Hạt mầm Đức tin. Bài giảng Chúa nhật năm C
Tác giả: Lm. Jude Siciliano, OP
Ký hiệu tác giả: SI-J
Dịch giả: Học Viện Đa Minh
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Năm C
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0005313
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014757
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2006
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
I.MỘT NIỀM VUI LUÔN LUÔN MỚI MẺ, NIỀM VUI ĐƯỢC CHIA SẺ [2-8] 7
LOAN BÁO TIN MỪNG [9-13] 14
Sự mới mẻ vĩnh hẳng [11-13] 15
III. Tân Phúc-Âm-hoá để thông truyền đức tin[14-18) 18
Phạm vi và giới hạn của Tông Huấn này[ 16-18] 21
Một Hội Thánh “đi ra” [20-24) 23
Đi bưóc trước, dấn thân và đổng hành, sinh . hoa trái và vui mừng[24] 25
II. HOạT ĐộNG MụC Vụ VÀ sự HOÁN CẢI ....[25-33] 27
Một cuộc canh tân không thể trì hoãn của Hội Thánh [27-33) 29
III. Từ TÂM ĐIỂM CỦA TIN MỪNG [34-39] 34
IV. TRUYềN GIÁO HOÀ NHậP TRONG NHữNG GIớIHẠN CỦA CON NGƯỜI [40-45) 38
V. NGƯờI Mẹ VớI TRÁI TIM RộNG Mở [46-49]. 43
I. CÁC THÁCH THứC CủATHế GIớI HÔM NAY[52-75] 48
Nói không với một nến kinh tế loại trừ[53-54 49
Nói khòng vởi ngẫu thán mới là tiến bạc[55-56 51
Nói không với một hệ thống tài chánh thống trị thay vì phục vụ [57-58] 52
Nói không với tình trạng bẫt bình đẳng, nguồn gốc của bạo lực [59-60] 53
Các thách thức văn hoá [61-67] 55
Các thách thức cho việc hội nhập đức tin [68-70] 61
Các thách thức từ nền văn hoá đô thị [71-75] 63
II. THÁCH THứC CHO NGƯờI HOạT ĐộNG MụC Vụ [76-109] 67
Nói có với thách thức của một linh đạo truyền giáo [78-80] 68
Nói không với ích kỷ và nguội lạnh thiêng liêng [81-63] 70
Nói không với thái độ bi quan vô bổ[84-86] 72
Nói có với các mối tương quan mới do Đức Kitô đem đến [87-92] 75
Nói không với tính thế tục trong đời sống thiêng liêng [93-97] 79
Nói không với việc tranh chấp lẩn nhau [98-101] 83
Các thách thức khác cho Hội Thánh [102-109) 85
I. TOÀN THể DÂN CHÚA RAO GIảNG TIN MừNG[111-134 93
Một dân tộc cho mọi người [112-114] 94
Một dân với nhiều khuôn mặt [115-118]. 96
Chúng ta tất cả là những môn đệ truyến giáo [119-121 100
Sức mạnh truyến giáo của lòng đạo bình dân [122-126] 102
Tiếp xúc người với ngườiỊ 127-129] 106
Các đặc sủng phục vụ một sự hiệp thông truyến giáo [130-131) 109
Văn hoá, tư tưởng và giáo dục [132-134] 111
II. BÀI GIẢNG [135-144] 112
Khung cảnh phụng vụ [137-138] 113
Như mẹ nói chuyện với con[ 139-141] 114
Những lời nói làm trái tím bừng cháyỊ 142-144]. 116
Kính cẩn đối với sự thật [146-148] 119
Cá nhân hoá lời Chúa [149-151] 122
Đọc sách thiêng (152-153] 125
Lắng nghe dân chúng[154-155] 126
Các nguồn hỗ trợ giảng thuyết[156-159] 128
IV. LOAN BÁO TIN MừNG VÀ HIểU SÂU Sứ ĐIệP cơ BẢN [160-175] 131
Huấn giáo cơ bản và khai tâm mẩu nhiệm [163-168] 133
Đổng hành với cá nhân trong các bước tăng trưỏng [169-173] 137
Tập trung vào Lời Chúa [174-175]. 140
I. TÁC ĐỘNG CỦA LỜI RAO GIẢNG cơ BAN ĐỐI VỚI CỘNG ĐỔNG VÀ XÃ HỘI [177-185], 143
Tuyên xưng đức tin và dấn thân xã hội [178-179) 143
Nước Thiên Chúa và thách thức của nó [180-181] 146
Giáo huấn của Hội Thánh về các vấn đề xã hội [182-185] 148
II. Sự BAO GỒM NGƯỜI NGHÈO TRONG XÃ HỘI [186-216] 151
Kết hiệp với Thiên Chúa, chúng ta nghe thấy một tiếng kêu xin [187-192] 151
Trung thành với Tin Mừng, kẻo chúng ta vất vả vô ích[193-196] 156
VỊ trí đặc biệt của người nghèo trong dân của Thiên Chúa [197-201] 159
Kinh tế và sự phân phối nguồn thu nhập [202-208] 164
Quan tâm tới thành phần dễ tổn thương [209-216] 168
III. CÔNG ÍCH VÀ HOÀ BÌNH TRONG XÃ HỘI [217-237] 173
Thời gian lớn hơn không gian [222-225] 175
Hiệp nhất thắng xung đột [226-230]. 177
Thực tại lớn hơn ý tưởng[231-233] 179
Toàn thể lớn hơn thành phần[234-237] 181
IV. ĐỐI THOẠI XÃ HỘI LÀ MỘT ĐÓNG GÓP CHO HOÀ BÌNH [238-258] 184
Đối thoại giữa đức tin, lý trí và khoa học [242-243] 186
Đổi thoại đại kết [244-246] 187
Quan hệ vái Do Thái giáo[247-249]. 189
Đối thoại liên tôn [250-254] 191
Đói thoại xã hội trong bối cảnh tự do tôn giáo [255-258] 195
NHỮNG NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG ĐẦY THÁNH THẮN [259-261] 200
I. CÁC LÝ DO CANH TÂN ĐộNG Lực TRUYỀN GIÁO[262-283] 200
Gặp gỡ thân tình với tình yêu cứu độ của Đức Giêsu [264-267] 202
Sự nếm cảm thiêng liêng tư cách một dân tộc [268-274] 206
Hoạt động nhiệm mầu của Đức Kitô Phục Sinh và của Thán Khí Ngài [275-280] 212
Sức mạnh truyến giáo của kinh nguyện chuyển cầu [281-283] 217
II. Đức MARIA, MẸ CỦA VIỆC TRUYỀN GLÁO [284-288] 218
Món quà của Chúa Giêsu cho dân của Người [285-286] 219
Ngôi Sao của cuộc tân Phúc-Ảm-hoá [287-288] 221