Tổng luận Thần học. Thiên Chúa tạo thành và các Thiên Thần
Phụ đề: Vấn đề 44 đến 64
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000629
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 606
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000631
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 606
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Dẫn nhập vào vấn đề 44-46.Việc tạo thành 5
Vấn đề 44: Về việc các vật thụ tạo phát xuất từ Thiên Chúa và về căn nguyên đệ nhất của vạn vật 32
Mục 1.- Có tất yếu là mọi hữu thể đều được Thiên Chúa tạo tác chăng? 32
Mục 2 - Phải chăng chất thể đệ nhất đã được Thiên Chúa tạo thành? 36
Mục 3.- Phải chăng kiểu mẫu là điều gì khác với Thiên Chúa? 42
Mục 4 - Thiên Chúa có phải là mục đích của mọi vật chăng? 46
Vấn đề 45. Về cách thức vạn vật phát xuất từ nguyên khởi đệ nhất 50
Mục 1- Tạo thành có phải là sản xuất một vật từ hư vô chăng? 50
Mục 2,- Thiên Chúa có thể tạo thành một vật nào chăng ? 54
Mục 3. - Việc tạo thành có phải là thực tại nào đó nơi vật thụ tạo chăng? 60
Mục 4 - Phải chăng chỉ riêng những vật phức hợp và lập hữu mới “được tạo thành”? 66
Mục 5- Việc tạo thành có thuộc riêng về Thiên Chúa chăng ? 68
Mục 6 - Tạo thành có phải là việc riêng của một Ngôi vị nào chăng? 70
Mục 7: Phải chăng dấu vết của Thiên Chúa Tam vị nhất thiết được nhận thấy nơi các vật thụ tạo? 76
Mục 8: Việc tạo thánh có can dự vào các công trình của thiên nhiên  và nghệ thuật chăng? 86
Vấn đề 46. Về khởi đầu kỳ gian của các vật thụ tạo 92
Mục 1 — Phải chăng toàn thể các vật thụ tạo luôn hằng cửu ? 92
Mục 2 - Phải chăng việc vũ trụ đã bắt đầu là một tín khoản ? 106
Mục 3 - Việc tạo thành vạn vật có thể hiện lúc khởi đầu thời gian không ? 116
Dẫn nhập vào vấn đề 47. Về sự phân biệt vạn vật nói chung 120
Vấn đề 47. Về sự phân biệt vạn vật cách tổng quát 122
Mục 1- Sự đa phức và sự phân biệt vạn vật có do Thiên Chúa chăng ? 122
Mục 2.- Sự chênh lệch của vạn vật có do Thiên Chúa chăng ? 128
Mục 3.- Phải chăng chỉ có một vũ trụ ? 134
Dẫn nhập vào vấnđề 48-49.Về sự phân biệt thiện, ác nơi vạn vật nói riêng 138
Vấn đề 48. Về sự phân biệt vạn vật nói riêng 146
Mục 1- Điều ác có phải là một bản tính nào đó chăng ? 146
Mục 2 - Điều ác có trong các vật chăng ? 152
Mục 3 - Điều ác có nơi điều thiện như nơi chủ thể chăng ? 158
Mục 4.- Điều ác có hủy hoại toàn thể điều thiện chăng ? 162
Mục 5: Việc phân biệt điều ác thành ác của hình phạt và của tội có đủ chăng? 166
Mục 6 - Hình phạt có lý tính của điều ác nhiều hơn tội lỗi chăng ? 170
Vấn đề 49. Về căn nguyên của điều ác 176
Mục 1.— Điều thiện có thể là căn nguyên của điều ác chăng ? 176
Mục 2: Điều chí thiện tức là Thiên Chúa , có phải là căn nguyên của điều ác chăng? 182
Mục 3,- Phải chăng là có điều cực ác là căn nguyên của mọi điều ác ? 186
Dẫn nhập tổng quát vào khảo luận về các thiên thần 194
Dẫn nhập vào vấn đề 50. Về sự thực hữu và về bản tính của các thiên thần 200
Vấn đề 50. Về chính bản thể của các thiên thần 208
Mục 1.— Thiên thần có hoàn toàn vô hình chăng? 208
Mục 2 - Thiên thần có phức hợp bởi chất thể và mô thể chăng? 212
Mục 3 - Phải chăng số các thiên thần thì nhiều? 222
Mục 4 - Có những loại thiên thần khác nhau chăng? 228
Mục 5.- Các thiên thần bất hoại chăng? 232
Dân nhập vào vấn đề 51. Về bản thể của Thiên thần trong tương quan với các vật thể 236
Vấn đề 51. Về tương quan của thiên thần với các vật thể 238
Mục 1- Các thiên thần có thân thể tự nhiên phối hợp với mình chăng ? 238
Mục 2 - Các thiên thần có mặc lấy thân thể chăng? 244
Mục 3: Các thiên thần có thực hiện các sinh hoạt nới thân thể đã được mặc lấy chăng? 248
Dẫn nhập vào vấn đề 52-53. Về các thiên thần trong tương quan với nơi chốn và với sự di chuyển 256
Vấn đề 52. Về tương quan của các thiên thần với nơi chốn   264
Mục 1 - Thiên thần có ở trong nơi chốn chăng?   264
Mục 2 - Thiên thần có thể ngụ tại nhiều nơi một trật chăng?   266
Mục 3.— Nhiều thiên thần có thể cùng ngụ tại cùng một nơi chăng?   270
Vấn đề 53. Về sự di chuyển của các thiên thần   274
Mục 1- Thiên thần có thể di chuyển chăng?   274
Mục 2 - Thiên thần có đi qua quãng trung gian chăng?   280
Mục 3 - Sự di chuyển của thiên thần có tức khắc chăng?   286
Dẫn nhập vào vấn đề 54-60. Những sinh hoạt của trí tuệ thiên thần   294
Dẫn nhập vào vấn dề 54. Về việc hiểu biết của các thiên thần   295
Vấn đề 54. Về tri thức của các thiên thần   296
Mục 1 - Việc hiểu biết của thiên thần có phải là bản thể của ngài chăng   296
Mục 2,- Việc hiểu biết của thiên thần có phải là hiện hữu của ngài chăng?   302
Mục 3: Nơi thiên thần, năng lực hay tài năng hiểu biết có khác với yếu tính của ngài chăng?   304
Mục 4.- Nơi thiên thần có trí khôn tác động và thụ động chăng ?   308
Mục 5 - Phải chăng nơi các thiên thần chỉ có tri thức ?   312
Dẫn nhập vào vấn đề 55. Về trung gian các thiên thần dùng để hiểu biết   316
Vấn đề 55. Về trung gian giúp thiên thần nhận biết   320
Mục 1: Phải chăng các thiên thần nhận biêt mọi vật bằng bản thể của các ngài?   320
Mục 2: Thiên thần có hiểu biết bằng các ảnh niệm nhận được từ các vật chăng?   324
Mục 3: Thiên thần cấp trên có hiểu biết bàng những ảnh niệm phổ quát hơn những ảnh niệm của thiên thần cấp dưới chăng?   330
Dân nhập vào vấn đề 56-57. Về việc các thiên thần nhận biết những vật vô chất và hữu chất   336
Vấn đề 56. Về việc các thiên thần nhận biết những vật vô chất   336
Mục 1 -  Thiên thần có biết chính mình chăng?   252
Mục 2 — Thiên thần này có nhận biết thiên thần kia chăng?   342
Mục 3 -  Thiên thần có nhận biết Thiên Chúa bằng những tài năng tự nhiên của mình chăng?   349
Vấn đề 57. Về việc các thiên thần nhận biết các vật hữu chất   352
Mục 1- Các thiên thần có biết các vật hữu chất chăng?   352
Mục 2 - Thiên thần có nhận biết những vật riêng lẻ chăng?   358
Mục 3.— Thiên thần có nhận biết những điều tương lai chăng?   364
Mục 4 - Các thiên thần có biết những ý nghĩ thầm kín chăng?   368
Mục 5 - Các thiên thần biết những mầu nhiệm về ơn sủng chăng?   374
Dẫn nhập vào vấn đề 58. Về cách thức nhận biết của các thiên thần   381
Vấn đề 58. Về cách thức nhận biết của các thiên thần   384
Mục 1 -  Phải chăng trí tuệ của thiên thần lúc thì ở trong tiềm thể, lúc thì ở trong hiện thể?   384
Mục 2- Thiên thần có thể hiểu biết nhiều điều một trật chăng?   388
Mục 3 - Thiên thần có nhận biết bằng suy luận chăng?   392
Mục 4,- Thiên thần có hiểu biết bằng phối hợp và phân ly chăng?   396
Mục 5 - Nơi trí khôn thiên thần có thể có sự giả dối chăng?   402
Mục 6 - Nơi trí khôn thiên thần có tri thức ban mai và ban chiều chăng?   406
Mục 7,- Phải chăng tri thức ban mai và ban chiều cũng là một?   410
Dẫn nhập vào vấn đề 59-60. Về ý muốn và tác động yêu mến nơi các thiên thần   416
Vấn đề 59. Về ý muốn của các thiên thần   418
Mục 1 - Nơi các thiên thần có ý hướng chăng?   418
Mục 2 - Nơi các thiên thần, ý muốn có khác với trí tuệ và với bản tính chăng?   422
Mục 3 - Nơi các thiên thần có sự tự do tự quyết chăng?   428
Mục 4.- Nơi các thiên thần có nộ dục và tham dục chăng?   432
Vấn đề 60. Về tình yêu hay về sự mến chuộng của các thiên thần   436
Mục 1.- Nơi các thiên thần có tình yêu hay sự mến chuộng tự nhiên chăng?   436
Mục 2 - Nơi các thiên thần có sự mến chuộng lựa chọn chăng?   440
Mục 3 - Thiên thần có mên chuộng chính mình bằng sự mến chuộng tự nhiên và lựa chọn chăng?   444
Mục 4 - Thiên thần này có yêu mến thiên thần khác như chính mình với sự mến chuộng tự nhiên chăng?   448
Mục 5 - Với sự mến chuộng tự nhiên, thiên thần có yêu mến Thiên Chúa hơn chính mình chăng?   454
Dẫn nhập vào vấn đề 61. Về việc tạo thành các thiên thần trên bình diện tự nhiên   460
Vấn đề 61. Về việc tạo thành các thiên thần trên bình diện tự nhiên   464
Mục 1 - Các thiên thần có căn nguyên để hiện hữu chăng?   464
Mục 2 - Thiên thần có được tạo thành từ hằng cửu chăng?   468
Mục 3 - Các thiên thần có được tạo thành trước thế giới hữu chất chăng?   470
Mục 4 - Các thiên thần có được tạo thành trên thiên cung chăng?   474
Dẫn nhập vào vấn đề 62. Về sự hoàn bị của các thiên thần trên bình diện ân sủng và vinh quang   478
Vấn đề 62. Về sự hoàn bị của các thiên thần trong ân sủng và vinh quang   482
Mục 1 - Các thiên thần có được hạnh phúc khi được tạo thành chăng   484
Mục 2 - Thiên thần có cần ân sủng để hướng về Thiên Chúa chăng?   488
Mục 3 - Các thiên thần có được tạo thành trong ân sủng chăng?   494
Mục 4 - Thiên thần có lập công để đạt hạnh phúc của mình chăng?   498
Mục 5 - Thiên thần có đạt hạnh phúc ngay lập tức sau một hành vi có công chăng?   502
Mục 6 - Các thiên thần có đạt được ân sủng và vinh quang tương ứng với năng khiếu tự nhiên chăng?   506
Mục 7 - Nơi các thiên thần vinh phúc có còn sự nhận thức và yêu mến tự nhiên chăng?   510
Mục 8 - Thiên thần hạnh phúc có thể phạm tội chăng?   814
Mục 9 - Các thiên thần hạnh phúc có thể tiến triển trong hạnh phúc chăng?   518
Dẫn nhập vào vấn đề 63-64. Về tội lỗi và hình phạt của những ác thần    526
Vấn đề 63. Các ác tính của tội lỗi nơi các thiên thần   530
Mục 1 - Nơi các thiên thần có thể có điều ác của tội chăng?   530
Mục 2 - Phải chăng nơi các thiên thần chỉ có thể có tội kiêu ngạo và phân bì?   536
Mục 3 - Ma quỷ có muốn nên như Thiên Chúa chăng?   540
Mục 4 - Ma quỷ có tự nhiên là gian ác chăng?   546
Mục 5 - Ma quỷ có trở thành ác vì tự ý phạm tội trong giây lát đầu tiên được tạo thành chăng?   550
Mục 6 - Có khoảnh khắc nào giữa việc tạo thành và sự sa ngã của các thiên thần chăng?   556
Mục 7 - Tội của thiên thần đầu sỏ có phải là căn nguyên để các thiên thần khác phạm tội chăng?   562
Mục 8 - Thiên thần đầu sỏ trong các kẻ phạm tội có phải là thiên thần thượng đẳng trong các thiên thần chăng?   566
Mục 9 - Phải chăng có bao nhiêu thiên thần trung kiên thì cũng có bấy nhiêu thân thần sa ngã?   570
Vấn đề 64. Về hình phạt của ma quỷ   574
Mục 1- Trí khôn của ma quỷ có trở nên u muội vi thiếu kiến thức về mọi chân lý chăng?   574
Mục 2 - Ý muốn của ma quỷ có cố chấp trong điều ác chăng?   582
Mục 3 - Nơi ma quỷ có đau khổ chăng?   590
Mục 4 - Bầu không khí này có phải là ngục hình của ma quỷ chăng?   592