Hội Thánh
Phụ đề: Dẫn vào Hội Thánh học
Tác giả: José Ramón Pérez Arangüena
Ký hiệu tác giả: AR-J
Dịch giả: Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015196
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015197
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015198
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015199
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015200
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015201
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 180
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập 3
CHƯƠNG I: NGUỒN GỐC VÀ CÙNG ĐÍCH CỦA HỘI THÁNH 9
Thuật ngữ “Hội Thánh” 9
Nguồn gốc Ba Ngôi và sự phát triển của Hội Thánh trong lịch sử 11
Kế hoạch cứu độ của Chúa Cha 12
Hội Thánh được chuẩn bị trong Cựu Ước 13
Hội Thánh được Chúa Kitô thiết lập 15
Những lời nói của Chúa Giêsu 16
Những hành dộng của Chúa Giêsu 18
Hội Thánh được biểu lộ nhờ Chúa Thánh Thần  25
Hai mươi thế kỷ về sự nhận thức căn tính của Hội Thánh 27
Lý do Hội Thánh hiện hữu 29
Ơn cứu độ và sự thánh thiện 32
Vương quốc của Thiên Chúa và Hội Thánh 35
CHƯƠNG II: BẢN CHT CỦA HỘT THÁNH  41
Mầu nhiệm Hội Thánh 41
Các hình ảnh diễn tả Hội Thánh 44
Đền Thờ Chúa Thánh Thần  51
Sự hiệp thông trong Hội Thánh 53
Hội Thánh là bí tích của sự hiệp thông. 56
Một đinh nghĩa về Hội Thánh 58
CHƯƠNG III: HỘI THÁNH HỮU HÌNH - MỘT THỂ CHẾ CƠ CẤU VÀ PHẨM TRẬT 61
Các tín hữu 61
Chức tư tế cộng đồng và tư tế thừa tác 63
Những tác vụ thánh 65
Cơ cấu và phẩm trật-của Hội thánh  67
Th chế thần linh của phẩm trật 68
Giám mục đoàn và vị Th lãnh, Đức Giáo Hoàng 74
Hội Thánh phổ quát và Hội Thánh địa phương 84
CHƯƠNG IV: SỨ MẠNG CỦA HỘI THÁNH TRÊN TRẦN GIAN 89
Chúa Kitô giao phó mạng cho Hội Thánh 89
Sứ mạng của phẩm trật   92
Quyn giáo huấn và nhiệm vụ giảng dạy 92
Nội dung và nhiệm vụ ca Huấn quyền 94
Các loại Huấn quyền 95
Tính bất kh ngộ 97
Quyền thánh chức và nhiệm vụ thánh hóa 102
Quyền vương đế và nhiệm vụ cai quản 103
Giáo dân và sự thánh hoá các thực tại trần 106
Khái niệm và những đặc đim 106
Sứ mạng của giáo dân trong Hội Thánh 112
Đời sống thánh hiến và sứ mạng 119
Khái niệm 119
Tính chất Hội Thánh 121
Những hình thức thánh hiến 123
CHƯƠNG V: HỘI THÁNH CÔNG GIÁO VÀ NHỮNG GIÁO HỘI KHÁC 125
Chúa Kitô chỉ thiết lập một Hội Thánh  125
Những đặc tính riêng biệt của Hội Thánh đích thật. 129
“Ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ” 136
Những cấp độ thuộc về Hội Thánh 140
Phong trào đại kết 145
Đối thoại liên tôn 149
CHƯƠNG VI: HỘI THÁNH VÔ HÌNH VÀ SỰ HOÀN TẤT CỦA HỘI THÁNH 151
Những tình trạng hiện thời của Hội Thánh 151
Sự hiệp thông của các thánh 159
Tính bất khả khuyết của Hội Thánh 162
Sự hoàn tất của Hội Thánh 163
Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh 166
Kết luận 171
Bảng chữ viết tắt 174
Mục lục 176