Suy niệm Tin mừng Chúa nhật - Năm C
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000406
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 331
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1. Chúa nhật 1 Mùa Vọng Lc 21,25-28. 34-36 5
2. Chúa nhật 2 Mùa Vọng Lc 3,1-6 10
3. Chúa nhật 3 Mùa Vọng Lc 3,10-18 16
4. Chúa nhật 4 Mùa Vọng Lc 1,39-45 22
5. Lễ Giáng sinh (đêm) Lc 2,1-14 28
6. Lễ Giáng sinh (ngày) Ga 1,1-18 36
7. Chúa nhật Lễ Thánh Gia Lc 2,41-52 45
8. Chúa nhật lễ Hiển Linh Mt 2,1-12 53
9. Chúa nhật 1 Thường niên Lc 3,15-16.21-22 58
10. Chúa nhật 2 Thường niên Ga 2,1-12 64
11. Chúa nhật 3 Thường niên Lc 1,1-4.4,14-21 71
12. Chúa nhật 4 Thường niên Lc 4,21-30 77
13. Chúa nhật 5 Thường niên Lc 5,1-11 82
14. Chúa nhật 1 Mùa chay Lc 4,1-13 89
15. Chúa nhật 2 Mùa chay Lc 9,28b-36 96
16. Chúa nhật 3 Mùa chay Lc 13,1-9 102
17. Chúa nhật 4 Mùa chay Lc 15,1-3.11-32 108
18. Chúa nhật 5 Mùa chay Ga 8.11-11 118
19. Chúa nhật Lễ Lá Lc 19,28-40 125
20. Chúa nhật Phục sinh Ga 20,1-9 132
21. Chúa nhật 2 Phục sinh A.B.C Ga 20,19-31 138
22. Chúa nhật 3 Phục sinh Ga 20,1-14 146
23. Chúa nhật 4 Phục sinh Ga 10,27-30 153
24. Chúa nhật 5 Phục sinh Ga 13,31-33a.34-35 158
25. Chúa nhật 6 Phục sinh Ga 14,23-29 163
26. Chúa nhật Lễ Thăng Thiên Lc 24,46-53 169