Summa contra gentiles
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: La tinh
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0010972
Nhà xuất bản: Apus Sedem Commissionis Leoninae
Năm xuất bản: 1934
Khổ sách: 24
Số trang: 581
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích