Giáo hội học
Tác giả: Gm. Giuse Vũ Duy Thống
Ký hiệu tác giả: VU-T
DDC: 262 - Giáo hội học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007633
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007634
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007635
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 291
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn Nhập  
Phần I: Mạc Khải Về Giáo Hội  
Giáo Hội Trong Thánh Kinh 9
Chương I: Giáo Hội Trong Thánh Kinh Cựu Ước 11
I. Một Đời Sống Hiệp Thông 11
1. Công cuộc tạo dựng 11
2. Nguyên tổ sa ngã 12
3. Lời hứa cứu độ 12
II. Một Dân Của Giao Ước 13
1. Từ lời hứa với Abraham 13
2. Giao ước Sinai 15
3. Tới giao ước vĩnh cửu với Đavít 16
III. Một Nhịp Sống Hướng Về Giao Ước Mới 18
1. Trong niềm hy vọng 18
2. Trong công cuộc đổi mới 19
3. Trong tinh thần phổ quát 20
Giáo Hội Trong Phúc Âm Nhất Lãm Và Công Vụ Tông Đồ 23
I. Sứ Mạng Trần Thế Của Đức Giêsu: Bước Đầu Thành Lập Nước Thiên 24
 Chúa
1. Công bố Nước Thiên Chúa 24
2. Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa 25
3. Chiều kích Nước Trời 27
4. Cơ cấu hữu hình Nước Trời 28
II. Mầu Nhiệm Vượt Qua: Giáo Hội Được Thiết Lập 32
1. Ý nghĩa Vượt Qua trong đời sống Đức Giêsu và trong việc thiết lập 33
 Giáo Hội
2. Giao ước mới trong máu Đức Kitô 33
3. Sự Phục Sinh: Khai sinh Giáo hội 34
III. Lễ Ngũ Tuần – Giáo Hội Thời Sơ Khai 34
1. Ý nghĩa và vai trò của Lễ Ngũ Tuần 34
2. Cộng đoàn mới khởi đi từ Lễ Ngũ Tuần 36
3. Kinh nghiệm của Giáo hội sơ khai 37
Giáo Hội Theo Quan Điểm Phaolô 39
I. Giáo Hội Là Israel Mới 40
1. Giáo hội là hoàn tất “trong Chúa Kitô” mầu nhiệm Israel 40
2. Giáo hội là Israel đích thực 42
3. Giáo hội chỉ nên viên mãn với việc trở lại của Israel 44
II. Thần Học Về Dân Chúa 44
1. Giáo hội là cộng đoàn được kêu gọi 45
2. Giáo hội là cộng đoàn phượng tự (Ekklêsia) 46
3. Giáo hội là mầu nhiệm hiệp nhất 46
III. Giáo Hội Thân Thể Chúa Kitô 48
1. Cộng đoàn sự sống trong Đức Kitô 48
2. Những hình ảnh về Giáo hội 54
Giáo Hội Theo Quan Điểm Của Gioan 59
Nhập Đề 59
I. Giáo Hội Là Mầu Nhiệm Hiệp Thông 60
1. Hiệp thông “trong Chúa Kitô” 60
2. Hiệp thông Ba Ngôi 63
3. Hiệp thông huynh đệ 63
II. Giáo Hội Là Bí Tích Của Sự Hiệp Thông 64
1. Giáo hội, Israel mới 64
2. Cơ cấu hữu hình của Israel mới 66
III. Giáo Hội Trong Lịch Sử Hướng Tới Cánh Chung 69
1. Giáo hội bị bách hại và chiến đấu 69
2. Giáo hội chiến thắng và khải hoàn 71
Giáo Hội Trong Các Bản Văn Khác Của Tân Ước 73
I. Thư Giacôbê 73
II. Thư Phêrô 74
1. Chứng tá 74
2. Bận tâm 74
III. Thư Do Thái 75
1. Giáo hội , một thực tại cánh chung 75
2. Dân Chúa lên đường về nơi an nghỉ 76
IV. Những Thư Mục Vụ 76
1. Vị trí thư trong Tân ước 76
2. Tính tiếp nối những thư khác của Phaolô 76
3. Tính ổn định của Giáo hội và trách nhiệm của phẩm trật 77
Tổng Kết Mạc Khải Về Giáo Hội Trong Thánh Kinh 79
1. Giáo hội, một mầu nhiệm hiệp thông 79
2. Giáo hội được thành lập trong và bởi Chúa Kitô 79
3. Giáo hội trong chiều hướng cánh chung 80
4. Giáo hội trần thế với cơ chế phẩm trật 80
Giáo Hội Trong Thánh Truyền 81
Thời Kỳ Những Chứng Nhân Tiên Khởi 83
I. SAINT CLÉMENT DE ROME (+97) 83
1. Giáo hội, mầu nhiệm hòa bình và hiệp nhất 83
2. Giáo hội, phẩm trật và quyền tối thượng Rôma 84
II. SAINT IGNACE D’ANTIOCHE (+107) 85
1. Mầu nhiệm hiệp nhất hữu hình. Giám mục 85
2. Mầu nhiệm hiệp nhất vô hình. Giám mục vô hình 86
III. SAINT IRÉNÉE (+208) 87
1. Giáo hội, thâu họp mọi người “trong Chúa Kitô” 87
2. Giáo hội tông truyền  89
IV. TERTULLIEN 90
V. SAINT CYPRIEN 91
1. Giáo hội, mầu nhiệm hiệp nhất 92
2. Sự hiệp nhất hữu hình: Thánh Thể, Giám mục 92
3. Sự hiệp nhất Giám mục đoàn 93
VI. ORIGÈNE 94
1. Giáo hội, thực tại hữu hình 94
2. Giáo hội, thực tại vô hình 95
Thời Kỳ Vàng Son Các Giáo Phụ 97
I. Truyền Thống Hy Lạp 97
1. Đại cương về Giáo hội học của các Giáo phụ Hy Lạp 97
2. Những tác giả tiêu biểu 101
II. Truyền Thống Latinh. Saint Augustin 104
3. Cơ cấu hữu hình của mầu nhiệm hiệp nhất 106
4. Hiệp nhất Công Giáo 108
5. Hiệp nhất viên thành 109
Thời Kỳ “Thần Học” Về Giáo Hội 111
1. Thời Kinh Viện 111
1. Giáo hội, cộng đoàn đời sống thiên linh 111
2. Bản chất bí tích của Giáo hội 112
II. Thời Cải Cách 114
1. Quan điểm của những nhà cải cách 114
2. Quan điểm Công giáo 116
III. Thời Hiện Đại 119
1. Những tín hiệu mở đầu 119
2. Công đồng Vatican I (1869-1870) 120
3. Sau Công đồng Vatican I 121
4. Thông điệp “Mystici Corporis” 121
5. Công đồng Vatican II (1962-1965) 122
Mầu Nhiệm Giáo Hội 127
Mầu Nhiệm Căn Bản Và Vĩnh Cửu Của Giáo Hội 129
Dẫn Nhập 129
I. Nền Tảng Hiệp Thông: Ơn Cứu Độ Trong Đức Kitô – Ađam Mới 130
1. Giá trị phổ quát của lễ tế vượt qua 130
2. Giá trị phổ quát của nhân tính Chúa Kitô 131
II. Thực Chất Hiệp Thông: Đời Sống Thiên Chúa “Trong Đức Kitô” 132
1. Hiệp thông chủ động: Chúa Kitô là đầu Giáo hội 133
2. Hiệp thông thụ động: Giáo hội là thân thể Chúa Kitô 134
III. Hình Ảnh Hiệp Thông 139
1. Giáo hội, thân thể Chúa Kitô 139
2. Giáo hội, hiền thê Chúa Kitô 140
3, Giáo hội Dân Thiên Chúa 144
IV. Nguyên Lý Hiệp Thông: Chúa Thánh Thần 147
1. Thánh Thần của Chúa Kitô 147
2. Linh hồn của Nhiệm thể 148
3. Tác động của Thánh Thần 149
Giáo hội như thế là hiệp thông sự sống do Ba Ngôi và cho Ba Ngôi 151
B. Những Tình Trạng Thể Hiện Mầu Nhiệm Giáo Hội 151
Dẫn Nhập 151
I. Giáo Hội Trên Trời 152
II. Giáo Hội Dưới Thế 154
1. Tính khởi đầu và chưa kết thúc 154
2. Tính bất toàn và giới hạn 154
3. Tính tỉnh thức 155
4. Tính tạm thời 155
III. Giáo Hội Thanh Luyện 155
Qui Chế Của Giáo Hội Dưới Thế 157
Dẫn Nhập 157
A. Giáo Hội Vừa Vô Hình Vừa Hữu Hình 157
I. Ý Nghĩa Quy Chế Giáo Hội 158
II. Kiểu Mẫu “Thần – Nhân” 160
III. Tương Quan Giữa Cộng Đoàn Sự Sống Và Tổ Chức Hữu Hình 162
1. Tổ chức hữu hình của Giáo hội là dấu chỉ của đời sống hiệp thông 162
2. Tổ chức hữu hình của Giáo hội là dụng cụ cho đời sống hiệp thông 163
Kết Luận 164
B. Cơ Cấu Phẩm Trật Của Giáo Hội 165
I. Giáo Hội Phẩm Trật 165
Dẫn Nhập 165
1. Chúa Kitô thiết lập phẩm trật 166
2. Việc thừa kế tông đồ 169
3. Ý nghĩa và vai trò của phẩm trật 174
II. Tối Thượng Quyền Rôma 176
1. Quyền tối thượng của thánh Phêrô 177
2. Quyền tối thượng Rôma 185
3. Vai trò Giáo hoàng trong Giáo hội 189
III. Giáo Hội, Cộng Đoàn Các Thành Viên Năng Động 192
1. Giáo Dân 192
2. Tu sĩ 195
Tổng Kết Về Mầu Nhiệm Giáo Hội 197
Sứ Mạng Giáo Hội 201
A. Sứ Mạng Phổ Quát Của Giáo Hội 201
Dẫn Nhập 201
I. Ý Nghĩa Và Đặc Tính Sứ Mạng 202
1. Ý nghĩa 202
2. Đặc tính 202
II. Đối Tượng Và Chủ Thể Sứ Mạng 204
1. Đối tượng 204
2. Chủ thể trách nhiệm 206
III. Mục Đích Và Tình Trạng Thể Hiện Sứ Mạng 208
1. Mục đích 208
2. Những tình trạng thể hiện sứ mạng 211
Kết Luận 212
B. Giáo Hội Của Sứ Mạng 212
I. Tính Bất Khả Khuyết Của Giáo Hội (Indéfectibilité) 212
1. Nền tảng của tính Bất khả khuyết 213
2. Ý nghĩa của tính Bất khả khuyết 215
3. Tầm vóc của tính Bất khả khuyết 215
II. Những “Đặc Điểm” Của Giáo Hội 216
1. Duy nhất 216
2. Thánh thiện 218
3. Công giáo 220
4. Tông truyền 221
Giáo Hội Bí Tích Duy Nhất Và Phổ Quát Của Ơn Cứu Độ 223
Dẫn Nhập 223
I. Châm Ngôn: Ngoài Giáo Hội Không Có Ơn Cứu Độ 224
1. Nguồn gốc phát sinh châm ngôn 224
2. Ý nghĩa và tầm vóc của châm ngôn 226
3. Những dạng thức của châm ngôn 228
4. Thuộc về giáo hội 230
II. Phong Trào Đại Kết 232
1. Đại kết là gì? 232
2. Đại kết bắt nguồn từ đâu? 233
3. Nguyên tắc công giáo về đại kết 235
4. Trách vụ đại kết 237
Kết Luận 241
Chức Năng Và Quyền Bính Của Giáo Hội 243
Dẫn Nhập 243
A. Chức Năng Giáo Huấn – Tác Vụ Tiên Tri (Lời Chúa) 244
I. Tổng Quát 244
1. Ý nghĩa và tầm quan trọng 245
2. Hai giai đoạn chính 246
3. Ba hình thức lớn 247
II. Ơn Bất Khả Ngộ (Infaillibilité) 249
1. Ơn Bất Khả Ngộ của Giáo hội 249
2. Ai được Ơn Bất Khả Ngộ? 251
3. Đối tượng của Ơn Bất Khả Ngộ 255
B. Chức Năng Thánh Hóa – Tác Vụ Tư Tế (Thánh Chức) 256
I. Ý Nghĩa 256
II. Thực Thi 257
1. Hoạt động bí tích 257
2. Hoạt động phụng vụ 258
III. Trách Nhiệm 258
1. Những thành viên của phẩm trật 258
2. Những thành viên khác 259
C. Chức Năng Cai Quản – Tác Vụ Vương Giả 260
I. Ý Nghĩa 260
II. Thi Hành 261
1. Quyền làm luật (pouvoir de porter des lois) 261
2. Quyền phán xử (pouvoir de juger) 261
3. Quyền chế tài (pouvoir de sanctionner0 262
III. Đối Tượng 262
IV. Trách Nhiệm 262
1. Những thành viên của phẩm trật 262
2. Những thành viên khác 263
Kết Luận 264
Giáo Hội Và Thế Giới 265
Dẫn Nhập 265
I. Giáo Hội Và Thế Giới Qua Lịch Sử 265
1. Giáo hội xuất hiện trong thế giới 266
2. Giáo hội trực diện với thế giới 267
3. Giáo hội thu gom cả thế giới 268
4. Thế giới thoát ly khỏi Giáo hội 269
5. Giáo hội ở giữa lòng thế giới 270
II. Nhãn Giới Đức Tin 271
1. Thế giới là nơi Thiên Chúa thực hiện công trình của Ngài 271
2. Giáo hội là linh hồn của thế giới 273
III. Sứ Mạng Của Giáo Hội Trong Thế Giới 275
1. Hiện diện và liên đới 275
2. Phục vụ 276
3. Phê bình và đối thoại 277
Kết Luận 279
Thay Lời Kết 280
Thay Lời Kết 281
Giáo Hội Trước Hết Và Tự Nền Tảng Là Một Hiệp Thông 281
Mục Lục 284