Tiếng vang Tin mừng
Phụ đề: Bài giảng thánh lễ Chúa nhật. Phụng vụ năm A
Tác giả: R. Veritas
Ký hiệu tác giả: VER
DDC: 252.6 - Bài giảng theo năm phụng vụ và các ngày lễ
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000288
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0001792
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002657
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010889
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 260
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Chúa Nhật I Mùa Vọng (Mt 24, 37-44) 7
Chúa Nhật II Mùa Vọng (Mt 3, 1-12) 12
Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt 11,2-11) 16
 Chúa Nhật IV Mùa Vọng (Mt 1, 18-24) 21
Lễ Chúa Giáng Sinh (Lc 2, 1-14) 27
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất (Mt 2, 13-15.19-23) 31
Lễ Chúa Hiển Linh (Mt 2, 1-12) 35
Chúa Nhật I Thường Niên (Mt 3,13-17) 40
Chúa Nhật II Thường Niên (Ga 1,29-34) 45
Chúa Nhật III Thường Niên (Mt 4, 12-17) 50
Chúa Nhật IV Thường Niên (Mt 5, 1-12) 56
Chúa Nhật V Thường Niên (Mt 5, 13-16) 62
Chúa Nhật VI Thường Niên (Mt 5, 17-37) 68
Chúa Nhật VII Thường Niên (Mt 5,38-48) 73
Chúa Nhật I Mùa Chay (Mt 4, 1-11) 78
Chúa Nhật II Mùa Chay (Mt 17, 1-9) 83
Chúa Nhật III Mùa Chay (Ga 4, 5-42) 88
Chúa Nhật IV Mùa Chay (Ga 9, 1-41) 93
Chúa Nhật V Mùa Chay (Ga 11, 1-45) 97
Chúa Nhật Lễ Lá (Mt 27, 11-54) 101
Chúa Nhật I Phục Sinh (Mt 28, 1-10) 106
Chúa Nhật II Phục Sinh (Ga 20, 19-31) 109
Chúa Nhật III Phục Sinh (Lc 24, 13-35) 114
Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga 10, 1-10) 118
Chúa Nhật V Phục Sinh (Ga 14, 1-12) 122
Chúa Nhật VI Phục Sinh (Ga 14, 15-21) 127
Chúa Nhật VII Phục Sinh (Mt 28, 16-20) 132
Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần (Ga 20, 19-23) 138
Chúa Nhật X Thường Niên (Ga 3, 16-18) 146
Chúa Nhật XI Thường Niên (Ga 6, 51-59) 150
Chúa Nhật XII Thường Niên (Mt 10, 26-33) 154
Chúa Nhật XIII Thường Niên (Mt 10, 37-42) 158
Chúa Nhật XIV Thường Niên (Mt 11, 25-30) 162
Chúa Nhật XV Thường Niên (Mt 13, 1-23) 167
Chúa Nhật XVI Thường Niên (Mt 13, 24-43) 173
Chúa Nhật XVII Thường Niên (Mt 13, 44-52) 177
Chúa Nhật XVIII Thường Niên (Mt 14, 13-21) 182
Chúa Nhật XIX Thường Niên (Mt 14, 22-33) 187
Chúa Nhật XX Thường Niên (Mt 15, 21-28) 192
Chúa Nhật XXI Thường Niên (Mt 16, 13-23) 196
Chúa Nhật XXII Thường Niên (Mt 16, 21-27) 200
Chúa Nhật XXIII Thường Niên (Mt 18, 15-20) 205
Chúa Nhật XXIV Thường Niên (Mt 18, 21-35) 208
Chúa Nhật XXV Thường Niên (Mt 20, 1-18)  212
Chúa Nhật XXVI Thường Niên (Mt 21, 28-32) 217
Chúa Nhật XXVII Thường Niên (Mt 21, 33-43) 221
Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (Mt 22, 1-14) 225
Chúa Nhật XXIX Thường Niên (Mt 22, 15-21) 230
Chúa Nhật XXX Thường Niên (Mt 22, 34-40) 234
Chúa Nhật XXXI Thường Niên (Mt 22, 34-40) 239
Chúa Nhật XXXII Thường Niên (Mt 25, 1-13) 245
Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (Mt 10, 17-22)  248
Chúa Nhật XXXIV Thường Niên (Mt 25, 41-46) 253