Tìm kiếm đức tin
Tác giả: Marc Sevin
Ký hiệu tác giả: SE-M
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009324
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014317
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 132
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nội dung 3
Dẫn nhập 5
Chương I: Tìm kiếm đức tin 9
Chương II: Những con đường khác nhau để học và suy niệm kinh Thánh 21
Chương III: Đọc và suy niệm kinh Thánh qua ba giai đoạn 33
Chương IV: Giai đoạn đọc 65
Chương V: Giai đoạn suy niệm 95
Chương VI: Giai đoạn chiêm niệm 121
Đọc sách thánh theo nhóm để suy niệm và cầu nguyện 129