Tổng luận Thần học. Mầu nhiệm Nhập thể
Phụ đề: Câu hỏi 1 đến 26
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q3-T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007353
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 479
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Đang mượn
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tự ngôn 5
CÂU HỎI 1. SỰ THÍCH HỢP CỦA SỰ NHẬP THỂ 6
1. Việc Nhập thể thích hợp với Thiên Chúa không? 6
2. Việc Nhập thể cần thiết để cải hóa nhân loại không? 10
3. Giả như nhân loại không phạm tội, Thiên Chúa Nhập thể không? 15
4. Thiên Chúa nhập thể chủ yếu để tẩy xóa nguyên tội, đúng hơn là …? 19
5. Việc Thiên Chúa nhập thể ngay từ lúc ban đầu của thế giới có hợp? 21
6. Sự Nhập thể đáng lẽ phải hoãn lại tới ngày tận thế không? 25
CÂU HỎI 2. THỂ CÁCH PHỐI HIỆP CỦA NGÔI LỜI NHẬP THỂ 29
1. Sự phối hiệp của Ngôi Lời Nhập thể thực hiện trong bản tính không? 29
2. Nó thực hiện trong Ngôi vị không? 35
3. Nó thực hiện trong Ngôi vị không? 39
4. Ngôi vị hoặc Ngôi của Chúa Ki-tô, sau khi Nhập thể, hỗn hợp không? 43
5. Có sự phối hiệp giữa linh hồn và thân thể trong Chúa Ki-tô không? 45
6. Nhân tính phối hiệp với Ngôi lời theo thể cách tùy thể? 48
7. Chính sự phối hiệp này là cái gì được sáng tạo không? 54
8. Nó đồng nhất với sự nhận lấy? 56
9. Nó hoàn hảo nhất trong tất cả mọi sự phối hiệp? 59
10. Sự phối hiệp hai bản tính trong Chúa Ki-tô thực hiện do ân sủng không? 62
11. Nó có các công đức đi trước không? 64
12. Ân sủng phối hiệp tự nhiên với Chúa Ki-tô trong tư cách là con người? 67
CÂU HỎI 3: THỂ CÁCH PHỐI HIỆP CỦA NGÔI HAI NHẬP THỂ VỀ PHÍA NGÔI VỊ NHẬN LẤY 70
1. Việc nhận lấy thích hợp với Ngôi vị Thiên Chúa ? 70
2. Việc nhận lấy thích hợp với bản tính Thiên Chúa không? 72
3. Bản tính, ngoài ra Ngôi vị tính, có thể nhận lấy không? 75
4. Ngôi vị Thiên Chúa có thể nhận lấy mà không có ngôi vị khác? 77
5. Bất cứ Ngôi vị Thiên Chúa nào có thể nhận lấy? 79
6. Nhiều Ngôi vị có thể nhận lấy một bản tính duy nhất không? 82
7. Một Ngôi vị duy nhất có thể nhận hai bản tính không? 86
8. Việc nhận lấy bản tính nhân loại thích hợp với Ngôi vị Chúa Con…..? 89
CÂU HỎI 4: CÁC PHẦN CỦA BẢN TÍNH NHÂN LOẠI 125
1. Con Thiên Chúa đã nhận lấy thân thể nhờ linh hồn làm trung gian? 125
2. Ngài đã nhận lấy linh hồn nhờ tinh thần hay trí năng làm trung gian? 129
3. Linh hồn được nhận lấy trước thân thể? 131
4. Thân thể của Chúa Ki-tô được Ngôi Lời nhận lấy trước khi nó được…? 134
5. Toàn thể nguyên vẹn bản tính nhân loại được Ngôi Lời nhận lấy nhờ…? 136
6. Nó được nhận lấy nhờ ân sủng làm trung gian? 139
CÂU HỎI 7. ÂN SỦNG CỦA CHÚA KI-TÔ TRONG TƯ CÁCH LÀ CON NGƯỜI CÁCH THỂ 142
1. Trong linh hồn Chúa Ki-tô có ơn thường sủng không? 143
2. Ở nơi Ngài có các nhân đức? 146
3. Ngài có nhân đức tin? 148
4. Ngài có nhân đức cậy? 150
5. Ngài đã chiếm hữu các ân huệ Chúa Thánh Thần? 152
6. Ngài có ân huệ kính sợ không? 154
7. Ngài có các ơn đoàn sủng? 156
8. Ngài có ơn đoàn sủng tiên tri? 159
9. Ngài có sự sung mãn ân sủng? 162
10. Ngài có sự sung mãn riêng cho mình? 165
11. Ân sủng của Đức Ki-tô vô cùng? 167
12. Ân sủng của Ngài gia tăng? 170
13. Ơn thường sủng có mối tương quan nào với sự ngôi hiệp 173
CÂU HỎI 8. ÂN SỦNG CỦA CHÚA KI-TÔ TRONG TƯ CÁCH NGÀI LÀ ĐẦU HỘI THÁNH 177
1. Chúa Ki-tô là đầu Hội thánh không? 177
2. Ngài là đầu của nhân loại đối với các thân thể của họ, hoặc chỉ…? 181
3. Ngài là đầu của mọi người? 183
4. Ngài là đầu của các Thiên thần? 186
5. Ân sủng của Ngài trong tư cách Ngài là đầu Hội Thánh, đồng nhất …? 188
6. Việc là đầu Hội Thánh thuộc riêng về Ngài ? 191
7. Ma quỷ là đầu của mọi Ki-tô hữu không? 194
8. Kẻ phản Ki-tô có thể được gọi là đầu của mọi kẻ dữ không? 197
CÂU HỎI 9. SỰ TRI THỨC CỦA CHÚA KI-TÔ 199
1. Chúa Ki-tô đã chiếm hữu một sự tri thức khác với sự tri thức TC? 199
2. Ngài đã chiếm hữu sự tri thức của các kẻ vinh phúc hay lãnh hội? 202
3. Ngài chiếm hữu sự tri thức phú nhập? 205
4. Ngài chiếm hữu sự tri thức đắc thủ? 208
CÂU HỎI 10. SỰ TRI THỨC VINH PHÚC CỦA LINH HỒN CHÚA KI-TÔ 212
1. Linh hồn Chúa Ki-tô có sự lĩnh hội về Ngôi Lời,…yếu tính TC? 213
2. Ở trong Ngôi lời, linh hồn Chúa Ki-tô đã hiểu biết mọi sự vật? 215
3. Trong Ngôi Lời, linh hồn Chúa Ki-tô đã biết vô cùng sự vật? 219
4. Linh hồn Chúa Ki-tô trông thấy Ngôi Lời hay yếu tính Thiên Chúa cách…? 224
CÂU HỎI 11: SỰ TRI THỨC PHÚ NHẬP CỦA LINH HỒN CHÚA KI-TÔ 227
1. Do sự tri thức phú nhập, Chúa Ki-tô hiểu biết mọi sự vật? 227
2. Ngài có thể sử dụng sự tri thức này mà không phải nhờ đến các…? 230
3. Sự tri thức nay suy luận? 233
4. Tương quan của nó với sự tri thức của Thiên thần 234
5. Nó ở tình trạng tập quán không? 6. Người ta phân biệt ở đó…? 236
CÂU HỎI 12. SỰ TRI THỨC THỦ ĐẮC, HAY KINH NGHIỆM CỦA LINH HỒN CHÚA KI-TÔ 241
1. Có phải nhờ sự tri thức này, Chúa Ki-tô đã hiểu biết mọi sự vật? 241
2. Chúa Ki-tô đã tiến triển trong sự tri thức này? 243
3. Ngài đã được thụ giáo bởi nhân loại ? 246
4. Ngài đã thụ giáo bởi các thiên thần? 249
CÂU HỎI 13. NĂNG LỰC CỦA LINH HỒN CHÚA KI-TÔ 252
1. Linh hồn Chúa Ki-tô có chiếm hữu tính toàn năng cách tuyệt đối? 252
2. Linh hồn Chúa Ki-tô ... tính toàn năng để biến đổi các thụ tạo? 256
3. Và chiếm hữu tính toàn năng đối với thân thể riêng của mình? 260
4. Cùng chiếm hữu tính toàn năng đối với việc thi hành ý muốn riêng…? 262
CÂU HỎI 14. SỰ KHIẾM KHUYẾT CỦA THÂN THỂ ĐÃ ĐƯỢC CON THIÊN CHÚA NHẬN LẤY 266
1. Con Thiên Chúa đã phải nhận lấy các sự khiếm khuyết của thân thể…? 266
2. Ngài tất yếu phải chịu các sự khiếm khuyết này? 270
3. Ngài đã bị nhiễm các sự khiếm khuyết này không? 273
4. Ngài đã nhận lấy tất cả mọi khiếm khuyết thuộc về thân thể? 275
CÂU HỎI 15. CÁC SỰ KHIẾM KHUYẾT CỦA LINH HỒN ĐƯỢC CHÚA KI-TÔ NHẬN LẤY 278
1. Ở nơi Chúa Ki-tô có tội không? 278
2. Ở nơi Chúa Ki-tô có ổ tội không? 282
3. Chúa Ki-tô có thể được gọi là "Con người của Chúa"? 284
4. Cái gì thích hợp với con người có thể chỉ về cho bản tính Thiên…? 287
5. Cái gì … về cho Con Thiên Chúa, và cái gì thích hợp với Con Thiên…? 320
6. Có thật khi nói rằng Con Thiên Chúa đã làm người không? 322
7. Có thật khi nói rằng con người đã trở nên Thiên Chúa? 324
8. Có thật khi nói rằng Chúa Ki-tô là thụ tạo không? 328
...