Suy niệm Tin mừng Chúa nhật - Năm A
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm A
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000379
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Chúa nhật 1 Mùa Vọng Mt 24,37-44 5
2. Chúa nhật 2 Mùa Vọng Mt 3,1-12 10
3. Chúa nhật 3 Mùa Vọng Mt 11,2-11 16
4. Chúa nhật 4 Mùa Vọng Mt 1,18-24 21
5. Lễ đêm Giáng sinh Lc 2,1-14 27
6. Lễ Giáng sinh A.B.C Ga 1,1-18 32
7. Lễ Thánh gia Mt 2,13-15. 19-23 36
8. Lễ Hiển linh A.B.C Mt 2,1-12 42
9. Chúa nhật 1 Thường niên Mt 3,13-17 45
10. Chúa nhật 2 Thường niên Ga 1,29-34 49
11. Chúa nhật 3 Thường niên Mt 4,12-17 52
12. Chúa nhật 4 Thường niên Mt 5,1-12a 58
13. Chúa nhật 5 Thường niên Mt 5,13-16 65
14. Chúa nhật 6 Thường niên Mt 5,17-37 69
15. Chúa nhật 7 Thường niên Mt 5,38-48 77
16. Chúa nhật 8 Thường niên Mt 6,24-34 83
17. Chúa nhật 1 Mùa Chay Mt 4,1-11 89
18. Chúa nhật 2 Mùa Chay Mt 1,1-9 94
19. Chúa nhật 3 Mùa Chay Ga 4,5-42 99
20. Chúa nhật 4 Mùa Chay Ga 9,1-41 110
21. Chúa nhật 5 Mùa Chay Ga 11,1-45 118
22. Chúa nhật Lễ lá Mt 21,1-11 128
23. Đêm Vọng Phục Sinh Mt 28,1-10 132
24. Chúa nhật 1 Phục sinh A.B.C Ga 20,1-9 137
25. Chúa nhật 2 Phục sinh A.B.C Ga 20,19-31 142
26. Chúa nhật 3 Phục sinh Lc 24,13-25 154
27. Chúa nhật 4 Phục sinh Ga 10,1-10 152
28. Chúa nhật 5 Phục sinh Ga 14,1-12 158
29. Chúa nhật 6 Phục sinh Ga 14,15-21 165
30. Chúa nhật Chúa lên trời Mt 28,16-20 171
31. Chúa nhật lễ Hiện Xuống A.B.C Ga 20,19-23 176
32. Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi Ga 3,16-18 180
33. Chúa nhật lễ MÌnh Máu Thánh Chúa Ga 6,51 118
34. Chúa nhật lễ Thánh Tâm Chúa Mt 11,15 190
35. Lịch sử lễ Thánh Tâm Chúa 194
36. Chúa nhật 15 Thường niên Mt 13,1-23 195
37. Chúa nhật 16 Thường niên Mt 13,24-43 202
38. Chúa nhật 17 Thường niên Mt 13,44-52 209
39. Chúa nhật 18 Thường niên Mt 14,13-21 215
40. Chúa nhật 19 Thường niên Mt 14,22-36 221
41. Chúa nhật 20 Thường niên Mt 15,21-28 227
42. Chúa nhật 21 Thường niên Mt 16,13-23 233
43. Chúa nhật 22 Thường niên Mt 16,21-27 240
44. Chúa nhật 23 Thường niên Mt 18,15-20 246
45. Chúa nhật 24 Thường niên Mt 18,21-35 252
46. Chúa nhật 25 Thường niên Mt 20, 1-16a 259
47. Chúa nhật 26 Thường niên Mt 21,28-32 266
48. Chúa nhật 27 Thường niên Mt 21,33-43 271
49. Chúa nhật 28 Thường niên Mt 22,1-14 278
50. Chúa nhật 29 Thường niên Mt 22,15-21 285
51. Chúa nhật 30 Thường niên Mt 22,34-40 290
52. Chúa nhật 31 Thường niên Mt 23,1-12 295
53. Chúa nhật 32 Thường niên Mt 25,1-13 300
54. Chúa nhật 33 Thường niên Mt 25,14-30 206
55. Chúa nhật 34 Thường niên Mt 25,31-46 312