Tổng luận Thần học. Vinh phúc
Phụ đề: Từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 21
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P1-T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007312
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 348
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Tự ngôn 5
Câu hỏi 1: CÙNG ĐÍCH CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI 7
Tiết 1: Người ta theo bản tình hành động vì mục đích?  7
Tiết 2: Hành động vì mục đích là riêng cho bản tính có trí năng? 10
Tiết 3: Các hành vi nhân linh được phân loại do mục đích của mình? 12
Tiết 4: Có một cùng đích cho đời sống con người? 15
Tiết 5: Cùng một người có thể có nhiều cùng đích? 18
Tiết 6: Người ta sắp đặt mọi sự về cùng đích của mình không? 20
Tiết 7: Cùng đích cũng là một cho tất cả mọi người không? 22
Tiết 8: Tất cả mọi thụ tạo khác nhau nối kết trong cùng đích này không? 24
HẠNH PHÚC CỦA ĐỜI TA 26
Câu hỏi 2: HẠNH PHÚC CỐT TẠI NHỮNG SỰ KIỆN NÀO? 26
Tiết 1: Hạnh phúc cốt tại sự giầu có không? 27
Tiết 2: Hạnh phúc nhân loại cốt tại danh dự? 29
Tiết 3: Hạnh phúc cốt tại danh tiếng hay vinh quang? 31
Tiết 4: Hạnh phúc cốt tại quyền lực không? 33
Tiết 5: Hạnh phúc cốt tại cái gì tốt của thân thể không? 36
Tiết 6: Hạnh phúc cốt tại sự vui thú không? 38
Tiết 7: Hạnh phúc cốt tại sự tốt nào của linh hồn không? 42
Tiết 8: Hạnh phúc nhân loại cốt tại sự tốt thụ tạo nào không? 44
Câu hỏi 3: HẠNH PHÚC LÀ CÁI GÌ? 47
Tiết 1: Hạnh phúc là một thực tại bất khả thụ tạo không? 48
Tiết 2: Nếu hạnh phúc là một thực tại thụ tạo, phải chăng nó là một hành động? 49
Tiết 3: Hạnh phúc là một hành động thuộc phần cảm giác của linh hồn, hoặc chỉ thuộc về phần trí năng? 53
Tiết 4: Nếu hạnh phúc là hành động của phần trí năng, nó là hành động của trí năng hoặc ý chí? 55
Tiết 5: Hạnh phúc là hành động của trí năng suy lý hoặc trí năng thực tiễn? 59
Tiết 6: Hạnh phúc cốt tại sự nghiên cứu các khoa học suy lý không? 62
Tiết 7: Hạnh phúc cốt tại sự hiểu biết các bản thể tách rời, tức là các thiên thần không? 64
Tiết 8: Hạnh phúc cốt tại sự thấy yếu tính Thiên Chúa? 67
Câu hỏi 4: NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT CHO HẠNH PHÚC 70
Tiết 1: Sự khoái lạc đòi phải có cho hạnh phúc không? 70
Tiết 2: Sự gì chủ yếu trong hạnh phúc khoái lạc hoặc sự thấy? 72
Tiết 3: Sự lãnh hội cần thiết cho hạnh phúc không? 74
Tiết 4: Sự ngay thẳng của ý chí cần thiết cho hạnh phúc không? 77
Tiết 5: Thân thể cần thiết cho hạnh phúc của nhân loại không? 79
Tiết 6: Sự hoàn hảo của thân thể cần thiết cho hạnh phúc không? 84
Tiết 7: Một só sự tốt bên ngoài cần thiết cho hạnh phúc không? 86
Tiết 8: Cộng đồng bạn hữu cần thiết cho hạnh phúc không? 89
Câu hỏi 5: SỰ ĐẠT ĐƯỢC HẠNH PHÚC 91
Tiết 1: Nhân loại có thể đạt được hạnh phúc không? 91
Tiết 2: Người này có thể có hạnh phúc hơn người kia không? 93
Tiết 3: con người có thể được hạnh phúc ở đời này không? 95
Tiết 4: Hạnh phúc một khi được chiếm hữu có thể bị mất không? 98
Tiết 5: Nhân loại có thể đạt được hạnh phúc bởi năng lực tự nhiên không? 101
Tiết 6: Nhân loại đạt được hạnh phúc bởi hành động của thụ tạo ở trên? 104
Tiết 7: Các hành vi nhân linh cần thiết để nhân loại đạt được hạnh phúc? 106
Tiết 8: Hết thảy mọi người đề muốn hạnh phúc không? 109
Câu hỏi 6: CÁC HÀNH VI NHÂN LINH 112
Tiết 1: Người ta gặp được cái cố ý trong hành vi nhân linh không? 113
Tiết 2: Người ta gặp được cái cố ý nơi các thú vật không? 117
Tiết 3: Cái cố ý có thể hữu ý mà không có hành vi nào không? 119
Tiết 4: Người ta có thể cưỡng bức ý chí không? 121
Tiết 5: Sự cưỡng bức tạo nên cái vô ý? 123
Tiết 6: Sự sợ là nguyên nhân của cái vô ý không? 125
Tiết 7: Sự ham muốn tạo nên cái vô ý không? 128
Tiết 8: Sự không biết tạo nên cái vô ý không? 130
Câu hỏi 7: CÁI HOÀN CẢNH CỦA CÁC HÀNH VI NHÂN LINH 133
Tiết 1: Hoàn cảnh là gì? 133
Tiết 2: Nhà thần học chú ý đến các hoàn cảnh của các hành vi nhân linh? 136
Tiết 3: Có bao nhiêu hoàn cảnh? 138
Tiết 4: Trong các hoàn cảnh, những hoàn cảnh nào chủ yếu nhất? 141
Câu hỏi 8: VỀ Ý CHÍ ĐỐI VỚI ĐIỀU NÓ MUỒN 142
Tiết 1: Ý chí có sự tốt là một đối tượng duy nhất? 144
Tiết 2: Ý trí nhằm mục đích mà thôi, hoặc cũng nhằm các phương tiện? 146
Tiết 3: Ý hường về mục đích và các phương tiện bằng cùng một hành động? 149
Câu hỏi 9: VỀ NGUYÊN LÝ ĐỘNG Ý CHÍ 152
Tiết 1: Ý chí được động bởi trí năng không? 152
Tiết 2: Ý chí bị động bởi các giác dục không? 155
Tiết 3: Ý chí tự động chính mình không? 157
Tiết 4: Ý chí bị động bởi nguyên lý bên ngoài? 159
Tiết 5: Ý chí bị động bởi thiên thể? 161
Tiết 6: Ý chí bị động bởi Thiên Chúa theo tư cách nguyên lý bên ngoài? 164
Câu hỏi 10: VỀ THỂ CÁCH Ý CHÍ BỊ ĐỘNG 167
Tiết 1: Ý chí bị động bởi bản tính mình đến sự vật nào không? 167
Tiết 2: Ý chí bị động cách tất yếu bởi đối tương của mình không? 172
Tiết 3: Ý chí bị động cách tất yếu bởi thị dục hạ tầng không? 173
Tiết 4: Ý chí bị động cách tất yếu bởi chủ động bên ngoài, tức là bởi Thiên Chúa không? 175
Câu hỏi 11: SỰ HƯỞNG THỤ LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA Ý CHÍ 177
Tiết 1: Hưởng thụ là hành động của năng lực thị dục không? 177
Tiết 2: Hưởng thụ riêng cho thụ tạo có lý tính hoặc cũng thuộc về các thú vật? 179
Tiết 3: Người ta chỉ hưởng thụ cùng đích? 181
Tiết 4: Chỉ có sự hưởng thụ nếu mục đích được chiếm hữu? 184
Câu hỏi 12: Ý HƯỚNG 186
Tiết 1: Ý hướng là hành động của trí năng hoặc của ý chí không? 186
Tiết 2: Phải chăng ý hướng chỉ chỉ quan hệ đến cùng đích? 188
Tiết 3: Người ta có thể một trật đem ý hướng về hai sự vật không? 190
Tiết 4: Ý hướng đến mục đích là sự muốn và sự muốn các phương tiện chỉ cũng là một hành động duy nhất? 192
Tiết 5: Ý hướng thích hợp với thú vật không? 194
CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐẾN MỤC ĐÍCH 197
Tiết 1: Sự lựa chọn là hành động của ý chí, hoặc của trí năng? 198
Tiết 2: Sự lựa chọn thích hợp với thú vật không? 200
Tiết 3: Sự lựa chọn chỉ quan hệ với các phương tiện hoặc đôi khi cũng quan hệ với mục đích? 202
Tiết 4: Sự lựa chọn chỉ quan hệ với các hành động được chúng ta hoàn thành? 204
Tiết 5: Sự lựa chon chỉ quan hệ với các khả hữu? 206
Tiết 6: Người ta lựa chọn cách tất yếu hoặc cách tự do? 208
Câu hỏi 14: SỰ XÉT ĐOÁN (sự bàn bạc) ĐI TRƯỚC SỰ LỰA CHỌN 211
Tiết 1: Xét đoán là sự tìm hiểu? 211
Tiết 2: Sự xét đoán có mục đích làm đối tượng hoặc chỉ có các phương tiện làm đối tượng mà thôi? 214
Tiết 3: Sự xét đoán chỉ quan hệ với các hành động do chúng ta hoàn thành? 215
Tiết 4: Sự xét đoán quan hệ với tất cả với tất cả mọi hành động của chúng ta? 217
Tiết 5: Sự xét đoán tiến hành theo đường lối phân tích? 219
Tiết 6: Phải chăng sự xét đoán tiền hành đến vô cùng? 221
Câu hỏi 15: VỀ SỰ ƯNG THUẬN, MỘT HÀNH ĐỘNG CỦA Ý CHÍ ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN 224
Tiết 1: Sự ưng thuận là hành động của năng lực thị dục hoặc của năng lực tri thức? 224
Tiết 2: Sự ưng thuận thích hợp với thú vật không? 226
Tiết 3: Sự ưng thuận quan hệ với mục đích hoặc với các phương tiện? 228
Tiết 4: Sự ưng thuận về sự hành động thuộc về phần thượng tầm của linh hồn? 230
Câu hỏi 16: SỰ SỬ DỤNG LÀ HÀNH ĐỘNG CỦA Ý CHÍ ĐỐI VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN 233
Tiết 1: Sự sử dụng là hành động của ý chí? 233
Tiết 2: Sự sử dụng thích hợp với thú vật không? 235
Tiết 3: Sự sử dụng chỉ quan hệ với các phương tiện mà thôi, hoặc cũng với mục đích? 237
Tiết 4: Phải chăng sự sử dụng đi trước sự lựa chọn? 239
Câu hỏi 17: VỀ CÁC HÀNH VI GIÁN KHỞI 242
Tiết 1: Mệnh lệnh là hành vi của trí năng hoặc của ý chí? 243
Tiết 2: Mệnh lệnh thuộc về các thú vật không có lý tính không? 245
Tiết 3: Sự sử dụng đi trước mệnh lệnh không? 247
Tiết 4: Mệnh lệnh và hành vi gián khởi là một hành vi duy nhất hoặc là hai hành vi phân biệt nhau? 249
Tiết 5: Hành động của ý chí được ra lệnh không? 251
Tiết 6: Hành động của trí năng có thể bị ra lệnh không? 253
Tiết 7: Hành động của giác dục bị ra lệnh không? 255
Tiết 8: Hành động của sanh hồn được ra lệnh không? 258
Tiết 9: Các hành động của các chi thể bên ngoài được ra lệnh không? 260
Câu hỏi 18: SỰ TỐT VÀ SỰ XẤU TRONG CÁC HÀNH VI NHÂN LINH CÁCH TỔNG QUÁT 263
Tiết 1: Hết thảy các hành vi nhân linh đều tốt hoặc có những hành vi nhân linh xấu? 264
Tiết 2: Sự tốt hoặc sự xấu trong hành vi nhân linh phát xuất bởi đối tượng của mình không? 267
Tiết 3: Sự tốt hoặc sự xấu trong các hành vi nhân linh phát xuất bởi các hoàn cảnh không? 269
Tiết 4: Hành vi nhân linh tốt hoặc xấu do mục đích không? 271
Tiết 5: Hành vi nhân linh tốt hoặc xấu theo loại của mình không? 273
Tiết 6: Sự phân loại các hành vi tốt hoặc xấu phát xuất bởi mục đích không? 276
Tiết 7: Loại phát xuất bởi mục đích được chứa đựng trong loại phát xuất bởi đối tượng như trong giống của mình hoặc ngược lại? 278
Tiết 8: Có các hành vi nhân linh trung lập theo loại của mình không? 281
Tiết 9: Có những hành vi cá biệt trung lập không? 283
Tiết 10: Hoàn cảnh làm cho hành vi đạo đức trở thành tốt hoặc xấu cách loại thuộc không? 285
Tiết 11: Mọi hoàn cảnh làm cho hành vi đạo đức tốt hơn hoặc xấu hơn, đặt nó trong loại mới của sự tốt và sự xấu không? 287
Câu hỏi 19: SỰ TỐT VÀ SỰ XẤU CỦA HÀNH VI NỘI GIỚI CỦA Ý CHÍ 290
Tiết 1: Sự tốt của ý chí lệ thuộc vào đối tượng? 291
Tiết 2: Sự tốt của ý chí chỉ lệ thuộc vào đối tượng? 292
Tiết 3: Sự tốt của ý chí lệ thuộc vào trí năng không? 295
Tiết 4: Sự tốt của ý chí lệ thuộc vào luật vĩnh cửu không? 296
Tiết 5: Trí năng sai lầm bắt buộc không? 298
Tiết 6: Ý chí tuân theo trí năng sai lầm đi trái ngược với luật Thiên Chúa thì xấu? 301
Tiết 7: Sự tốt của ý chí quan hệ với các phương tiện, lệ thuộc vào ý hướng của mục đích không? 304
Tiết 8: Mức độ sự tốt và sự xấu của ý theo mức độ sự tốt và sự xấu trong ý hướng? 306
Tiết 9: Sự tốt của ý chí lệ thuộc vào sự phù hợp của nó với ý chí Thiên Chúa? 309
Tiết 10: Cho đucọ ý chí nhân loại tốt, cần thiết nó phải phù hợp với ý chí Thiên Chúa về phương diện đối tượng được muốn? 310
Câu hỏi 20: SỰ TỐT VÀ SỰ XẤU CỦA CÁC HÀNH VI NHÂN LINH NGOẠI GIỚI 315
Tiết 1: Sự tốt và sự xấu trước tiên ở trong ý chí hoặc ở trong hành vi ngoại giới? 315
Tiết 2: Toàn vẹn sự tốt và sự xấu của hành vi ngoại giới lệ thuộc vào sự tốt và sự xấu của ý chí không? 317
Tiết 3: Sự tốt và sự xấu của hành vi ngoại giới cũng là sự tốt và sự xấu của hành vi nội giới? 322
Tiết 4: Hành vi ngoại giới thêm một cái gì vào cho sự tốt hoặc sự xấu của hành vi nội giới không? 322
Tiết 5: Các hậu quả của hành vi ngoại giới gia tăng sự tốt của nó hoặc sự xấu của nó không? 324
Tiết 6: Chính cũng một hành vi ngoại giới có thể tốt và xấu không? 327
Câu hỏi 21: NHỮNG HẬU QUẢ CỦA CÁC HÀNH VI NHÂN LINH ĐỐI VỚI SỰ TỐT VÀ SỰ XẤU CỦA CHÚNG 329
Tiết 1: Hành vi nhân linh, theo tư cách nó tốt hoặc xấu, thì có yếu tính về sự ngay thẳng hoặc tội lỗi không? 329
Tiết 2: Hành vi nhân linh, theo tư cách tốt hoặc xấu, đáng khen ngợi hoặc đáng quở trách không? 332
Tiết 3: Hành vi nhân linh, theo tư cách tốt hoặc xấu, gây nên công đức hoặc thật đức không? 334
Tiết 4: Hành vi nhân linh, với tư cách tốt hoặc xấu, gây nên công đức hoặc thất đức đối với Thiên Chúa không? 336