Sabbath. Suy niệm Lời Chúa hằng ngày
Tác giả: Steven Tynan, Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: TY-S
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000469
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 987
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0013487
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 987
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014728
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 20
Số trang: 987
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích

 

MÙA VỌNG 9
Chúa nhật I Mùa vọng 9
Chúa nhật II Mùa vọng 26
Chúa nhật III Mùa vọng 43
Chúa nhật IV Mùa vọng 60
MÙA GIÁNG SINH 69
Lễ Giáng sinh  71
Chúa nhật trong tuần bát nhật Giáng sinh 77
Lễ thánh gia thất 79
Chúa nhật lễ hiển linh 95
Chúa nhật lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 111
MÙA CHAY 115
Thứ tư lễ tro 117
Chúa nhật I mùa chay 128
Chúa nhật II Mùa chay 146
Chúa nhật III mùa chay 163
Chúa nhật IV mùa chay 178
Chúa nhật V múa chay 196
Chúa nhật lễ lá 213
MÙA PHỤC SINH 231
Chúa nhật Phục sinh 233
Chúa nhật II phục sinh 251
Chúa nhật III phục sinh 269
Chúa nhật IV phục sinh 288
Chúa nhật V phục sinh 307
Chúa nhật VI phục sinh 327
Chúa nhật lễ thăng thiên 344
MÙA THƯỜNG NIÊN 365
Chúa nhật lễ hiện xuống 367
Chúa nhật II thường niên 386
Chúa nhật III thường niên 403
Chúa nhật IV thường niên 422
Chúa nhật V thường niên 438
Chúa nhật VI thường niên 455
Chúa nhật VII thường niên 474
Chúa nhật VIII thường niên 493
Chúa nhật IXthường niên 510
Chúa nhật X thường niên 524
Chúa nhật XI thường niên 541
Chúa nhật XII thường niên 565
Chúa nhật XIII thường niên 583
Chúa nhật XIV thường niên 603
Chúa nhật XV thường niên 623
Chúa nhật XVI thường niên 643
Chúa nhật XVII thường niên 668
Chúa nhật XVIII thường niên 686
Chúa nhật XIX thường niên 706
Chúa nhật XX thường niên 726
Chúa nhật XXI thường niên 739
Chúa nhật XXII thường niên 754
Chúa nhật XXIII thường niên 772
Chúa nhật XXIV thường niên 788
Chúa nhật XXV thường niên 806
Chúa nhật XXVI thường niên 825
Chúa nhật XXVII thường niên 841
Chúa nhật XXVIII thường niên 859
Chúa nhật XXIXthường niên 876
Chúa nhật XXX thường niên 894
Chúa nhật XXXI thường niên 911
Chúa nhật XXXII thường niên 930
Chúa nhật XXXIII thường niên 944
Chúa nhật XXIV thường niên 966