Ministers of the Gospel
Phụ đề: Meditations of St Luke's Gospel
Tác giả: HY. Carlo Maria Martini
Ký hiệu tác giả: MA-C
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003337
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0003717
Nhà xuất bản: Crossroad
Năm xuất bản: 1989
Khổ sách: 21
Số trang: 104
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Foreword 7
Towards an understanding of th kerygma 9
2. Difficulties in understanding the kerygma 20
3. What does the kerygma do, and qhat exactly is it? 30
4. The sense of sin in the training of the evangelist 40
5. Jesus teaches his disciples 53
6. The way of Peter, the fist evangelist 65
7. Jesus the evangelist in the Passion 76
8. The salvation which Jesus offers from the Cross 86
9. The words of the risen Lord 94