Giáo hội học
Tác giả: Felipe Gomez, SJ
Ký hiệu tác giả: GO-F
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T2
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0008178
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 22
Số trang: 182
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012027
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 441
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015518
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 22
Số trang: 441
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời cám ơn VII
Những ký hiệu chính IX
Thư mục XIII
Nhập đề: Giáo hội học 19
QUÊN MỘT  
PHẦN I: NGUỒN GỐC CỦA GIÁO HỘI 35
Chương 1: Giáo hội trong mầu nhiệm Thiên Chúa 37
Chương 2: Chiều kích Ba ngôi của Giáo hội 53
Chương 3: Chuẩn bị Giáo hội trong Cựu ước 65
Chương 4: Nguồn gốc lịch sử của Giáo hội 77
Chương 5: Giáo hội duy nhất 125
PHẦN II: BẢN TÍNH CỦA GIÁO HỘI 157
Chương 6: Giáo hội là dân Thiên Chúa 159
Chương 7: Giáo hội là nhiệm thể Chúa Kitô 195
Chương 8: Giáo hội là mọt Bí tích 215
 Chương 9: Mấu nhiệm Giáo hội qua nhứn hình bóng  
 Chương 10: Giáo hội thánh thiện 243 
 Chương 11: Định nghĩa Giáo hội  257
 QUYỂN HAI  
PHẦN III: CƠ CẤU CỦA GIÁO HỘI 269
Chương 12: Cơ cấu của Giáo hội 271
Chương 13: Cấc thừa tác vụ trong Giáo hội 291
Chương 14: Giáo hội tông truyền 301
Chương 15: Thừa tác vụ của Phêrô 319
Chương 16: Những thừa tác vụ khác 343
Chương 17: Hội thánh, hiệp thông của Giáo hội 365
PHẦN IV: GIÁO HÔI ĐỐI NGOẠI 395
Chương 18: Gióa hội đối ngoại 397