Tổng luận Thần học. Thiên Chúa nhất thể
Phụ đề: Vấn đề 1 đến 26
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-T1
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000644
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 1053
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000645
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 1053
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Dẫn nhập: Đại cương về Thần học 11
PHẦN THỨ NHẤT 44
Vấn đề I. Thánh khoa là gì và đề cập những gì? 44
Mục 1.- Ngoài bộ môn Triết, có cần khoa học nào khác chăng? 46
Mục 2.— Phải chăng thánh khoa là khoa học? 50
Mục 3.- Phải chăng thánh khoa là khoa học thuần nhất? 52
Mục 4.- Phải chăng thánh khoa là khoa học thực hành? 56
Mục 5.- Phải chăng thánh khoa trổi vượt trên các khoa học khác? 58
Mục 6.- Phải chăng thánh khoa là khoa thông tuệ? 62
Mục 7.- Phải chăng Thiên Chúa là chủ thể của khoa hdtTnày? 66
Mục 8.- Khoa này có viện lý chăng? 70
Mục 9.- Thánh Kinh có phẻi sử dụng những ẩn dụ chăng? 74
Mục 10.- Phải chăng văn bản Thánh Kinh có thể hiểu theo nhiều nghĩa? 80
Dẩn nhập vào vấn đề 2 86
Vấn dề 2. về sự thực hữu của Thiên Chúa . 126
Mục 1.— Phải chăng “Thiên Chúa thực hữu” là điều tự hiển minh? 126
Mục 2.— Phải chăng “Thiên Chúa hiện hữu” là điều có thể chứng minh? 132
Mục 3.- Thiên Chúa có thực hữu chăng? 136
Dẩn nhập vào vân đề 3 - 13. về bảp tính của Thiên Chúa 144
Dần nhập vào vấn đề 3 147
Vấn đề 3. về sự đơn thuần của Thiên Chúa 156
Mục 1.- Phải chăng Thiên Chúa là vật thể? 158
Mục 2.- Phải chăng nơi Thiên Chúa có sự phức hợp của mô thể và chất thể? 164
của Người? 168
Mục 4.- Phải chăng nơi Thiên Chúa yếu tính đồng nhất với hiện hữu? 170
Mục 5.-Thiên Chúa có thuộc về một giống nào chăng? 176
Mục 6.— Nơi Thiên Chúa có phụ thể nào chăng?. 180
Mục 7.- Phải chăng Thiên Chúa hoàn toàn dơn thuần? 184
Mục 8 - Thiên Chúa có là thành tố của những vật khác chăng? 186
Dần nhập vào vấn dề 4 - 6. về sự hoàn bị và thiện hảo của Thiên Chúa 192
Vấn đề 4. Về sự hoàn bị của Thiên Chúa 202
Mục 1.— Phải chăng Thiên Chúa là Đấng hoàn bị? 204
Mục 2.- Phải chăng những hoàn bị của mọi vật đều có nơi Thiên Chúa? 206
Mục 3.- Phải chăng có thể có vật thụ tạo nào giống Thiên Chúa? 212
Vấn đề 5. về điều thiện nói chung 218
Mục 1.- Phải chăng điều thiện theo thực định, khác với hữu thể? 218
Mục 2.- Phải chăng theo lý định, điều thiện có trước hữu thể? 222
Mục 3.- Phải chăng mọi hữu thể đều thiện hảo? 228
Mục 4.- Phải chăng điều thiện có lý tính của căn nguyên cứu cánh? 232
Mục 5.- Phải chăng lý tính của điều thiện hệ tại cách thức, loại và trật tự? 234
và khoái cảm có thích hợp chăng ? 240
Vấn đề 6. về sự thiện hảo của Thiên Chúa 244
Mục 1.— Phải chăng thiện hảo là thuộc tính của Thiên Chúa? 246
Mục 2.- Phải chăng Thiên Chúa là điều thiện tối thượng? 248
Mục 3.- Phải chăng thiện hảo do yếu tính là điều riêng biệt của Thiên Chúa? 252
được thiện hảo? 256
Dân nhập vào vấn dề 7 260 Vấn đề 7. Về sự vô hạn của Thiên Chúa 260
Vấn đề 7. Về sự vô hạn của Thiên Chúa 264
Mục 1.- Phải chăng Thiên Chúa là Đấng vô hạn? 264
Mục 2,— Ngoài Thiên Chúa, còn có chi vô hạn theo yếu tính chăng? 264
Mục 3.- Có thể có chi vô hạn về đại lượng chăng? 272
Mục 4.- Phải chăng các vật có thể phả đa vô hạn? 278
Dẩn nhập vào vấn đề 8 284
Vấn đề 8. về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong các vật 290
Mục 1- Phải chăng Thiên Chúa ở trong mọi vật? 290
Mục 2.- Phải chăng Thiên Chúa ở khắp nơi? 294
và quyền năng? 300
Mục 4 - Phải chăng ở khắp nơi là thuộc tính riêng của Thiên Chúa? 306
Dần nhập vào vấn đề 9 312
Vấn đề 9. Về sự bất khả biến của Thiên Chúa 316
Mục 1.- Phải chăng Thiên Chúa thì bất khả biến tuyệt đối? 316
Mục 2.- Phải chăng bất khả biến là thuộc tính riêng của Thiên Chúa? 320
Dần nhập vào vấn đề 10 328
Vấn đề 10. Về sự hằng cửu của Thiên Chúa 330
chiếm hữu sự sống bất tận cách toàn thể, một trật và hoàn bị”? 330
Mục 2.- Phải chăng Thiên Chúa thì hằng cửu? 336
Phải chăng vĩnh cửu là thuộc tính riêng của Thiên Chúa? 340
Mục 4 - Phải chăng hằng cửu thì khác với thời gian? 344
Mục 5 - Về sự khác biệt giữa trường cửu và thời gian 348
Mục 6.- Phải chăng chỉ có một trường cửu? 354
Dân nhập vào vấn đề 11 362
Vấn dề 11. về sự đơn nhất của Thiên Chúa 366
Mục 1.- “Một” có thêm gì vào hữu thể chăng? 366
Mục 2.- “Một” và “nhiều” có tương phản nhau chăng? 372
Dần nhập vào vấn đề 12 384
Vấn đề 12. Thiên Chúa dược chúng ta nhận biết như thế nào? 408
Mục 1.- Có trí khôn thụ tạo nào có thể nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa chăng?.. 410
qua ảnh niệm nào đó? 416
Mục 3- Phải chăng yếu tính Thiên Chúa có thể được mắt phàm nhìn thấy? 420
yếu tính Thiên Chúa chăng? 424
sáng thụ tạo nào chăng? 432
có nhìn thấy cách hoàn bị hơn người kia chăng? 436
Mục 7.-Những người nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa có thấu hiểu Người chăng?.. 440
trong Thiên Chúa chăng? 446
qua ảnh niệm nào chăng? 452
trật mọi vật mà họ nhìn thấy trong Thiên Chúa chăng? 456
Mục 11.— Trong lúc sinh thời có ai nhìn thấy yếu tính Thiên Chúa được chăng? 460
Mục 12.- ở đời này chúng ta có thể nhờ lý trí tự nhiên mà biết Thiên Chúa chăng? 466
vượt hơn thứ nhận biết bằng lý trí tự nhiên? 468
Dẩn nhập vào vấn đề 13 474
Vấn đề 13. về những danh xưng của Thiên Chúa 486
Mục 1.- Có danh xưng nào phù hợp với Thiên Chúa chăng? 488
bản thể của Người chăng? 492
theo nghĩa đen chăng? 500
Mục 4.- Những danh xưng dùng để chỉ Thiên Chúa có đồng nghĩa chăng? 504
theo đơn nghĩa chăng? 508
Thiên Chúa? 516
thì chỉ về Thiên Chúa theo thời định? 522
Mục 8.-Danh xưng “Thiên Chúa” có chỉ bản tính của Người chăng? 532
...