Giáo hội học ứng dụng
Tác giả: Lm. Petrus Vũ Đình Trác
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014306
Nhà xuất bản: Du Sinh St. Joseph
Khổ sách: 22
Số trang: 337
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CHƯƠNG I: Ý NIỆM VỀ GIÁO HỘI HỌC  13
1. Vai trò các Giáo Phụ 14
2. Vai trò các Công Đồng Chung 17
3. Vai trò các Thông Điệp 23
CHƯƠNG II : NỘI DUNG GIÁO HỘI HỌC 36
1. Giáo lý tông truyền 36
2. Văn kiện các đại Công Đồng 38
3. Văn kiện các Vị Giáo Hoàng 45
CHƯƠNG III : CƠ CHẾ GIÁO HỘI 50
1. Giáo Hội là nhà của Thiên Chúa 50
2. Giáo Hội là chuồng chiên Chúa Ky tô 53
3. Giáo Hội là nhiệm thể Chúa Ky tô 56
4. Giáo Hội là công đồng Dân Chúa 58
5. Giáo Hội là một siêu quốc gia 61
CHƯƠNG IV: GIÁO HỘI LÀ MỘT THỰC TẠI CANH TÂN 70
1. Chúa Kytô là nguyên tắc canh tân 71
2. Giáo Hội là một thực tại canh tân 78
CHƯƠNG V : CÁC PHONG TRÀO CANH TÂN TRONG GIÁO HỘI 93
1. Phong trào Đền Tạ 94
2. Phong trào Cursillo 97
3. Phong trào Canh Tân cuối tuần 101
4. Phong trào Câu Nguyên Thánh Linh 104
5. Phong trào Linh Thao 108
6. Phong trào Thăng Tiến Hôn Nhân 110
7. Phong trào Focolare 112
8. Phong trào Giới Trẻ Taizé 115
CHƯƠNG VI : GIÁO HỘI VỚI VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC I 125
1. Văn Hoá là gì ? 126
2. Giáo Hội là một thích nghi Văn Hoá 131
3. Thích nghi những gì ? 137
CHƯƠNG VII : GIÁO HỘI VỚI VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC II 166
1. Với Văn Hoá các nước Tiểu 167
2. Với đế quốc Roma và ngũ Châu 174
3. Thời kỳ Truyền Giáo cực thịnh 175
CHƯƠNG VIII: CÔNG GIÁO VỚI VĂN HOÁ VIỆT NAM 184
1. Đạo Công Giáo du nhập Việt Nam 185
2. Tinh thần đạo nghĩa của Việt Nam 196
3. Lý do cấm đạo tại Việt Nam 205
CHƯƠNG IX : CÔNG GIÁO VIỆT NAM LÀM GIÀU CHO VĂN HOÁ DÂN TỘC 212
1. Biến cố Chữ Quốc Ngữ 213
2. Biến cố Giáo Dục 219
3. Biến cố Mục Vụ 228
4. Biến cố Văn Học 235
5. Biến cố Báo Chí và Truyền Thông 255
CHƯƠNG X : CÔNG GIÁO VIỆT NAM LÀM ĐẸP CHO VĂN HOÁ DÂN TỘC 278
1. Kiến trúc Công Giáo Việt Nam 278
2. Hội Hoạ Công Giáo Việt Nam 288
3. Nhạc Sĩ và Nhạc Đoàn Công Giáo 294
4. Ca Sĩ Công Giáo 298
CHƯƠNG XI : GIÁO HỘI THÍCH NGHI VĂN HOÁ VIỆT NAM 307
1. Đạo Ông Bà hay Hiếu Đạo 308
2. Tôn kính Đức Khổng Tử 311
3. Nghi lễ Phụng vụ theo truyền thống 314
4. Nghi thức Hôn Lễ (đề nghị) 318
KẾT LUẬN 327
THƯ MỤC THAM KHẢO 330