Tổng luận Thần học. Bí tích đức Tin
Phụ đề: Câu hỏi 60 đến câu hỏi 90
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q3-T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007318
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 702
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 60: YẾU TÍNH CỦA BÍ TÍCH (8 tiết) 5
1. Bí tích có phải loại dấu chỉ không? 6
2. Phải chăng mọi dấu chỉ của một thực tại thánh là bí tích? 8
3. Bí tích là dấu chỉ của một thực tại duy nhất hay của nhiều thực tại? 10
4. Dấu bí tích là một sự vật khả giác 12
5. Dấu bí tích đòi phải có một sự vật khả giác nhất định 14
6. Bí tích đòi phải có một ý nghĩa được thực hiện bằng lời nói? 17
7. Các bí tích đòi phải có lời nói nhất định. 20
8. người ta có thể thêm vào hoặc bỏ đi cái gì trong các lời nói này không? 23
CÂU HỎI 61: SỰ CẦN THIẾT CỦA CÁC BÍ TÍCH (4 tiết) 28
1. Các bí tích cần thiết cho sự cứu rỗi nhân loại. 28
2. Các bí tích cần thiết trong tình trạng khi có tội. 30
3. Các bí tích cần thiết trong tình trạng đi sau tội và đi trước khi Chúa Kitô đến không? 32
4. Các bí tích cần thiết sau khi Chúa Kitô đã đến không? 35
CÂU HỎI 62: HIỆU QUẢ CHÍNH CỦA CÁC BÍ TÍCH, TỨC LÀ ÂN SỦNG? 38
1. Các bí tích của luật mới là nguyên nhân của ân sủng? 38
2. Ơn bí tích thêm một cái gì cho ân sủng của các nhân đức và các ân huệ? 42
3. Các bí tích chứa đựng ân sủng 44
4. Trong các bí tích có năng lực để tạo nên ân sủng? 46
5. Năng lực này của các bí tích tuôn chảy từ cuộc khổ nạn Chúa Kitô 49
6. Các bí tích của luật cũ có tạo nên ân sủng không? 52
CÂU HỎI 63: HIỆU QỦA PHỤ CỦA CÁC BÍ TÍCH, TỨC LÀ ẤN TÍCH 56
1. Các bí tích tạo ra trong linh hồn một ấn tích? 56
2. Yếu tính của ấn tích này thế nào? 58
3. Nó là dấu tích của ai? 61
4. Nó ở trong chủ thể nào? 64
5. Có tẩy xóa được không? 66
6. Phải chăng mọi bí tích có in một ấn tích? 69
CÂU HỎI 64: NGUYÊN NHÂN CỦA CÁC BÍ TÍCH (10 tiết) 72
1. Thiên Chúa là Đấng duy nhất thực hiện hiệu quả bên trong của bí tích? 73
2. Việc thiết lập các bí tích chỉ có Thiên Chúa là tác giả? 75
3. Quyền năng của Chúa Kitô đối với các bí tích? 78
4. Chúa Kitô đã có thể thông cho những người khác quyền năng của mình… 81
5. Các người xấu có thể có quyền thừa tác viên đối với các bí tích không? 83
6. Các người xấu khi ban các bí tích có phạm tội không? 85
7. Các thiên thần có thể là thừa tác viên của các bí tích không? 89
8. Ý định của thừa tác viên cần phải có trong các bí tích? 91
9. Lòng tin ngay thẳng cần phải có đến nỗi 1 người không tin không thể ban các bí tíc 93
10. Cần phải ý định ngay thẳng? 96
CÂU HỎI 65: SỐ CÁC BÍ TÍCH (4 tiết) 99
1. Có bẩy phép bí tích? 99
2. Trật tự hỗ tương của các bí tích? 105
3. Giai tầng của các bí tích? 108
4. Phải chăng tất cả các bí tích đều cần thiết cho sự cứu rỗi? 111
CÂU HỎI 66: BẢN TÍNH CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (12 tiết) 114
1. Bí tích rửa tội là cái gì? Đó là sự rửa phải không? 115
2. Sự thiết lập bí tích này? 118
3. Nước lã là chất thể riêng của bí tích này không? 120
4. Phải có nước lã trong sạch không? 123
5. Mô thể của phép rửa tội: "Tôi, tôi rửa người nhân danh Cha và Con và Thánh Thần", 127
thích nghi với bí tích này không? 127
6. Người ta có thể rửa tội với mô thức này không:"Tôi, tôi rửa ngươi nhân danh CKT" 131
7. Sự nhận chìm cần thiết cho bí tích rửa tội không? 124
8. Phải nhận chìm ba lần không? 126
9. Phép rửa tội được ban lại không? 140
10. Nghi lễ của phép rửa tội 144
11. Có nhiều thứ bí tích rửa tội? 147
12. So sánh các thứ bí tích rửa tội này? 149
CÂU HỎI 67: CÁC THỪA TÁC VIÊN CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (8 tiết) 152
1. Việc rửa tội thuộc về thầy phó tế không? 152
2. Nó chỉ thuộc về linh mục hoặc thuộc về giám mục mà thôi không? 154
3. Người giáo dân có thể ban bí tích rửa tội không? 157
4. Người nữ có thể rửa tội không? 158
5. Người không được rửa tội có thể ban bí tích rửa tội không? 161
6. Nhiều thừa tác viên có thể đồng thời rửa tội một người duy nhất không? 163
7. Cần thiết phải có một người đỡ đầu kẻ đã được rửa tội không? 166
8. Người đỡ đầu kẻ đã được rửa tội, có buộc phải dạy dỗ họ không? 168
CÂU HỎI 68: NHỮNG KẺ LÃNH NHẬN BÍ TÍCH RỬA TỘI (12 tiết) 171
1. Mọi người đều bị bắt buộc lãnh nhận bí tích rửa tội? 171
2. Người ta không lãnh nhận bí tích rửa tội, có thể được cứu rỗi không? 174
3. Bí tích rửa tội nên hoãn lại không? 176
4. Người ta phải rửa tội cho các tội nhân không? 180
5. Có buộc phải ra việc đền tội đối với các tội nhân mà người ta đã rửa tội không? 182
6. Sự xưng tội có bắt buộc không? 184
7. Ý muốn đòi phải có ở nơi người lãnh nhận bí tích rửa tội không? 187
8. Lòng tin đòi phải có không? 188
9. Người ta phải rửa tội cho các con trẻ không? 191
10. Người ta phải rửa tội các trẻ Do thái trái ngược với cha mẹ chúng không? 195
11. Người ta phải rửa tội cho các trẻ nhỏ còn ở trong dạ mẹ chúng không? 197
12. Người ta phải rửa tội các người điên và các người khùng không? 199
CÂU HỎI 69: CÁC HIỆU QỦA CỦA BÍ TÍCH RỬA TỘI (10 tiết) 202
1. Bí tích rửa tội xóa hết mọi tội không? 202
2. Bíc tích rửa tội giải thoát hết mọi hình phạt không? 204
3. Bí tích rửa tội làm cho cất hết các sự dữ trong đời sống này không? 206
4. Có ban ân sủng và các nhân đức không? 210
5. Các hiệu quả của các nhân đức đã được bí tích rửa tội ban cho? 212
6. Ngay các con trẻ, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, lãnh nhận ân sủng và các nhân đức 214
7. Bí tích rửa tội mở cửa nước trời cho các kẻ đã được rửa tội không? 217
8. Bí tích rửa tội đem lại một hiệu quả bằng nhau ở nơi mọi người đã đức RT không? 219
9. Sự giả vờ ngăn cản hiệu quả của bí tích rửa tội không? 222
10. Khi giả vờ biến mất, bí tích rửa tội đạt được hiệu quả của mình không? 224
CÂU HỎI 70: PHÉP CẮT BÌ 227
1. Phép cắt bì đã chuẩn bị và tượng trưng bí tích rửa tội không? 227
2. Sự thiết lập bí tích cắt bì 229
3. Nghi lễ của phép cắt bì 232
4. Hiệu quả của phép cắt bì 235
CÂU HỎI 71: SỰ DẠY GIÁO LÝ ĐẠI CƯƠNG VÀ PHÉP TRỪ QỦI 240
1. Sự dạy giáo lý đại cương đi trước bí tích rửa tội không? 240
2. Phép trừ quỉ đi trước bí tích rửa tội không? 242
3. Điều thực hiện trong phép trừ quỉ có công hiệu tính hoặc chỉ có giá trị của dấu? 244
...