Tổng luận Thần học. Nhân đức xã hội và đức can đảm
Phụ đề: Từ câu hỏi 109 đến câu hỏi 140
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P2-T5
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001582
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007327
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 20
Số trang: 320
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 109- NHÂN ĐỨC CHÂN LÝ 5
1. Chân lý là một nhân đức? 5
2. Chân lý là một nhân đức đặc biệt? 7
3. Nhân đức chân lý tham dự vào nhân đức công bình? 10
4. Nhân đức chân lý khiến người ta phải giảm bớt hay phóng đại ? 13
CÂU HỎI 110: SỰ NÓI DỐI 15
1. Sự nói dối luôn luôn đối lập với nhân đức chân lý vì chứa đựng ….. 15
2. Các loại nói dối 18
3. Sự nói dối luôn luôn có tội? 21
4. Phải chăng sự nói dối luôn luôn là trọng tội? 25
CÂU HỎI 111. SỰ GIẢ VỜ VÀ TÍNH GIẢ HÌNH 30
1. Sự giả vờ luôn luôn có tội? 30
2. Tính giả hình đồng nhất với sự giả vở ? 33
3. Tính giả hình đối lập với nhân đức chân lý? 36
4. Phải chăng tính giả hình luôn luôn là trọng tội 38
CÂU HỎI 112. SỰ KHOE KHOANG 41
1. Sự khoe khoang đối lập với nhân đức nào? 41
2. Phải chăng sự khoe khoang là trọng tội? 44
CÂU HỎI 113. SỰ MỈA MAI 47
1. Sự mỉa mai là tội? 47
2. So sánh sự mỉa mai với sự khoe khoang 49
CÂU HỎI 114. TÌNH BẰNG HỮU HAY TÍNH HÒA NHÃ 52
1. Tình bằng hữu hay tính hòa nhã là nhân đức đặc biệt? 52
2. Nhân đức bằngg hữu dự phần vào nhân đức công bình? 55
CÂU HỎI 115. SỰ NỊNH BỢ 58
1. Sự nịnh bợ là tội? 58
2. Phải chăng sự nịnh bợ là trọng tội? 61
CÂU HỎI 116. SỰ DỊ NGHỊ 64
1. Sự dị nghị tương phản với nhân đức bằng hữu không? 64
2. So sánh sự dị nghị với sự nịnh bợ 65
CÂU HỎI 117. NHÂN ĐỨC HÀO PHÓNG 68
1. Tính hào phóng là nhân đức? 68
2. Chất thể của nhân đức hào phóng? 71
3. Hành động của nhân đức hào phóng 73
4. Nhân đức hào phóng có chức năng cho hơn là lãnh nhận? 75
5. Nhân đức hào phóng là một phần của nhân đức công bình? 78
6. Nhân đức hào phóng là nhân đức lớn nhất? 80
CÂU HỎI 118. TÍNH HÀ TIỆN 83
1. Tính hà tiện là tội? 83
2. Tính hà tiện là tội đặc biệt 86
3. Tính hà tiện đối lập với nhân đức nào? 88
4. Tính hà tiện là trọng tội? 90
5. Tính hà tiện là tội nặng nhất trong các tội? 92
6. Tính hà tiện là tội xác thịt hay tội tinh thần? 95
7. Tính hà tiện là một tật xấu? 97
8. Các con cái của tính hà tiện 99
CÂU HỎI 119. SỰ PHUNG PHÍ 103
1. Sự phung phí đối lập với tính hà tiện? 103
2. Sự phung phí là tội? 105
3. Sự phung phí là toiọ nặng hơn tính hà tiện? 107
CÂU HỎI 120. NHÂN ĐỨC LỆ ĐÌNH LUẬT 111
1. Lệ đình luật là nhân đức? 111
2. Nó là một phần của nhân đức công bình? 113
CÂU HỎI 121. ÂN HUỆ HIẾU THẢO 116
1. Sự hiếu thảo là một ân huệ Chúa Thánh Thần? 116
2. Hạnh phúc nào và các quả nào tương ứng với ân huệ hiếu thảo? 118
CÂU HỎI 122. CÁC GIỚI MỆNH LIÊN HỆ VỚI NHÂN ĐỨC CÔNG BÌNH 121
1. Các Giới mệnh trong Mười điều răn Đức Chúa Trời liên hệ với côngbình? 121
2. Giới mệnh thứ nhất của Mười điều răn ĐCT 123
3. Giới mệnh thứ hai trong Mười điều răn ĐCT 126
4. Giới mệnh thứ ba trong Mười điều răn ĐCT 129
5. Giới mệnh thứ tư trong Mười điều răn ĐCT 135
6. Sáu giới mệnh sau trong Mười điều răn ĐCT 138
CÂU HỎI 123. NHÂN ĐỨC SỨC MẠNH TẠI SỰ 141
1. Sức mạnh là một nhân đức? 142
2. Nhân đức sức mạnh là một nhân đức đặc biệt? 145
3. Nhân đức sức mạnh có đối tượng là sự sợ hãi và sự táo bạo? 147
4. Nhân đức sức mạnh chỉ có đối tượng là sự sợ chết? 149
5. Đối tượng của nhân đức sức mạnh là sự chết trong chiến tranh? 151
6. Hành động chính của nhân đức sức mạnh là sự chịu đựng? 153
7. Nhân đức sức mạnh hành động vì lợi ích riêng mình? 155
8. Nhân đức sức mạnh gặp được sự vui thú trong hành động của mình? 157
9. Nhân đức sức mạnh được vững vàng nhất là trong các trường hợp bất… 159
10. Nhân đức sức mạnh sử dụng sự giận dữ? 161
11. Nhân đức sức mạnh là một bản đức? 164
12. So sánh nhân đức sức mạnh với các bản đức khác 166
CÂU HỎI 124. SỰ TỬ ĐẠO 169
1. Sự tử đạo là hành động nhân đức? 169
2. Sự tử đạo là hành động của nhân đức nào? 171
3. Sự hoàn hảo của hành động tử đạo 174
4. Sự xác minh của sự tử đạo 177
5. Nguyên nhâncủa sự tử đạo 180
CÂU HỎI 135. SỰ SỢ HÃI 183
1. Sự sợ hãi là tội? 183
2. Sự sợ hãi đối lập với nhân đức sức mạnh? 185
3. Sự sợ hãi là trọng tội? 187
4. Sự sợ hãi bào chữa hoặc giảm bớt tội? 189
CÂU HỎI 126. SỰ KHÔNG SỢ HÃI 192
1. Sự không sợ hãi là tội? 192
2. Sự không sợ hãi hãi đối lập với nhân đức sức mạnh? 194
CÂU HỎI 127. SỰ TÁO BẠO 197
1. Sự táo bạo là tội? 197
2. Sự táo tạo đối lập với nhân đức sức mạnh không? 198
CÂU HỎI 128. CÁC PHẦN CỦA NHÂN ĐỨC SỨC MẠNH LÀ NHỮNG GÌ? 201
CÂU HỎI 129. NHÂN ĐỨC ĐỘ LƯỢNG 207
1. Nhân đức độ lượng liên hệ với các vinh dự? 207
2. Nhân đức độ lượng chỉ liên hệ với các vinh dự lớn lao to tát mà thôi? 210
3. Độ lượng là nhân đức? 213
4. Nhân đức độ lượng là một nhân đức đặc biệt? 217
5. Nhân đức độ lượng là một phần của nhân đức sức mạnh? 219
...