Giáo hội học
Tác giả: Felipe Gomez, SJ
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 6

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000403
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006093
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006094
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006095
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006362
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006994
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 254
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Nhập đề: Giáo hội học 1
PHẦN I: NGUỒN GỐC CỦA GIÁO HỘI 17
Chương 1: Giáo hội trong Mầu nhiệm Thiên Chúa 19
Chương 2: Chiều kích Ba Ngôi của Giáo hội 35
Chương 3: Chuẩn bị Giáo hội trong Cựu ước 49
Chương 4: Nguồn gốc lịch sử của Giáo hội 61
Chương 5: Giáo hội duy nhất 111
PHẦN II: BẢN TÍNH CỦA GIÁO HỘI 145
Chương 6: Giáo hội là dân Thiên Chúa 147
Chương 7: Giáo hội là Nhiệm thể Chúa Kitô 183
Chương 8: Giáo hội là một Bí tích 203
Chương 9: Mầu nhiệm Giáo hội qua những hình bóng 219
Chương 10: Giáo hội thánh thiện 231
Chương 11: Định nghĩa Giáo hội 245