Tổng luận Thần học. Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo
Phụ đề: Từ câu hỏi 84 đến câu hỏi 119
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1-T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007311
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 84: LINH HỒN ĐANG KHI PHỐI HỢP VỚI THÂN THỂ HIỂU BIẾT CÁC SỰ VẬT HỮU HÌNH 5
Tiết 1: Linh hồn hiểu biết các sự vật nhờ trí năng? 6
Tiết 2: Linh hồn hiểu biết các vật thể bởi yếu tính của mình? 10
Tiết 3: Linh hồn hiểu biết mọi sự vật bởi các ảnh niệm bẩm sinh 14
Tiết 4: Các ảnh niệm khả niệm được linh hồn rút lấy bởi những mô thể tách rời nào không? 17
Tiết 5: Linh hồn hiểu biết các vật hữu chất trong các mô phạm vĩnh cửu 21
Tiết 6: Sự hiểu biết của trí năng được rút lấy từ các sự vật khả giác 24
Tiết 7: Trí năng có thể hiểu biết cách hiện thể ….với các ảnh tượng không? 28
Tiết 8: Sự phán đoán của trí năng bị gián đoạn của các năng lực cảm giác không? 30
CÂU HỎI 85: THỂ CÁCH VÀ TRẬT TỰ HIỂU BIẾT 33
Tiết 1: Trí năng của chúng ta hiểu biết các vật hữu chất và hữu hình bởi sự trừu xuất 33
Tiết 2: Các ảnh niệm khả niệm đã được trừu xuất khỏi ảnh tượng liên hệ … đã được hiểu không? 39
Tiết 3: Phải chăng cái phổ quát hơn ở trước tiên trong sự hiểu biết của trí năng … 43
Tiết 4: Chúng ta có thể đồng thời hiểu nhiều sự vật không? 47
Tiết 5: Trí năng chúng ta hiểu nhờ sự hợp thành và sự phân chia không? 49
Tiết 6: Trí năng có thể sai lầm không? 52
Tiết 7: Người này có thể hiểu cùng một sự vật cách tốt hơn người kia không? 54
Tiết 8: Trí năng hiểu biết cái bất khả phân trước cái khả phân không? 58
CÂU HỎI 86: TRÍ NĂNG CHÚNG TA HIỂU BIẾT GÌ TRONG CÁC SỰ VẬT HỮU CHẤT? 59
Tiết 1: Trí năng chúng ta hiểu biết các đơn độc thể? 59
Tiết 2: Trí năng chúng ta có thể hiểu biết các sự vật vô cùng? 61
Tiết 3: Trí năng chúng ta có thể hiểu biết các sự vật bất tất không? 64
Tiết 4: Trí năng chúng ta hiểu biết tương lai không? 65
CÂU HỎI 87: LINH HỒN HIỂU BIẾT MÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG CÁI GÌ Ở TRONG MÌNH THỂ NÀO? 69
Tiết 1: Linh hồn hiểu biết chính mình bởi yếu tính của mình không? 69
Tiết 2: Trí năng chúng ta hiểu biết các tập quán của linh hồn bởi yếu tính của chúng? 73
Tiết 3: Trí năng chúng ta hiểu biết hành động riêng của mình? 75
Tiết 4: Trí năng hiểu hành động của ý chí? 78
CÂU HỎI 88: LINH HỒN HIỂU BIẾT CÁI GÌ TRÊN CHÍNH MÌNH? 80
Tiết 1: Linh hồn trong hiện trạng đời sống có thể hiểu được các bản thể vô chất tại.? 80
Tiết 2: Trí năng có thể tiến đến hiểu các bản thể vô chất bởi mình hiểu biết các sự.? 86
Tiết 3: Thiên Chúa là đối tượng thứ nhất được tinh thần nhân loại hiểu biết không? 89
CÂU HỎI 89: SỰ HIỂU BIẾT CỦA CÁC LINH HỒN BỊ TÁCH RỜI 91
Tiết 1: Linh hồn bị tách rời hiểu cái gì không? 91
Tiết 2: Linh hồn bị tách rời hiểu các bản thể tách rời không? 96
Tiết 3: Linh hồn bị tách rời hiểu biết tất cả các sự vật thiên nhiên không? 98
Tiết 4: Linh hồn bị tách rời hiểu biết các đơn độc thể không? 99
Tiết 5: Tập quán về sự hiểu biết đã thu lượm được ở trần gian trong linh hồn bị tách? 101
Tiết 6: Hành động hiểu biết đã thu lượm được ở trần gian tồn tại trongg linh hồn bị tách? 104
Tiết 7: Khoảng cách về nơi ngăn trở sự hiểu biết trong linh hồn bị tách rời không? 106
Tiết 8: Các linh hồn bị tách rời hiểu biết những cái gì xẩy ra trên trái đất không? 108
CÂU HỎI 90: SỰ SÁNG TẠO ĐẤU TIÊN CỦA LINH HỒN 111
Tiết 1: Linh hồn được tạo thành hoặc là một phần của bản thể Thiên Chúa 111
Tiết 2: Linh hồn đã được tạo thành bằng cách sáng tạo 114
Tiết 3: Linh hồn được tạo thành bởi Thiên Chúa cách trực tiếp 116
Tiết 4: Linh hồn được tạo thành trước thân thể 118
CÂU HỎI 91: SỰ TẠO THÀNH THÂN THỂ CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN 121
Tiết 1: Thân thể của con người đầu tiên đã được tạo thành bằng bùn đất 121
Tiết 2: Thân thể người ta đã được Thiên Chúa tạo thành trực tiếp 124
Tiết 3: Thân thể người ta đã được ban cho một sự sắp đặt thích đáng không? 127
Tiết 4: Sự tạo thành thân thể được miêu tả một cách thích đáng trong Kinh Thánh 131
CÂU HỎI 92: TẠO THÀNH NGƯỜI NỮ 134
Tiết 1: Người nữ đã được tạo thành trong sự sáng tạo đầu tiên không? 134
Tiết 2: Người nữ đã được tạo thành từ người nam 137
Tiết 3: Người nữ một cách thích đáng đã được tạo thành bằng xương sườn người nam 138
Tiết 4: Người nữ đã được Thiên Chúa tạo thành trực tiếp 141
CÂU HỎI 93: HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO NHÂN LOẠI 143
Tiết 1: Hình ảnh của Thiên Chúa ở trong nhân loại 143
Tiết 2: Hình ảnh của Thiên Chúa có ở trong các thụ tạo không lý trí 146
Tiết 3: Các thiên thần được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa hơn nhân loại 149
Tiết 4: Hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu trong tất cả mọi người 151
Tiết 5: Hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu trong nhân loại theo Ba Ngôi vị không? 153
Tiết 6: Hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu trong nhân loại với tính cách hiện hữu trong … 156
Tiết 7: Hình ảnh Thiên Chúa được gặp thấy trong các hành động của linh hồn 160
Tiết 8: Hình ảnh Ba Ngôi vị Thiên Chúa chỉ ở trong linh hồn với tính cách là đối …? 164
Tiết 9: Sự tương tự phân biệt thật sự với hình ảnh không? 167
CÂU HỎI 94: TÌNH TRẠNG VÀ THÂN PHẬN CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI TRÍ NĂNG 170
Tiết 1: Con người đầu tiên đã trông thấy Thiên Chúa nhờ yếu tính của Ngài 170
Tiết 2: Adong trong tình trạng vô tội, đã trông thấy các thiên thần bởi yếu tính …? 174
Tiết 3: Con người đầu tiên hiểu biết tất cả các sự vật không? 177
Tiết 4: Con người trong tình trạng ban đầu có bị lừa dối không? 179
CÂU HỎI 95: CÁC ĐIỀU THUỘC VỀ Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN TỨC ƠN THIÊN CHÚA VÀ SỰ 183
Tiết 1: Người đầu tiên đã được sáng tạo trong ơn Thiên Chúa 183
Tiết 2: Các đam mê đã hiện hữu trong linh hồn của con người đầu tiên không? 187
Tiết 3: Adong có mọi nhân đức không? 188
Tiết 4: Các công việc của con người đầu tiên có công đức ít hơn các công việc của chúng ta không? 191
CÂU HỎI 96: QUYỀN ÔNG CHỦ THUỘC VỀ CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG VÔ TỘI 195
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội, Adong có quyền trên các thú vật không? 195
Tiết 2: Người ta đã có quyền ông chủ trên tất cả các thụ tạo khác không? 198
Tiết 3: Trong tình trạng vô tội người ta bằng nhau không? 199
Tiết 4: Phải chăng trong tình trạng vô tội người cai trị người? 202
CÂU HỎI 97: SỰ BẢO TỒN CÁ THỂ TRONG TÌNH TRẠNG ĐẦU TIÊN 204
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội con người bất tử không? 204
Tiết 2: Trong tình trạng vô tội người ta bất khả thụ 206
Tiết 3: Trong tình trạng vô tội người ta cần đến thực phẩm 208
Tiết 4: Trong tình trạng vô tội người ta được bất tử tính bởi cây trường sinh 210
CÂU HỎI 98: SỰ BẢO TỒN LOẠI 213
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội sự sinh sản đã hiện hữu 213
Tiết 2: Trong tình trạng vô tội đã có sự sinh sản bởi giao hợp không? 215
CÂU HỎI 99: THÂN PHẬN CỦA CON CÁI VỀ THÂN THỂ 219
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội, trẻ con có năng lực đầy đủ về thân thể ngay sau khi? 219
Tiết 2: Trong tình trạng đầu tiên đàn bà được sinh sản không? 222
CÂU HỎI 100: THÂN PHẬN CỦA CON CÁI ĐỐI VỚI SỰ CÔNG CHÍNH 224
Tiết 1: Người ta được sinh ra trong tình trạng công chính 224
Tiết 2: Trong tình trạng vô tội các con cái được sinh ra vững chắc trong sự công..? 226
CÂU HỎI 101: THÂN PHẬN CỦA CON CÁI VỀ SỰ HIỂU BIẾT 229
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội, con cái được sinh ra với sự hiểu biết hoàn toàn không? 229
Tiết 2: Con cái có sự sử dụng hoàn hảo trí năng vào lúc sinh ra không? 231
CÂU HỎI 102: NƠI Ở CỦA NGƯỜI TA TỨC LÀ VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 233
Tiết 1: Vườn địa đàng là một nơi hữu hình 233
Tiết 2: Vườn địa đàng là nơi thích nghi cho người ta ở không? 236
Tiết 3: người ta được đặt ở vườn địa đàng đề làm việc và gìn giữ vườn? 239
Tiết 4: Người ta đã được sáng tạo trong vườn đại đàng không? 240
CÂU HỎI 103: SỰ THỐNG TRỊ MỌI VẬT CÁCH  TỔNG QUÁT 242
Tiết 1: Vũ trụ được thống trị bởi kẻ nào không? 242
Tiết 2: Phải chăng mục đích của sự thống trị thế giới là cái gì bên ngoài thế giới? 245
Tiết 3: Thế giới được thống trị bởi một nhà thống trị duy nhất không? 247
Tiết 4: Hậu quả của sự thống trị một hoặc nhiều 249
Tiết 5: Tất cả các vật đều tùng phục sự thống trị của Thiên Chúa? 251
Tiết 6: Phải chăng tất cả các sự vật được Thiên Chúa thống trị cách trực tiếp? 254
Tiết 7: Cái gì xảy ra bên ngoài trật tự thống trị của Thiên Chúa không? 256
Tiết 8: Cái gì có thể chống lại trật tự của Thiên Chúa không? 257
CÂU HỎI 104: CÁC HIỆU ĐẶC BIỆT TRONG SỰ THỐNG TRỊ CỦA THIÊN CHÚA 260
Tiết 1: Các thụ tạo cần được Thiên Chúa gìn giữ trong sự hữu? 260
Tiết 2: Thiên Chúa bảo tồn mọi thụ tạo cách trực tiếp không? 266
Tiết 3: Thiên Chúa có thể hư-hô-hoá vật nào không? 268
Tiết 4: Vật nào bị hư-vô-hoá không? 268
CÂU HỎI 105: SỰ BIẾN ĐỔI CÁC THỤ TẠO BỞI THIÊN CHÚA 270
Tiết 1: Thiên Chúa có thể trực tiếp động chất thể đến với mô thể không? 273
Tiết 2: Thiên Chúa có thể trực tiếp động vật thể không? 273
Tiết 3: Thiên Chúa động trí năng thụ tạo cách trực tiếp không? 276
Tiết 4: Thiên Chúa có thể động trí năng thụ tạo không? 276
Tiết 5: Thiên Chúa hành động trong mỗi tác nhân không? 278
Tiết 6: Thiên Chúa có thể làm cái gì bên ngoài trật tự bản tính đã được thiết lập không? 281
Tiết 7: Bất cứ cái gì Thiên Chúa làm ngoài trật tự tự nhiên đến đều là phép lạ? 283
Tiết 8: Phép lạ này to lớn hơn phép lạ khác không? 286
CÂU HỎI 106: MỘT THỤ TẠO ĐỘNG MỘT THỤ TẠO KHÁC CÁCH NÀO? 288
Tiết 1: Thiên thần này soi sáng thiên thần khác? 290
Tiết 2: Thiên thần này động ý chí thiên thần khác? 293
Tiết 3: Thiên thần hạ cấp có thể soi sáng thiên thần cao cấp không? 294
Tiết 4: Thiên thần cao cấp soi sáng thiên thần hạ cấp về tất cả mọi sự vật chính mình hiểu không? 297
CÂU HỎI 107: TIẾNG NÓI CỦA CÁC THIÊN THẦN 299
Tiết 1: Thiên thần này nói với thiên thần khác? 301
Tiết 2: Thiên thần cấp dưới nói với thiên thần cao cấp không? 304
Tiết 3: Thiên thần nói với Thiên Chúa không? 304
Tiết 4: Thiên thần cao cấp soi sáng thiên thần hạ cấp về tất cả mọi vật chính mình hiểu biết không? 307
CÂU HỎI 108: VỀ CÁC PHẨM TRẬT VÀ CÁC BẬC THIÊN THẦN 309
Tiết 1: Tất cả các thiên thần thuộc về cũng một phẩm trật duy nhất không? 311
Tiết 2: Có nhiều cấp bậc trong cùng một phẩm trật thiên thần không? 312
Tiết 3: Có nhiều thiên thần trong một cấp bậc không? 314
Tiết 4: Sự phân biệt các phẩm trật và các cấp bậc phải xuất bởi bản tính thiên thần? 314
Tiết 5: Các tên và các đặc tính của mỗi cấp bậc thiên thần 317
Tiết 6: Các cấp bậc thiên thần được chỉ định cách chính xác không? 320
Tiết 7: Các cấp bậc thiên thần vẫn tồn tại sau ngày phán xét chung? 322
Tiết 8: Người ta được lên các cấp bậc thiên thần không? 323
CÂU HỎI 109: SỰ SẮP ĐẶT CỦA CÁC THIÊN THẦN DỮ 330
Tiết 1: Có cấp bậc đối với ma quỷ không? 335
Tiết 2: Ma quỷ có quyền ở trên ma quỷ không? 337
Tiết 3: Có sự soi sáng giữa ma quỷ không? 340
Tiết 4: Các thiên thần lành có quyền trên các thiên thần dữ không? 340
CÂU HỎI 110: CÁC THIÊN THẦN TÁC DỤNG VÀO CÁC VẬT THỂ CÁC NÀO? 347
Tiết 1: Thụ tạo hữu hình được các thiên thần thống trị không? 347
Tiết 2: Chất thể hữu hình có tùng phục ý muốn thuần tuý của các thiên thần không? 350
Tiết 3: Các vật thể tùng phục các thiên thần đối với sự chuyển động về nơi không? 353
Tiết 4: Các thiên thần có thể làm phép lạ không? 355
CÂU HỎI 111: HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC THIÊN THẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI TA 358
Tiết 1: Thiên thần có thể soi sáng nhân loại không? 358
Tiết 2: Thiên thần có thể thay đổi ý chí của nhân loại không? 361
Tiết 3: Thiên thần có thể thay đổi tưởng tượng của nhân loại không? 363
Tiết 4: Thiên thần có thể động đến các giác quan của nhân loại không? 366
Câu hỏi 112: SỰ SAI ĐI CỦA CÁC THIÊN THẦN 368
Tiết 1: Các thiên thần được sai đi thừa hành công việc không? 368
Tiết 2: Tất cả các thiên thần đều được sai đi thừa hành công việc không? 371
Tiết 3: Các thiên thần được sai đi, vẫn làm công việc hầu cận Thiên Chúa không? 374
Tiết 4: Tất cả các thiên thần phẩm trật thứ nhì đều được sai đi không? 377
CÂU HỎI 113: CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ 380
Tiết 1: Người ta được các thiên thần giữ gìn không? 380
Tiết 2: Mỗi người được một thiên thần giữ gìn không? 382
Tiết 3: Việc giữ gìn người ta dành cho các thiên thần cấp thấp nhất không?  385
Tiết 4: Mỗi người trong toàn thể nhân loại phải có một thiên thần hộ thủ không? 387 
Tiết 5: Một thiên thần được chỉ định giữ gìn một người từ lúc sinh ra không? 389 
Tiết 6: Thiên thần hộ thủ liên tục giữ gìn người ta không? 391 
Tiết 7: Các thiên thần buồn rầu vì những sự dữ mà các người các được mình gìn giữ phải chịu không? 392 
 TIết 8: Các sự tranh giành giữa các thiên thần hộ thủ không? 394 
 CÂU HỎI 114: SỰ TẤN CÔNG CỦA MA QUỶ 397 
Tiết 1: Người ta bị ma quỷ tấn công không? 397 
Tiết 2: Cám dỗ là điều riêng của ma quỷ không? 399 
Tiết 3: Tất cả mọi tội lỗi do sự cám dỗ của ma quỉ không? 401 
Tiết 4: Ma quỉ nhờ làm phép lạ mà dẫn người ta đến lầm lỗi không? 403 
Tiết 5: Bị người ta đánh bại mà quỉ có trở ngịa trong việc bị tấn công không? 406 
CÂU HỎI 115: HÀNH ĐỘNG CỦA THỤ TẠO HỮU HÌNH 408 
Tiết 1: Vật thể có thể hoạt động không? 408 
Tiết 2: Có các nguyên lý tinh dịch và hạt giống trong chất thể hữu hình không? 413 
Tiết 3: Các thiên thể làm nguyên nhân cho tất cả những gì xảy ra trong các vật thể ở thế gian không? 416 
Tiết 4: Các thiên thể là nguyên nhân của các hành vi nhân linh không? 418 
Tiết 5: Các thiên thể có tạo dựng đối với ma quỉ không? 421 
Tiết 6: Các thiên thể biến các vật lệ thuộc vào hành động mình thành tất yếu không? 424 
CÂU HỎI 116: VỀ ĐỊNH MỆNH 427 
Tiêt 1: Định mệnh hiện hữu không? 427 
Tiết 2: Định mệnh ở đâu? 430 
Tiết 3: Định mệnh bất khả dịch? 432 
TIết 4: Tất cả mọi sự vật đều khuất phục định mệnh? 433 
CÂU HỎI 117: VÀ CÁC SỰ VIỆC LIÊN QUAN ĐÊN HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI TA 436 
Tiết 1: Người này có thể dạy người khác không? 436 
Tiết 2: Người có có thể dạy thiên thần không? 441 
Tiêt 3: Người ta nhớ năng lực linh hồn của mình có thể biến đổi thể chất hữu hình không? 443 
Tiết 4: Linh hồn tachs rời có thể đem lại cho các vật thể sự chuyển động về nơi không? 445 
CÂU HỎI 118: LINH HỒN BỞI ĐÂU MÀ CÓ? 447
Tiết 1: Giác hồn được chuyển qua nhờ tinh trùng không? 447
Tiết 2: Linh hồn được sản xuất bởi tinh trùng không? 451
Tiết 3: Tất cả mọi linh hồn đều đã được sáng tạo vào lúc bắt đầu thế giới không? 455
CÂU HỎI 119: SỰ TRUYỀN GIỐNG CỦA NGƯỜI TA VỀ THÂN THỂ 458
Tiết 1: Có phần nào của đồ ăn được biến thành thật sự bản tính người ta không? 458 
Tiết 2: Tinh trùng được sản xuất bởi cái thừa của đồ ăn không? 465