Đọc Tin mừng Chúa nhật theo Lectio Divina - Năm C: Luca
Tác giả: Nhóm phiên dịch các GKPV
Ký hiệu tác giả: NHOM
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001155
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001156
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 21
Số trang: 170
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời nói đầu 5
Nhập đề 7
Cách dùng các bài gợi ý trong nhóm 11
Chúa nhật I Mùa Vọng 13
Chúa nhật II Mùa Vọng 15
Chúa nhật III Mùa Vọng 18
Chúa nhật IV Mùa Vọng 20
Lễ Giáng Sinh 23
Lễ Thánh Gia Thất 26
Lễ Chúa Hiển Linh 29
Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa 32
Chúa nhật II Thường Niên 35
Chúa nhật III Thường Niên 38
Chúa nhật IV Thường Niên 41
Chúa nhật V Thường Niên 44
Chúa nhật VI Thường Niên 46
Chúa nhật I Mùa Chay 49
Chúa nhật II Mùa Chay 52
Chúa nhật III Mùa Chay 55
Chúa nhật IV Mùa Chay 58
Chúa nhật V Mùa Chay 60
Chúa nhật lễ Lá 63
Thứ Năm Tuần Thánh 69
Lễ Phục Sinh 76
Chúa nhật II Phục Sinh 78
Chúa nhật III Phục Sinh 81
Chúa nhật IV Phục Sinh 84
Chúa nhật V Phục Sinh 87
Chúa nhật Vi Phục Sinh 89
Chúa nhật VII Phục Sinh 92
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 94
Lễ Chúa Ba Ngôi 97
Chúa nhật X Thương Niên 100
Chúa nhật XI Thường Niên 105
Chúa nhật XII Thường Niên 105
Chúa nhật XIII Thường Niên 108
Chúa nhật XIV Thường Niên 111
Chúa nhật XV Thường Niên 114
Chúa nhật XVI Thường Niên 116
Chúa nhật XVII Thường Niên 119
Chúa nhật XVIII Thường Niên 121
Chúa nhật XIV Thường Niên 124
Chúa nhật XV Thường Niên 127
Chúa nhật XVI Thường Niên 129
Chúa nhật XVII Thường Niên 132
Chúa nhật XVIII Thường Niên 134
Chúa nhật XIX Thường Niên 124
Chúa nhật XX Thường Niên 127
Chúa nhật XXI Thường Niên 132
Chúa nhật XXII Thường Niên 133
Chúa nhật XXII Thường Niên 134
Chúa nhật XXIII Thường Niên 134
Chúa nhật XXIV Thường niên 137
Chúa nhật XXV Thường Niên 141
Chúa nhật XXVI Thường Niên 144
Chúa nhật XXVII Thường Niên 146
Chúa nhật XXVIII Thường Niên 149
Chúa nhật XXIX Thường Niên 152
Chúa nhật XXX Thường Niên 154
Chúa nhật XXXI Thường Niên 157
Chúa nhật XXXII Thường Niên 160
Chúa nhật XXXIII Thường Niên 163
Lễ Đức Kitô Vua vũ trụ 166
Ký hiệu các sách Kinh Thánh 168
Mục lục 169