Biblical Meditations for ordinary time weeks 10 - 22
Tác giả: Carroll Stuhlmueller, C.P
Ký hiệu tác giả: ST-C
DDC: 242.5 - Suy gẫm dựa trên Kinh Thánh
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0003795
Nhà xuất bản: Paulist Press
Năm xuất bản: 1984
Khổ sách: 22
Số trang: 434
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích