The gift of the Church
Tác giả: Peter C. Phan
Ký hiệu tác giả: PH-P
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Anh
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005059
Nhà xuất bản: Liturgical Press
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 29
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0005060
Nhà xuất bản: Liturgical Press
Năm xuất bản: 2000
Khổ sách: 29
Số trang: 530
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
1.Theologies of the Church in the New Testament 3
2.The Development of Ecclesiologv: Early Church to the Reformation 23
3.The Development of Ecclesiology: Modernity to the Twentieth Century 45
4.The Significance of Vatican Council II for Ecclesiology 69
5.The Ecclesiology of John Paul II 93
6.Ecumenical Ecclesiology 111
7.Theological Method for Ecclesioỉogy 129
8.The Church as Communion 159
9. The Church as Worshiping Community 177
10.The Ecclesial Dimension of Anthropology 193
11.The Ecclesial Dimension of spirituality 215
12.The Evangelizing Mission of the Church 231
13.Salvation Outside the Church 249
14.The Social Mission of the Church: Its Changing Context 267
15.Ministries in the Church 293
16.The Papacy 315
17.The Episcopacy 337
18.The Teaching Office ot the -Church 355
19.The Church and the Law 373
20.The Laity 395
21.Women and the Church 415
22.Mary and the Church 435
23.Patrick Granfield: A Biographical Essay 461
24.A North American Ecdesioiogy: The Achievement of Patrick Granfield 469
25.Bibliography of Patrick Granfield 503
Contributors 515
Index 521