Hướng đến một Hội thánh Công giáo đích thật
Phụ đề: Khoa Giáo hội học cho thiên niên kỷ thứ ba
Nguyên tác: Towards a truly Catholic Church an ecclesiology for the Third Millenium
Tác giả: Thomas P. Rausch, SJ
Ký hiệu tác giả: RA-T
Dịch giả: Lm. Đa Minh Nguyễn Đức Thông, CSsR
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010816
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010818
Nhà xuất bản: Đồng Nai
Năm xuất bản: 2019
Khổ sách: 21
Số trang: 415
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của dịch giả 5
Lời tri ân 7
Lời giới thiệu 11
Hội thánh: Một hay Nhiều? 12
Các nhận xét về phương pháp 17
Ba bối cảnh 23
Công đống Vatican II 23
Một Phương pháp đại kết 26
Bối cảnh toàn cầu 30
Kết luận 32
Chương 1: Lumen Gentium 35
Phiên họp đầu tiên 39
Việc bầu Đức Phaolô VI 42
Phiên họp thứ hai 43
Phiên họp thứ ba 46
Bản văn 49
Các chủ đề chính. 51
Hình ảnh về Hội thánh 51
Giáo huấn về hàng Giám mục 54
Thần học về giáo dân 58
Tương quan với các Hội thánh Kitô giáo khác 62
Quan niệm của những người ngoài Kitô giáo 65
Kết luận 67
Chương 2: Gaudium et Spes 71
Cuộc bàn cãi về Gaudium et Spes 72
Bản văn 74
Lời giới thiệu 76
Phần I: Hội thánh và ơn gọi của con người 77
Chương I: Phẩm giá của con người 77
Chương II: Cộng đoàn nhân loại 78
Chương III: Hoạt động của nhân loại trong vũ trụ 79
Chương IV: Vai trò của Hội thánh trong thế giới hiện nay 80
Phần II: Một số vấn đề cấp bách hơn 81
Chương I: Phẩm giá của Hôn nhân và gia đình 81
Chương II: Sự phát triển riêng về văn hóa 82
Chương III: Đời sống kinh tế và xã hội 83
Chương IV: Cộng đồng chính trị 85
Chương V: Việc nuôi dưỡng hòa bìnhvà thiết lập cộng đoàn các quốc gia 86
Kết luận 87
Chương 3: Các ẩn dụ và mô hình về Hội Thánh 90
Ekklesia 93
Dân Thiên Chúa 97
Israel là Dân Thiên Chúa 97
Phong trào Giêsu 99
Phong trào Giêsu và Hội thánh  101
Hội thánh và Triều đại Thiên Chúa  104
Hội thánh là dân Thiên Chúa  106
Các thư Côrintô, Galat và Rôma 109
Thư thứ nhất của Thánh Phêrô  111
Thư Hipri 111
Thân mình Đức Kitô 112
DĐền thờ của Thần Khí 118
Phaolô 119
Luca/Côngvụ 120
Các cộng đoàn của Gioan 121
Các mô hình thần học 123
Hội thánh là một tổ chức 123
Hội thánh là sự hiệp thông mầu nhiệm  124
Hội thánh là Bí tích 125
Hội thánh là tiền hô 126
Hội thánh là  đầy tớ 128
Hội thánh là Cộng đoàn các Môn đệ 128
Kết luận  131
Chương 4: Sự hiệp thông trong thân mình Đức Kitô  134
Khái niệm về sự hiệp thông 136
Thánh tẩy 139
Thánh Thể 143
Bữa tối cuối cùng 144
Sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh thể 1Cr 10, 16-17; 11,17-34 147
Luca 24,13 - 35 148
Gioan 6, 51 - 58 149
Sự phát triển thần học 149
Các nhà cải cách 150
Công đồng Trento  152
Một đức tin chung vào Thánh thể  154
Các ân huệ thiêng liêng và các thừa tác vụ  155
Kết luận 161
Chương 5: Thừa tác vụ tông đồ của Hội thánh  166
Được thiết lập trên các tông đồ 168
Vai trò của nhóm Mười hai 171
Quyền lãnh đạo trong các cộng đoàn tiên khởi 175
Diakonia 176
Các thừa tác vụ khác nhau 177
Sự xuất hiện của một chức vụ Mục vụ  180
Thừa tác vụ ba thành phần 183
Việc chống lại chức vụ mục vụ 185
Chủ sự bàn tiệc Thánh thể 192
Giáo sĩ hóa chức vụ mục vụ 193
Kết luận 198
Chương 6: Việc bảo vệ truyền thống tông đồ 203
Chức vụ giáo huấn của Hội thánh 207
Sự phát triển chức Giám mục 209
Các Giám mục và các tiến sĩ. 212
Thuyết duy công đồng 214
Đức giám mục Rôma 217
Thánh Phêrô trong lịch sử và Kinh thánh 218
Sự phát triển của tính tối thượng của Rôma 219
Cuộc cải cách của Đức Gregorio 223
Công đồng Vatican I.... 226
Nguyên tắc Kinh thánh  229
Khoa chú giải của Cải cách 231
Đức Kitô của nguyên tắc Kinh Thánh  232
Các nhãn giới của Công giáo và Tin lành 236
Các nhãn giới công giáo  236
Các nhãn giới Tin lành .... 239
Kết luận 242
Chương 7: Những đặc điểm của Hội thánh 244
Hội thánh duy nhất. 247
Việc đánh mất sự hiệp thông 249
Hội thánh thánh thiện 255
Một Hội thánh của các tội nhân 257
Hội thánh Công giáo  259
Những ý nghĩa của Công giáo tính 262
Hội thánh có tinh tông đồ 266
Việc kế vị các tông đồ 269
Chửc Giám mục thuộc lịch sử. 271
Các típ Giáo hội học 274
Công giáo 275
Cải cách 276
Thuyết Phục nguyên vạn vật 277
Kết luận 280
Chương 8: Đón nhận và hiệp thông 284
Tiến trình đón nhận 284
Việc đón nhận như một thực tại của Hội thánh 290
Sự hiệp thông của Hội thánh 297
Các dấu chỉ của sự hiệp thông. 300
Hiệp thông với tư cách là Sự sống trong Thần Khí 302
Tiến tới sự hiệp thông trọn vẹn 303
Các bước hướng đến sự hòa giải 307
Kết luận 308
Chương 9: Một Hội thánh Công giáo đích thật 311
Toàn cầu hóa 312
Một Hội thánh toàn cầu 315
Các Hội thánh không phải phương Tây 317
Các nền thần học bối cảnh 322
Những căng thẳng với Rôma 326
Một đạo Công giáo Canh tân 333
Kết luận 337
Chương 10: Các thách thức đối với các Hội thánh Kitô giáo khác 339
Sự hợp nhất hữu hình 339
Một đức tin chung 345
Sự hợp nhất hữu hình và phong trào đại kết 349
Một Hội thánh hữu hình? 351
Hiệp thông trong truyền thống tông đồ  353
Thánh thể 356
Hướng đến một thừa tác vụ chung...... 358
Chức vụ giáo huấn chung 363
Các Hội thánh Tự do 365
Đức Giám mục Rôma 370
Kết luận 370
Chương 11: Những thách thức Hội thánh Công giáo Rôma đang phải đương đầu 373
Việc cải tổ các cấu trúc 374
Việc tuyển chọn Giám mục 380
Nguyên tắc bổ trợ 383
Thượng hội đồng Giám mục 385
Các sáng kiến đại kết 388
Tính thành sự có tính bí tích và tình trạng của Hội thánh 388
Việc kế vị các tông đồ 391
Sự hiếu khách do Thánh thể đem lại 396
Là Công giáo đích thật 398
Các Hội thánh Tự do 401
Sự hiệp thông trong Hội thánh Công giáo(Ecclesia Catholica) 404
Đức giám mục Rôma 407
Kết luận  409