Bài giảng Chúa nhật và đại lễ. Tin mừng theo thánh Maccô
Tác giả: Lm. Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP
Ký hiệu tác giả: HO-A
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001977
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0009298
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014746
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 20
Số trang: 119
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
MỤC LỤC 5
HỌC KINH THÁNH TỪ BÀI GIẢNG 9
DẪN NHẬP 13
BÀI GIẢNG CHÚA NHẬT VÀ ĐẠI LỄ 19
Mc 1,1-8 (Chúa nhật 2 Vọng B) 20
HÃY DỌN ĐƯỜNG CHO THẲNG  
Mc 1,6-11 (Chúa nhật năm B) 23
ĐỨC GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA  
Mc 1,12-15 (Chúa nhật I Chay B) 26
ĐỨC GIÊ-SU CHỊU CÁM DỖ  
Mc 1,14-20 (Chúa nhật 3 B) 29
THEO ĐỨC G1Ê-SU ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG  
Mc 1,21-28 (Chúa nhật 4B) 32
GIÁO LÝ VÀ PHÉP LẠ CỦA ĐỨC GIÊ-SU  
Mc 1,29-39 (Chúa nhật 5 B) 35
CÓ LÚC KHÔNG NÊN NÓI  
Mc 1,40-45 (Chúa nhật 6B) 38
CHỮA NGƯỜI PHONG HỦI  
Mc 2,1-12 (Chúa nhật 7 B) 41
ĐỨC GIÊ-SU LÀ AI?  
Mc 2,18-22 (Chúa nhật 8 B) 44
ĂN CHAY? KHÔNG ĂN CHAY?  
Mc 2,23-28 (Chúa nhật 9 B) 47
NGÀY SABÁT TRONG ĐỜI SỐNG  
Mc 3,20-25 (Chúa nhật 10 B) 50
XATAN ĐẾN NGÀY TẬN SỐ  
Mc 4,26-34 (Chúa nhật 11 B) 53
HẠT GIỐNG VÀ HẠT CẢI  
Mc 4,35-40 (Chúa nhật 12 B) 56
GIÓ VÀ BIỂN CŨNG PHẢI PHỤC TÙNG  
Mc 5,21-24.35-42 (Chúa nhật 13 B) 60
BỆNH ĐƯỢC KHỎI, CHẾT ĐƯỢC SỐNG  
Mc 6,1-6 (Chúa nhật 14 B) 63
NGÔN SỨ VÀ QUÊ HƯƠNG MÌNH  
Mc 6,7-13 (Chúa nhật 15 B) 66
SAI ĐI RAO GIẢNG  
Mc 6,30-34 (Chúa nhật 16 B) 69
ĐÀN CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN DẮT  
Mc 7,1-8.21-23 (Chúa nhật 22 B) 72
LUẬT CHÚA VÀ TRUYỀN THỐNG  
Mc 7,31-37 (Chúa nhật 23 B) 75
CHỮA NGƯỜI VỪA NGỌNG LẠI VỪA ĐIẾC  
Mc 8,27-35 (Chúa nhật 24 B) 78
ĐẤNG KI-TÔ VÀ THẬP GIÁ  
Mc 9,1 -9 (Chúa nhật 2 Chay B) 81
ĐỨC GIÊ-SU BIẾN HÌNH DẠNG  
Mc 9,29-39 (Chúa nhật 25 B) 84
NGƯỜI LÀM LỚN PHẢI LÀM LÁO  
Mc 9,34-47 (Chúa nhật 26 B) 87
THÀ CHỘT MẮT  
Mc 10,2-16 (Chúa nhật 27 B) 90
CÓ ĐƯỢC PHÉP LY DỊ KHÔNG?  
Mc 10,17-30 (Chúa nhật 28 B) 93
“ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI"  
Mc 10,35-45 (Chúa nhật 29 B) 96
LÀM LỚN TRONG NƯỚC TRỜI  
Mc 10,46-52 (Chúa nhật 30 B) 99
NGƯỜI MÙ THẤY LẠI ĐƯỢC  
Mc 12,28-34 (Chúa nhật 31 B) 102
ĐIỀU RĂN NÀO QUAN TRỌNG?  
Mc 12,38-44 (Chúa nhật 32 B) 105
KINH SƯ VỊ TẤT ĐÃ HƠN BÀ GOÁ  
Mc 13,24-32 (Chúa nhật 33 B) 108
NGÀY QUANG LÂM  
Mc 13,33-37 (Chúa nhật 1 Vọng B) 111
PHẢI CANH THỨC  
Mc 14,12-16 (Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa) 114
MÌNH VÀ MÁU CHÚA KI-TÔ (năm B)  
Mc 16,15-20 (tc Cv 1,1-11) 117
CHÚA THĂNG THIÊN (năm B)