Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives
Tác giả: Francis Schussler Fiorenza , John P. Galvin
Ký hiệu tác giả: FI-F
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Anh
Tập - số: Vol 2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009197
Nhà xuất bản: Fortress Press
Năm xuất bản: 1991
Khổ sách: 22
Số trang: 383
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CONTENTS    
Volume I    
Contributors   vii
Abbreviations   ix
Preface   xi
1 Systematic Theology: Task and Methods Francis Schiissler Fiorenza 1
2 Faith and Revelation Avery Dulles 89
3 God   129
3.1   Approaching the Christian Understanding of God David Tracy 131
3.2   The Trinitarian Mystery of God Catherine Mowry LaCugna 149
4 Creation Anne M. Clifford 193
5 Jesus Christ John P. Galvin 249
Index   325
Volume II   vii
Contributors   ix
Abbreviations   xi
Preface   1
6. Church  Michael A. Fahey 1
7. Sin and Grace  Roger Haight 75
8. Saints and Mary Elizabeth A. Johnson 143
9. Sacraments   179
9.1 Sacraments in General Regis A. Duffy 181
9.2 Baptism and Confirmation Regis A. Duffy 211
9.3 Penance  Regis A. Duffy 231
9.4 Anointing of the Sick Regis A. Duffy 251
9.5 Eucharist  David N. Power 259
9.6 Order  David N. Power 289
9.7 Marriage  Francis Schiissler Fiorenza 305
10 Eschatology  Monika K. Hellwig 347
Index   373