Tổng luận Thần học. Vinh phúc
Phụ đề: Từ câu hỏi 71 đến câu hỏi 89
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P1-T4
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007315
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 300
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 71. TẬT XẤU VÀ TỘI LỖI XÉT TẠI SỰ 5
1. Tật xấu tương phản với nhân đức? 6
2. Tật xấu tương phản với bản tính? 8
3. Phải chăng tật xấu tệ hơn hành vi xấu? 11
4. Hành vi xấu có thể đồng hiện hữu với nhân đức? 13
5. Phải chăng trong mọi tội đều có hành vi? 15
6. Thánh Augustino định nghĩa: Tội là lời nói, việc làm, hoặc ước …? 18
CÂU HỎI 72. SỰ PHÂN BIỆT CÁC TỘI 21
1. Các tội phân biệt nhau cách loại thuộc do các đối tượng của mình? 21
2. Sự phân biệt các tội tinh thần và các tội xác thịt? 23
3. Phải chăng các tội phân biệt nhau theo các nguyên nhân của mình? 26
4. Các tội phân biệt nhau xét theo những kẻ bị xúc phạm? 29
5. Phải chăng các tội phân biệt nhau theo nợ hình phạt của chúng? 31
6. Phải chăng các tội phân biệt nhau tùy theo sự thiếu sót hoặc sự …? 34
7. Các tội phân biệt nhau tùy theo các cấp độ khác nhau trong sự thể…? 37
8. Các tội phân biệt nhau tùy theo sự thái quá hoặc sự thiếu hụt? 39
9. Phải chăng các tội phân biệt nhau tùy theo các hoàn cảnh khác nhau? 41
CÂU HỎI 73. SO SÁNH TỘI NÀY VỚI TỘI KHÁC 44
1. Phải chăng mọi tội và mọi tật xấu đều liên hệ nhau? 45
2. Mọi tội và mọi tật xấu bằng nhau không? 48
3. Sự trầm trọng các tội và các tật xấu được đánh giá tùy theo các..? 50
4. Sự nghiêm trọng của các tội được thẩm định tùy theo sự cao trọng…? 52
5. Các tội xác thịt nặng hơn các tội tinh thần? 54
6. Sự nghiêm trọng của các tội được đánh giá tùy theo nguyên nhân? 56
7. Phải chăng sự trầm trọng các tội và các tật xấu được đánh giá … ? 59
8. Sự trầm trọng các tội và các tật xấu được đánh giá tùy theo sự…? 61
9. Sự trầm trọng ……đánh giá tùy theo địa vị của kẻ người ta xúc phạm? 64
10. Tội hóa nên nặng hơn do địa vị cao của tội nhân? 67
CÂU HỎI 74. CHỦ THỂ CỦA TỘI 70
1. Ý chí làm chủ thể của tội? 70
2. Phải chăng duy ý chí làm chủ thể của tội? 72
3. Có thể có tội trong nhục cảm tính? 74
4. Nhục cảm tính có thể là chủ thể của tội nặng không? 76
5. Trí năng có thể làm chủ thể của tội? 78
6. Tội khoái cảm diên trì ở trong trí năng? 80
7. Sự ưng thuận hành động ở trong trí năng thượng tầng? 82
8. Trí năng hạ tầng có thể là chủ thể của tội nặng? 85
9. Trí năng thượng tầng có thể là chủ thể của tội nhẹ? 90
10. Tội nhẹ có thể ở trong trí năng thượng tầng trong tư cách là trí…? 92
NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI 95
CÂU HỎI 75. TỔNG QUÁT VỀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI 95
1. Tội có nguyên nhân? 95
2. Tội có nguyên nhân bên trong? 98
3. Tội có nguyên nhân bên ngoài? 100
4. Tội làm nguyên nhân của tội? 102
CÂU HỎI 76. TỘI DO SỰ VÔ TRI 105
1. Sự vô tri có thể là nguyên nhân của tội? 105
2. Sự vô tri là tội? 108
3. Phải chăng sự vô tri bào chữa hoàn toàn khỏi tội? 111
4. Sự vô tri giảm bớt tội? 114
CÂU HỎI 77. NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI Ở PHẦN GIÁO DỤC 117
1. Sự kích tình của giáo dục có thể động hoặc làm cho ý chí chịu theo 118
2. Sự kích tình có thể thống trị trí năng đối với sự hiểu biết của..? 120
3. Tội phạm bởi sự kích tình có thể được gọi là tội yếu đuối? 124
4. Tính tự ái là nguyên nhân của mọi tội? 127
5. Ba nguyên nhân được thánh Gio-an kể ra: "Sự ham muốn của mắt, sự ..." 129
6. Sự kích tình, nguyên nhân của tội, làm giảm bớt tội? 132
7. Phải chăng sự kích tình có thể bào chữa khỏi tội hoàn toàn? 134
8. Tội do người ta phạm do sự kích tình có thể là tội nặng? 136
CÂU HỎI 78. TỘI CỦA ÁC Ý 139
1. Người ta có thể phạm tội bởi ác ý do ý chí hay cách cố tình? 139
2. Kẻ phạm tội do tập quán, phạm tội bởi ác ý do ý chí? 142
3. Kẻ phạm tội bởi ác ý do ý chí phạm tội bởi tập quán? 144
4. Kẻ phạm tội bởi ác ý do ý chí, phạm tội nặng hơn là phạm tội …? 147
CÂU HỎI 79. XÉT VỀ PHÍA THIÊN CHÚA 150
1. Phải chăng Thiên Chúa là nguyên nhân của tội? 151
2. Hành động phạm tội phát xuất bởi Thiên Chúa? 154
3. Thiên Chúa là nguyên nhân của sự đui mù thiêng liêng & của sự cứng lòng? 156
4. Phải chăng sự đui mù & sự cứng lòng được sắp đặt để cứu rỗi các…? 158
CÂU HỎI 80. NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI Ở PHÍA MA QUỶ 161
1. Phải chăng ma quỷ một cách trực tiếp làm nguyên nhân cho việc người…? 161
2. Ma quỷ xui giục phạm tội bằng cách khêu gọi bên trong? 164
3. Ma quỷ có thể giục phạm tội cách tất yếu không? 167
4. Phải chăng mọi tội đều phát xuất bởi sự khuyện dụ của ma quỷ? 169
CÂU HỎI 81. SỰ LƯU TRUYỀN NGUYÊN TỘI 171
1. Tội đầu tiên của người tổ đầu tiên lưu truyền cho hậu duệ theo …? 172
2. Phải chăng mọi tội khác của ông tổ thứ nhất hoặc của các ông tổ …? 176
3. Nguyên tội được lưu truyền cho mọi kẻ được sinh sản bởi ông Adong? 179
4. Nguyên tội lưu truyền cho một người nào bởi phép lạ được cấu thành..? 181
5. Giả như người đàn bà phạm tội, chứ không phải người đàn ông, có …? 183
CÂU HỎI 82. NGUYÊN TỘI VỀ YẾU TÍNH MÌNH 186
1. Nguyên tội là tập quán? 186
2. Ở trong một người có một nguyên tội duy nhất? 188
3. Nguyên tội là sự ham muốn? 190
4. Nguyên tội hiện hữu bằng nhau trong mọi người? 192
CÂU HỎI 83. CHỦ THỂ CỦA NGUYÊN TỘI 195
1. Phải chăng chủ thể của nguyên tội là xác thịt đúng hơn là linh hồn? 195
2. Nguyên tội ở trong yếu tính của linh hồn trước khi ở trong các năng…? 199
3. Nguyên tội có ý chí làm chủ thể trước các năng lực khác? 201
4. Một số năng lực trong các năng lực của linh hồn, như năng lực sinh …? 203
THEO MỨC ĐỘ TỘI NÀY LÀ NGUYÊN NHÂN CỦA TỘI KHÁC 206
1. Tính tham lam là nguồn gốc mọi tội? 206
2. Sự kiêu ngạo là sự bắt đầu mọi tội? 209
3. Ngoài tính kiêu ngạo và tính hà tiện, có những tội riêng biệt …? 211
4. Có bao nhiêu tội đầu và đó là những tội đầu nào? 213
CÁC HIỆU QUẢ CỦA TỘI 218
CÂU HỎI 85. SỰ HƯ HỎNG, SỰ TỐT LÀNH CỦA BẢN TÍNH 218
1. Tội làm giảm bớt sự tốt lành của bản tính? 219
2. Sự tốt bản tính có thể bị làm mất hoàn toàn bởi bản tính không? 221
3. Bốn vết thương do tội, theo thánh Bê-đa, đã làm thiệt hại bản tính…? 224
...