Đọc Tin mừng Chúa nhật theo Lectio Divina - Năm B
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm B
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000504
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001143
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001144
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2008
Khổ sách: 21
Số trang: 175
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Nhập đề 7
Giứoi thiệu Lectio Divina 8
Cách dùng các bìa gợi ý trong nhóm 11
Chúa nhật I Mùa Vọng 13
Chúa nhật II Mùa Vọng 15
Chúa Nhật III Mùa Vọng 17
Chúa nhật IV Mùa Vọng 20
Lễ Giáng Sinh 23
Lế Thánh Gia Thất 26
Lễ Chúa Hiển Linh 29
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 32
Chúa Nhật II Thừng Niên 34
Chúa nhật III Thường Niên 37
Chúa nhật IV Thường Niên 40
Chúa nhật V Thưiong Niên 42
Chúa nhật Vi Thường Niên 45
Chúa nhật VII Thường Niên 47
Chúa nhật I Mùa Chay 50
Chúa nhật II Mùa Chay 52
Chúa nhật III Mùa Chay 55
Chúa nhật IV Mùa Chay 58
Chúa nhật V Mùa Chay 61
Chúa nhật lễ lá 63
Thứ Năm Tuần Thánh 72
Thứ sáu Thuần Thánh 75
Lêx Phục Sinh 82
Chúa nhật II Phục sinh 85
Chúa nhật III Phục Sinh 88
Chúa nhật IV Phục Sinh 90
Chúa nhật V Phục Sinh 93
Chúa nhật VI Phục Sinh 95
Chúa nhật VII Phục Sinh 98
Lễ chúa Thánh Thần Hiện Xuống 101
Lễ Chúa Ba Ngôi 103
Chúa nhật XI Thường Niên 106
Chúa nhật XII Thường Niên 108
Chúa nhật XIII THường Niên 111
Chúa nhật XIV Thường Niên 113
Chúa nhật XV Thường Niên 116
Chúa nhật XVI Thường Niên 119
Chúa nhật XVII Thường Niên 121
Chúa nhật XVIII Thường Niên 124
Chúa nhật XIX Thường Niên 127
Chúa nhật XX Thường Niên 130
Chúa nhật XXI Thường Niên 132
Chúa nhật XXII Thường Niên 135
Chúa nhật XXIII Thường Niên 138
Chúa nhật XXIV Thường Niên 141
Chúa nhật XXV Thường Niên 144
Chúa nhật XXVI Thường Niên 149
Chúa nhật XXVII Thường Niên 152
Chúa nhật XXVIII Thường Niên 154
Chúa nhật XXIX Thường Niên 154
Chúa nhật XXX Thường Niên 157
Chúa nhật XXXI Thường Niên 160
Chúa nhật XXXII Thường Niên 162
Chúa nhật XXXIII Thường Niên 165
Chúa nhật XXXIV Thường Niên: Lễ Đức Kitô vũ trụ 168
Ký hiệu các sách Kinh Thánh 171
Mục lục 172