Tổng luận Thần học. Tuần lễ khai nguyên
Phụ đề: Vấn đề 65 đến 74
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-T4
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000622
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000623
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2001
Khổ sách: 21
Số trang: 256
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vấn đề 65. Về công việc tạo thành thụ tạo hữu chất 50
Vấn đề 66. Về tương quan giữa việc tạo thành và việc phân biệt 76
Vấn dề 67. Về nguyên công việc phân biệt 108
Vấn dề 68. Về công việc của ngày thứ hai 132
Vấn đề 69. Về công việc của ngày thứ ba 158
Vấn đề 70. Về công tiùnh trang trí, thuộc ngày thứ tư 174
Vấn đề 71. Về công trình của ngày thứ năm 196
Vấn đề 73. Về những điều liên hệ đến ngày thứ bảy 212
Vấn đề 74. Về tất cả bảy ngày nói chung 230
MỤC LỤC 254