Sống Lời Chúa
Phụ đề: Những phương pháp đọc, hiểu, sống và chia sẻ Lời Chúa
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002348
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 18
Số trang: 163
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời ngỏ 3
Phần một: NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỂ ĐỌC, HIỂU VÀ SỐNG LỜI CHÚA 5
I. Những điều kiện cần phải có 5
II. Những tinh THẦN cần phải 8
III. Những tâm tình cần phải có 10
IV. Những tiêu chuẩn cân phải theo 11
V. Các nghĩa được dùng trong Thánh Kinh 12
VI. Những nguyên tắc tìm hiểu Thánh Kinh 15
Phần hai: NHỮNG PHƯƠNG PHÁP ĐỌC, HIỂU, SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA 21
Bài 1. PHƯƠNG PHÁP ĐỌC LỜI CHÚA 23
I. Chuẩn bị 23
II. PHƯƠNG PHÁP 23
III. Áp dụng phương pháp 24
Bài 2. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP LỜI CHÚA 27
A. Chuẩn bị cho việc học tộp Lời Chúa 27
I. Chuẩn bị xa 27
II. Chuẩn bị gần 29
B. Học tộp Lời Chúa riêng từng cá nhân 30
I. Mấy phút cồu nguyện 30
II. Tuyên đọc Tin Mừng để học tộp 31
III.Chính việc học tập Tin Mừng 32
C.Học tộp Lời Chúa theo nhóm 36
I. Số học viên 37
II. Chương trình học tộp 37
III. Phân nhiệm 37
IV.Diễn tiến buổi học tộp theo nhóm 39
D. Ghi lại một buổi học tộp Tin Mừng 40
I. Khai mạc 40
II. Chính việc học tộp 40
III. Bế mạc 46
Bài 3. PHƯƠNG PHÁP SUY NIỆM LỜI CHÚA 47
A. Chuẩn bị 47
I. Chuẩn bị xa 47
II. Chuẩn bị gần 48
B. Việc suy niệm 48
I. Khai mạc 48
II. Chính việc suy niệm 49
III. Kết thúc giờ suy niệm 50
C. Ghi lại một bài suy niệm Lời Chúa 51
I.Chuẩn bị 51
II. Việc suy niệm 52
III. Kết nguyện 56
Bài 4. PHƯƠNG PHÁP SỐNG LỜI CHÚA 59
A. Những phương pháp cá nhân sống Lời Chúa 59
I. Đọc lại Tin Mừng 60
II. Gặp gỡ Lời Chúa 61
GHI LẠI VIỆC GẶP GỞ LỜI CHÚA 62
Bài 5. PHƯƠNG PHÁP CHIA SẺ LỜI CHÚA 83
Bài 6. CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA 99
Bài 7. SUY TÔN LỜI CHÚA 115
A. Suy Tôn Lời Chúa theo tinh thần của HỘI Thánh 115
B. Khuôn khổ của một buổi Suy Tôn Lời Chúa 115
I. Khuôn khổ của một buổi suy tôn Lời Chúa theo máu phụng vụ 115
GIẢI THÍCH DIỄN TIẾN TRÊN ĐÂY 117
II. Khuôn khổ một buổi Suy Tôn Lời Chúa theo chủ đề 121
CHỦ ĐẾ SÁM HỐI 123
CHỦ ĐỀ SỐNG ĐỨC TIN 136
Phụ lục: MỘT SỐ BÀI HÁT 147
Thay lời kết 158
Mục lục 159