Tổng luận Thần học. Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo
Phụ đề: Từ câu hỏi 84 đến câu hỏi 119
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1-T5
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007311
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 480
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 84: LINH HỒN ĐANG KHI PHỐI HỢP VỚI THÂN THỂ HIỂU BIẾT CÁC SỰ VẬT HỮU HÌNH … 5
Tiết 1: Linh hồn hiểu biết các sự vật nhờ trí năng? 6
Tiết 2: Linh hồn hiểu biết các vật thể bởi yếu tính của mình? 10
Tiết 3: Linh hồn hiểu biết mọi sự vật bởi các ảnh niệm bẩm sinh 14
Tiết 4: Các ảnh niệm khả niệm được linh hồn rút lấy bởi những mô thể tách rời nào không? 17
Tiết 5: Linh hồn hiểu biết các vật hữu chất trong các mô phạm vĩnh cửu 21
Tiết 6: Sự hiểu biết của trí năng được rút lấy từ các sự vật khả giác 24
Tiết 7: Trí năng có thể hiểu biết cách hiện thể ….với các ảnh tượng không? 28
Tiết 8: Sự phán đoán của trí năng bị gián đoạn của các năng lực cảm giác không? 30
CÂU HỎI 85: THỂ CÁCH VÀ TRẬT TỰ HIỂU BIẾT 33
Tiết 1: Trí năng của chúng ta hiểu biết các vật hữu chất và hữu hình bởi sự trừu xuất 33
Tiết 2: Các ảnh niệm khả niệm đã được trừu xuất khỏi ảnh tượng liên hệ … đã được hiểu không? 39
Tiết 3: Phải chăng cái phổ quát hơn ở trước tiên trong sự hiểu biết của trí năng … 43
Tiết 4: Chúng ta có thể đồng thời hiểu nhiều sự vật không? 47
Tiết 5: Trí năng chúng ta hiểu nhờ sự hợp thành và sự phân chia không? 49
Tiết 6: Trí năng có thể sai lầm không? 52
Tiết 7: Người này có thể hiểu cùng một sự vật cách tốt hơn người kia không? 54
Tiết 8: Trí năng hiểu biết cái bất khả phân trước cái khả phân không? 58
CÂU HỎI 86: TRÍ NĂNG CHÚNG TA HIỂU BIẾT GÌ TRONG CÁC SỰ VẬT HỮU CHẤT? 59
Tiết 1: Trí năng chúng ta hiểu biết các đơn độc thể? 59
Tiết 2: Trí năng chúng ta có thể hiểu biết các sự vật vô cùng? 61
Tiết 3: Trí năng chúng ta có thể hiểu biết các sự vật bất tất không? 64
Tiết 4: Trí năng chúng ta hiểu biết tương lai không? 65
CÂU HỎI 87: LINH HỒN HIỂU BIẾT MÌNH VÀ TẤT CẢ NHỮNG CÁI GÌ Ở TRONG MÌNH THỂ NÀO? 69
Tiết 1: Linh hồn hiểu biết chính mình bởi yếu tính của mình không? 69
Tiết 2: Trí năng chúng ta hiểu biết các tập quán của linh hồn bởi yếu tính của chúng? 73
Tiết 3: Trí năng chúng ta hiểu biết hành động riêng của mình? 75
Tiết 4: Trí năng hiểu hành động của ý chí? 78
CÂU HỎI 88: LINH HỒN HIỂU BIẾT CÁI GÌ TRÊN CHÍNH MÌNH? 80
Tiết 1: Linh hồn trong hiện trạng đời sống có thể hiểu được các bản thể vô chất tại.? 80
Tiết 2: Trí năng có thể tiến đến hiểu các bản thể vô chất bởi mình hiểu biết các sự.? 86
Tiết 3: Thiên Chúa là đối tượng thứ nhất được tinh thần nhân loại hiểu biết không? 89
CÂU HỎI 89: SỰ HIỂU BIẾT CỦA CÁC LINH HỒN BỊ TÁCH RỜI 91
Tiết 1: Linh hồn bị tách rời hiểu cái gì không? 91
Tiết 2: Linh hồn bị tách rời hiểu các bản thể tách rời không? 96
Tiết 3: Linh hồn bị tách rời hiểu biết tất cả các sự vật thiên nhiên không? 98
Tiết 4: Linh hồn bị tách rời hiểu biết các đơn độc thể không? 99
Tiết 5: Tập quán về sự hiểu biết đã thu lượm được ở trần gian trong linh hồn bị tách? 101
Tiết 6: Hành động hiểu biết đã thu lượm được ở trần gian tồn tại trongg linh hồn bị tách? 104
Tiết 7: Khoảng cách về nơi ngăn trở sự hiểu biết trong linh hồn bị tách rời không? 106
Tiết 8: Các linh hồn bị tách rời hiểu biết những cái gì xẩy ra trên trái đất không? 108
CÂU HỎI 90: SỰ SÁNG TẠO ĐẤU TIÊN CỦA LINH HỒN 111
Tiết 1: Linh hồn được tạo thành hoặc là một phần của bản thể Thiên Chúa 111
Tiết 2: Linh hồn đã được tạo thành bằng cách sáng tạo 114
Tiết 3: Linh hồn được tạo thành bởi Thiên Chúa cách trực tiếp 116
Tiết 4: Linh hồn được tạo thành trước thân thể 118
CÂU HỎI 91: SỰ TẠO THÀNH THÂN THỂ CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN 121
Tiết 1: Thân thể của con người đầu tiên đã được tạo thành bằng bùn đất 121
Tiết 2: Thân thể người ta đã được Thiên Chúa tạo thành trực tiếp 124
Tiết 3: Thân thể người ta đã được ban cho một sự sắp đặt thích đáng không? 127
Tiết 4: Sự tạo thành thân thể được miêu tả một cách thích đáng trong Kinh Thánh 131
CÂU HỎI 92: TẠO THÀNH NGƯỜI NỮ 134
Tiết 1: Người nữ đã được tạo thành trong sự sáng tạo đầu tiên không? 134
Tiết 2: Người nữ đã được tạo thành từ người nam 137
Tiết 3: Người nữ một cách thích đáng đã được tạo thành bằng xương sườn người nam 138
Tiết 4: Người nữ đã được Thiên Chúa tạo thành trực tiếp 141
CÂU HỎI 93: HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH SÁNG TẠO NHÂN LOẠI 143
Tiết 1: Hình ảnh của Thiên Chúa ở trong nhân loại 143
Tiết 2: Hình ảnh của Thiên Chúa có ở trong các thụ tạo không lý trí 146
Tiết 3: Các thiên thần được tạo thành theo hình ảnh Thiên Chúa hơn nhân loại 149
Tiết 4: Hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu trong tất cả mọi người 151
Tiết 5: Hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu trong nhân loại theo Ba Ngôi vị không? 153
Tiết 6: Hình ảnh Thiên Chúa hiện hữu trong nhân loại với tính cách hiện hữu trong … 156
Tiết 7: Hình ảnh Thiên Chúa được gặp thấy trong các hành động của linh hồn 160
Tiết 8: Hình ảnh Ba Ngôi vị Thiên Chúa chỉ ở trong linh hồn với tính cách là đối …? 164
Tiết 9: Sự tương tự phân biệt thật sự với hình ảnh không? 167
CÂU HỎI 94: TÌNH TRẠNG VÀ THÂN PHẬN CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI TRÍ NĂNG 170
Tiết 1: Con người đầu tiên đã trông thấy Thiên Chúa nhờ yếu tính của Ngài 170
Tiết 2: Adong trong tình trạng vô tội, đã trông thấy các thiên thần bởi yếu tính …? 174
Tiết 3: Con người đầu tiên hiểu biết tất cả các sự vật không? 177
Tiết 4: Con người trong tình trạng ban đầu có bị lừa dối không? 179
CÂU HỎI 95: CÁC ĐIỀU THUỘC VỀ Ý CHÍ CỦA CON NGƯỜI ĐẦU TIÊN TỨC ƠN THIÊN CHÚA VÀ SỰ… 183
Tiết 1: Người đầu tiên đã được sáng tạo trong ơn Thiên Chúa 183
Tiết 2: Các đam mê đã hiện hữu trong linh hồn của con người đầu tiên không? 187
Tiết 3: Adong có mọi nhân đức không? 188
Tiết 4: Các công việc của con người đầu tiên có công đức ít hơn các công việc của chúng ta không? 191
CÂU HỎI 96: QUYỀN ÔNG CHỦ THUỘC VỀ CON NGƯỜI TRONG TÌNH TRẠNG VÔ TỘI 195
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội, Adong có quyền trên các thú vật không? 195
Tiết 2: Người ta đã có quyền ông chủ trên tất cả các thụ tạo khác không? 198
Tiết 3: Trong tình trạng vô tội người ta bằng nhau không? 199
Tiết 4: Phải chăng trong tình trạng vô tội người cai trị người? 202
CÂU HỎI 97: SỰ BẢO TỒN CÁ THỂ TRONG TÌNH TRẠNG ĐẦU TIÊN 204
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội con người bất tử không? 204
Tiết 2: Trong tình trạng vô tội người ta bất khả thụ 206
Tiết 3: Trong tình trạng vô tội người ta cần đến thực phẩm 208
Tiết 4: Trong tình trạng vô tội người ta được bất tử tính bởi cây trường sinh 210
CÂU HỎI 98: SỰ BẢO TỒN LOẠI 213
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội sự sinh sản đã hiện hữu 213
Tiết 2: Trong tình trạng vô tội đã có sự sinh sản bởi giao hợp không? 215
CÂU HỎI 99: THÂN PHẬN CỦA CON CÁI VỀ THÂN THỂ 219
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội, trẻ con có năng lực đầy đủ về thân thể ngay sau khi? 219
Tiết 2: Trong tình trạng đầu tiên đàn bà được sinh sản không? 222
CÂU HỎI 100: THÂN PHẬN CỦA CON CÁI ĐỐI VỚI SỰ CÔNG CHÍNH 224
Tiết 1: Người ta được sinh ra trong tình trạng công chính 224
Tiết 2: Trong tình trạng vô tội các con cái được sinh ra vững chắc trong sự công..? 226
CÂU HỎI 101: THÂN PHẬN CỦA CON CÁI VỀ SỰ HIỂU BIẾT 229
Tiết 1: Trong tình trạng vô tội, con cái được sinh ra với sự hiểu biết hoàn toàn không? 229
Tiết 2: Con cái có sự sử dụng hoàn hảo trí năng vào lúc sinh ra không? 231
CÂU HỎI 102: NƠI Ở CỦA NGƯỜI TA TỨC LÀ VƯỜN ĐỊA ĐÀNG 233
Tiết 1: Vườn địa đàng là một nơi hữu hình 233
...