Tổng luận thần học. Thánh Thomas Aquinô
Nguyên tác: Aquinas's Summa
Tác giả: Edwaard J. Gratsch
Ký hiệu tác giả: GR-E
Dịch giả: Joseph Nguyễn Đức Hòa, OP, Thomas Trần Ngọc Túy, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006700
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006701
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007381
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Năm xuất bản: 2009
Khổ sách: 20
Số trang: 344
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
TỔNG QUÁT VỀ SUMMA THEOLOGIAE 3
- TIỂU SỬ THÁNH THOMAS 4
- TÁC PHẨM CỦA THOMAS 6
- NHÂN TỐ VĂN HÓA 8
- TRIẾT HỌC CỦA THOMAS 10
+ Triết lý tự nhiên 11
+ Siêu hình học 12
+ Tâm lý thuần túy 15
+ Luân lý 16
- THẦN HỌC CỦA THÁNH THOMAS 18
- GIÁO QUYỀN PHÊ CHUẨN 21
- GIA TỘC CỦA SUMMA 22
- SƠ LƯỢC LAI LỊCH SUMMA 23
- TINH THẦN HÌNH THỨC, BỐ CỤC CỦA SUMMA 28
- GIẢI NGHĨA SUMMA 32
- NỘI DUNG SUMMA 32
PHẦN MỘT CỦA SUMMA THEOLOGIAE 35
CHƯƠNG 1: KHOA HỌC THÁNH 35
CHƯƠNG 2: THIÊN CHÚA DUY NHẤT 39
- Thiên Chúa hiện hữu (1a. 2) 39
- Thiên Chúa là gì và không là gì? (1a. 3-13) 45
- Các hoạt động nơi Thiên Chúa (1a. 14 - 26) 51
CHƯƠNG 3: THIÊN CHÚA BA NGÔI 59
- Nguồn gốc hay xuất phát các ngôi (1a. 27) 62
- Các tương quan thần linh (1a. 28) 63
- Ngôi vị trong Thiên Chúa (1a. 29 - 43) 64
CHƯƠNG 4: CÔNG TRÌNH TẠO DỰNG 69
- Công việc tạo dựng ( 1a. 44 - 46) 71
- Sự đa dạng của thụ tạo (1a. 47 - 49) 73
CHƯƠNG 5: CÁC THIÊN THẦN 75
- Bản chất các thiên thần (1a. 50 - 53). 77
- Hiểu biết của thiên thân (1a. 54 - 58) 78
- Ý chí của thiên thần ( 1a. 59 - 60) 79
- Tạo dựng các thiên thần (1a. 61 - 64) 80
CHƯƠNG 6: CÁC THỤ TẠO CÓ THÂN XÁC 83
- Việc dựng nên các thụ tạo có thân xác (1a. 65) 84
- Phân loại và sắp đặt các thụ tạo có thân xác (1a. 66 - 74) 85
CHƯƠNG 7: NHÂN LOẠI 87
- Bản chất của linh hồn (1a. 75 - 76) 88
- Các tài năng của hồn (1a. 77 - 83) 89
- Sinh hoạt của hồn (1a. 84 - 89) 92
- Con người đầu tiên Ađam (1a. 90 - 102) 96
CHƯƠNG 8: THIÊN CHÚA QUẢN TRỊ THỤ TẠO 99
- Quản trị và bảo tồn vạn vật (1a. 103 - 104) 99
- Thiên Chúa tác động các thụ tạo (1a. 105) 100
- Thiên thần lay động tạo vật (1a. 106 -114) 102
- Hoạt động của các vật thể và con người (1a. 115 - 119) 104
CUỐN MỘT CỦA PHẦN II 106
CHƯƠNG 9: CÙNG ĐÍCH ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 107
- Mục đích cuối cùng của cuộc sống nhân loại 108
CHƯƠNG 10: CÁC HÀNH VI TƯƠNG XỨNG VỚI NHÂN PHẨM CON NGƯỜI 111
- Các hành vi nói chung (1a 2ae. 6 - 7) 112
- Hành động nảy sinh do lòng muốn (1a 3ae. 8 - 17) 114
- Tính luân lý của hành động (1a 3ae. 18 - 21) 119
CHƯƠNG 11: CÁC ĐAM MÊ 122
- Các đam mê nói chung (1a2ae. 22 - 25) 122
- Các đam mê của ham muốn hưởng thụ (1a2ae. 26 - 39) 125
- Các cảm xúc thuộc ham muốn vượt khó (1a2ae. 40 - 48) 131
CHƯƠNG 12: CÁC TẬP QUÁN 135
- Tổng quát về các thói quen (1a2ae. 49 - 54) 135
- Các nhân đức (1a2ae. 55 - 67) 137
- Các tặng phẩm, các mối phúc và các hoa trái 144
- Tội lỗi và nết xấu (1a2ae. 71 -89) 146
CHƯƠNG 13: LỀ LUẬT VÀ ƠN THÁNH 158
- Lề luật (1a2ae. 90 - 108) 158
- Ơn thánh (1a2ae. 109 - 114) 167
CUỐN HAI CỦA PHẦN HAI 174
CHƯƠNG 14: CÁC NHÂN ĐỨC ĐỐI THẦN 175
- Đức tin (2a2ae. 1 -16) 175
- Đức cậy (2a2ae. 17 - 22) 183
- Đức mến (2a2ae. 23 - 46) 188
CHƯƠNG 15: HAI NHÂN ĐỨC TRỤ CỘT: KHÔN NGOAN VÀ CÔNG BẰNG 200
- Đức khôn ngoan (2a2ae. 47 - 56) 202
- Đức công bình (2a2ae.57 - 122) 205
CHƯƠNG 16: HAI NHÂN ĐỨC TRỤ CỘT: DŨNG CẢM VÀ TIẾT ĐỘ 226
- Dũng cảm (2a2ae. 123 - 140) 226
- Tiết độ (2a2ae. 141 0 170) 231
CHƯƠNG 17: TẶNG PHẨM ĐẶC THÙ VÀ CÁC BẬC SỐNG 241
- Qùa tặng đặc biệt (2a2ae. 171 - 178) 241
- Đời sống chiêm niệm và hoạt động (2a2ae. 179 - 182) 243
- Các bậc sống (2a2ae. 183 - 189). 245
PHẦN BA SUMMA THEOLOGIAE 248
CHƯƠNG 18: CHÚA CỨU THẾ 249
- Tính xứng hợp của nhập thể (3a. 1) 251
- Sự hiệp nhất của Ngôi Lời nhập thể (3a. 2 - 15). 252
- Các hậu quả hiệp nhất của biến cố nhập thể (3a. 16 - 26) 258
CHƯƠNG 19: SỰ NGHIỆP VÀ CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC KI-TÔ 264
- Chúa Kitô đến thế gian (3a. 27 - 39) 264
- Cuộc đời công khai ( 3a. 40 - 45) 269
- Cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu ( 3a. 46 - 52) 271
- Tôn vinh Đức Kitô ( 3a. 53 - 59). 274
CHƯƠNG 20: CÁC BÍ TÍCH 277
- Tổng quát về các bí tích ( 3a. 60 - 65) 277
- Bí tích Thánh tẩy (3a. 66 - 71) 280
- Thêm sức (3a. 72) 284
- Bí tích Thánh Thể (3a. 73 - 83) 286
CHƯƠNG 21: CÁ BÍ TÍCH II 292
- Hòa giải (3a. 84 - 90 Suppl 1 - 28) 292
- Bí tich xức dầu (Suppl. 29 - 33) 302
- Các chức thánh (Suppl 34 - 40) 304