Tổng luận Thần học. Vinh phúc
Phụ đề: Từ câu hỏi 90 đến 144
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P1-T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007316
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 515
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỀ LUẬT VÀ ÂN SỦNG 5
CÂU HỎI 90. YẾU TÍNH CỦA LUẬT 5
1. Luật là một cái gì thuộc về trí năng? 5
2. Mục đích của luật 8
3. Trí năng của bất cứ ai đều có thể lập luật không? 10
4. Sự công bố thuộc về yếu tính của luật? 12
CÂU HỎI 91: CÁC THỨ LUẬT 14
1. Có luật vĩnh cửu? 14
2. Có luật tự nhiên? 16
3. Có luật nhân loại? 18
4. Có luật Thiên Chúa? 21
5. Phải chăng chỉ có một luật Thiên Chúa? 24
6. Có luật của sự ham muốn hay của tội không? 27
CÂU HỎI 92: CÁC HIỆU QỦA CỦA LUẬT 30
1. Việc làm cho nhân loại trở thành tốt là hiệu quả của luật? 30
phạt, như Giustinianô chủ trương? 33
CÂU HỎI 93: LUẬT VĨNH CỬU 36
1. Luật vĩnh cửu là mô phạm tối thượng hiện hữu trong Thiên Chúa? 37
2. Luật vĩnh cưu được tất cả mọi người biết? 39
3. Mọi luật đều pháp xuất bởi luật vĩnh cửu? 41
4. Các tất hữu thể có phục tùng lluật vĩnh cửu không? 44
5. Các vật thiên nhiên và bất tất phục tùng luật vĩnh cửu? 46
6. Mọi sự vật của nhân loại đều phục tùng luật vĩnh cửu? 48
CÂU HỎI 94: LUẬT TỰ NHIÊN 52
1. Luật tự nhiên có phải là tập quán không? 52
2. Các giới mệnh của luật tự nhiên là những cái nào? 55
3. Phải chăng mọi hành động của các nhân đức đều lệ thuộc về luật tự nhiên? 58
4. Luật tự nhiên duy nhất trong mọi người? 60
5. Luật tự nhiên bị thay đổi không? 64
6. Luật tự nhiên có thể bị xóa bỏ khỏi linh hồn không? 67
LUẬT NHÂN LOẠI 69
CÂU HỎI 95: LUẬT NHÂN LOẠI TẠI SỰ 69
1. Việc nhân loại lập ra luật có lợi ích không? 69
2. Nguồn gốc luật nhân loại 72
3. Phẩm chất của luật nhân loại 75
4. Sự phân chia luật nhân loại 77
CÂU HỎI 96: QUYỀN LỰC CỦA LUẬT NHÂN LOẠI 81
1. Luật nhân loại có thể lập ra cách tổng quát hơn là cách đặc thù không? 81
2. Luật nhân loại phải chăng chế phục mọi tật xấu? 84
3. Luật nhân loại phải sắp đặt mọi hành động của mọi nhân đức không? 86
4. Luật nhân loại bắt buộc nhân loại một cách tất yếu trong lương tâm không? 88
5. Tất cả mọi người phải phục tùng luật nhân loại? 91
6. Những người phải phục tùng luật có thể hành động bên ngoài các từ ngữ của luật? 94
CÂU HỎI 97: SỰ THAY ĐỔI CÁC LUẬT NHÂN LOẠI 97
1. Luật nhân loại thay đổi theo thể cách nào? 97
2. Phải chăng luật nhân loại luôn luôn phải thay đổi khi xuất hiện cái gì tốt hơn? 100
3. Luật nhân loại bị tục lệ hủy bỏ và tục lệ đạt được sức mạnh của luật không? 102
4. Sự ứng dụng luật nhân loại phải biến đổi do sự miễn trừ của các kẻ cai trị? 104
VỀ LUẬT CŨ 107
CÂU HỎI 98: LUẬT CŨ TẠI SỰ 107
1. Luật cũ tốt không? 107
2. Luật cũ phát xuất từ Thiên Chúa? 111
3. Luật cũ đã được ban bố nhờ trung gian các thiên thần? 113
4. Phải chăng luật cũ được lập ra cho mọi người? 116
5. Phải chăng mọi người bị bắt buộc tuân giữ luật cũ? 119
6. Thời đại của Môsê thích hợp với sự chế định của luật cũ? 121
CÂU HỎI 99:CÁC GIỚI MỆNH CỦA LUẬT CŨ 125
1. Phải chăng luật cũ chỉ chứa đựng một giới mệnh duy nhất? 126
2. Luật cũ chứa đựng các giới mệnh đạo đức? 128
3. Luật cũ, ngoài các giới mệnh đạo đức, có bao gồm những giới mệnh nghi lễ không? 130
4. Ngoài các giới mệnh nghi lễ và đạo đức cũng có các giới mệnh tư pháp không? 133
mệnh đạo đức, có chứa đựng luật nào nữa không? 135
6. Luật cũ thúc giục dân Do Thái tuân giữ các giới mệnh này thế nào? 139
CÂU HỎI 100: CÁC GIỚI MỆNH ĐẠO ĐỨC CỦA LUẬT CŨ 142
1. Mọi giới mệnh đạo đức của luật cũ thuộc về luật tự nhiên? 143
các nhân đức? 145
của mười điều răn Đức Chúa Trời? 148
4. Sự phân chia các giới mệnh của mười điều răn Đức Chúa Trời 150
5. Các giới mệnh của mười điều răn Đức Chúa Trời được phân chia cách thích hợp không? 159
6. Trật tự mười giới mệnh của mười điều răn Đức Chúa Trời có hợp lý không? 159
7. Các giới mệnh của mười điều răn Đức Chúa Trời được phát biểu cách thích hợp không? 162
8. Phải chăng các giới mệnh của mười điều răn Đức Chúa Trời chấp nhận sự miễn chuẩn? 165
9. Hình thái nhân đức của hành động được bao hàm trong giới mệnh? 169
luật Thiên Chúa? 173
Chúa ngoài mười điều răn Đức Chúa Trời không? 176
12. Phải chăng các giới mệnh đạo đức của luật cũ công chính hóa? 180
CÁC GIỚI MỆNH NGHI LỄ 183
CÂU HỎI 101: BẢN TÍNH CỦA GIỚI MỆNH NGHI LỄ 180
Thiên Chúa? 183
2. Các giới mệnh nghi lễ phải chăng là những biểu trưng? 186
3. Các giới mệnh nghi lễ thì có nhiều? 189
4. Phân hạng các giới mệnh nghi lễ 192
CÂU HỎI 102: CÁC LÝ DO TỒN TẠI CỦA CÁC GIỚI MỆNH NGHI LỄ 196
1. Các giới mệnh nghi lễ có lý do tồn tại không? 196
tượng trưng? 199
3. Đâu là lý do tồn tại của các lễ tế? 201
vật thánh? 213
5. Lý do tồn tại trong luật cũ thế nào? 230
6. Các sự tuân giữ theo lễ nghi có lý do chính đáng không? 253
1. Có các giới mệnh nghi lễ trước luật cũ không? 267
2. Phải chăng trong luật cũ các giới mệnh nghi lễ có quyền năng công chính hóa? 270
3. Các giới mệnh lễ nghi có chấm dứt sau khi Chúa Kitô đã đến không? 274
4. Tuân thủ các giới mệnh lễ nghi sau Chúa Kitô đã đến, là trọng tội không? 278
CÂU HỎI 104: TỔNG QUÁT VỀ GIỚI MỆNH TƯ PHÁP 284
người đồng loại? 284
2. Phải chăng các giới mệnh tư pháp chỉ tượng trưng? 287
3. Thời hạn của các giới mệnh tư pháp 189
4. Các loại giới mệnh tư pháp 292
CÂU HỎI 105: YẾU TÍNH CỦA CÁC GIỚI MỆNH TƯ PHÁP 295
1. Các giới mệnh tư pháp quan hệ với các kẻ thống trị 295
...