Các tác phẩm của tác giả Lm. Charles E. Miller, CM