Manna. Suy niệm Lời Chúa - Chúa nhật năm A
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010918
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 232
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG (Mt 24,37-44)  
Hãy sẵn sàng 5
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG (Mt 3,1-12)  
Hãy sám hối 9
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG (Mt 11,2-11)  
Còn phải đợi ai ? 13
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG (Mt 1,18-24)  
Đừng ngại 17
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA (Mt 2,13-15.19-23)  
Trốn sang Ai Cập 21
LỄ HIỂN LINH (Mt 2,1-12)  
Ra đi  25
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (Mt 3,13-17)  
Con yêu dấu 29
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN (Ga 1,29-34)  
Tôi đã thấy 33
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN (Mt 4,12,23)  
Galilê, vùng dân ngoại 37
C1IÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN (Mt 5,l-12a)  
Hãy vui mừng 41
CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN (Mt 5,13-16)  
Là muối, là ánh sáng 45
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN (Mt 5,17-37)  
Thầy bảo cho anh em biết 49
CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN (Mt 5,38-48)  
Trở nên con cái Cha 54
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (Mt 4,1-11)  
Quỷ bỏ người mà đi 62
CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY (Mt 17,1-9)  
Người biến đổi hình dạng 66
CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY(Ga 4,5-42)  
Cho tôi xin chút nước uống 71
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY(Ga 9,1-41)  
Thầy là ánh sáng thế gian 76
CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY(Ga 11,1-45)  
Thầy là sự sống lại 81
CHÚA NHẬT LỄ LÁ (Mt 21,1-11)  
Ông này là ai vậy ? 85
CHÚA NHẬT PHỤC SINH (Ga 20,1-9)  
Ông đã thấy và đã tin 89
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINII (Ga 20,19-31)  
Chúng tôi đã thấy Chúa 93
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH (Lc 24,13-35)  
Mời ông ở lại với chúng tôi 98
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH (Ga 10,1-10)  
(CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH)  
Tôi đến để chiên được sống 98
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH (Ga 14,1-12)  
Xin cho chúng con thấy Chúa Cha 103
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH (Ga 14,15-21)  
Anh em cũng sẽ sống 107
CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH (Mt 28,16-20)  
(LỄ CHÚA THĂNG THIÊN)  
Thầy ở cùng anh em mọi ngày 111
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (Ga 20,19-23)  
Hãy nhận lấy Thánh Thần 115
LỄ CHÚA BA NGÔI (Ga 3,16-18)  
Thiên Chúa yêu thế gian 119
LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (Ga 6,51-58)   
Kẻ ăn tôi sẽ sống nhờ tôi 123
CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN (Mt 9,36 - 10,8)   
Người chạnh lòng thương 127
CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN (Mt 10,26-33)  
Anh em đừng sợ  131
CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN (Mt 10,37-42)  
Xứng với Thầy 135
CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN (Mt 11,25-30)  
Ách của tôi êm ái 139
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN (Mt 13,1-23)  
Nghe và hiểu 143
CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN (Mt 13,24-43)  
Đừng nhổ cỏ lùng 148
CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN (Mt 13,44-52)  
Vui mừng bán tất cả 152
CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN (Mt 14,13-21)  
Anh em hãy cho họ ăn 156
CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN (Mt 14,22-33)  
Xin cho con đi trên mặt nước 160
CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN (Mt 15,21-28)  
Lòng tin của bà mãnh liệt 164
CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN (Mt 16,13-20)  
Trên tảng đá này 168
CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN (Mt 16,21-27)  
Nếu được cả thế giới 172
CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN (Mt 18,15-20)  
Lợi được người anh em 176
CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN (Mt 18,21-35)  
Hết lòng tha thứ 180
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN (Mt 20,1-16a)  
Tôi đâu có bất công 184
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN (Mt 21,28-32)  
Hối hận nên đi lại 188
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN (Lc 1,26-38)  
(LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)  
Tôi là nữ tỳ của Chúa 192
CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN (Mt 22,1-14)  
Không mặc y phục lễ cưới 196
CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN (Mt 22,15-21)  
Trả về Thiên Chúa 200
CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN (Mt 22,34-40)  
Hai điều răn 204
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO (Mt 28,16-20)  
Thầy ở cùng anh em mọi ngày 208
CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN (Mt 23,1-12)  
Là anh em với nhau 212
CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN (Mt 25,1-13)  
Vừa mang đèn vừa mang dầu 216
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN (Mt 10,17-22)  
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM  
Để làm chứng cho vua quan 220
CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN (Mt 25,31-46)  
(ĐỨC KITÔ - VUA VŨ TRỤ)  
Vì xưa Ta đói 224