Tổng luận Thần học. Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo
Phụ đề: Từ câu hỏi 39 đến câu hỏi 57
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1-T3
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007309
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 21
Số trang: 355
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA (Tiếp theo) 5
Câu hỏi 39: CÁC NGÔI VỊ TRONG QUAN HỆ VỚI YẾU TÍNH 5
Tiết 1: Trong Thiên Chúa, yếu tính đồng nhất với ngôn vị không? 6
Tiết 2: Phải nói Ba Ngôi Vị thuộc về một yếu tính đơn nhất không? 9
Tiết 3: Các tên thuộc yếu tính có thể được chỉ về Ba Ngôi vị trong số ít không? 14
Tiết 4: Các tên thuộc yếu tính cụ thể có thể thay thế ngội vị không? 17
Tiết 5: Các tên thuộc yếu tính trừu tuợng có thể thay thế ngôi vị không? 23
Tiết 6: Các ngôi vị có thể được chỉ về cho các tên thuộc yếu tình không? 28
Tiết 7: Các tên thuộc yếu tính có thể được biệt hữu cho các ngôi vị không? 30
Tiết 8: Các ưu phẩm thuộc yếu tính có thể được biệt hữu cho các ngôi vị một cách thích hợp do các thánh tiến sĩ không? 34
Câu hỏi 40: CÁC NGÔI VỊ ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC TƯƠNG QUAN HOẶC CÁC ĐẶC TÍNH 44
Tiết 1: Tương quan cũng là một với các ngôi vị không? 44
Tiết 2: Các ngôi vị được phân biệt do các tương quan không? 48
Tiết 3: Nếu các tương quan được trục xuất bởi trí năng khỏi các ngôi vị, thì các ngôi vị còn tồn tại không? 52
Tiết 4: Các tương quan tiền giả định các hành động thuộc ý niệm không? 57
Câu hỏi 41: CÁC NGÔI VỊ TRONG QUAN HỆ VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG THUỘC Ý NIỆM 60
Tiết 1: Các hành động thuộc ý niệm phải được chỉ về các ngôi vị không? 61
Tiết 2: Các hành động thuộc ý niệm do ý chí không? 64
Tiết 3: Các hành động thuộc ý niệm phát xuất bởi sự vật gì không? 68
Tiết 4: Trong Thiên Chúa có năng lực quan hệ với các hành động thuộc quan niệm không? 74
Tiết 5: Năng lực sinh sản biểu thị tương quan, chứ không biểu thị yếu tính không? 77
Tiết 6: Một hành động thuộc ý niệm có thể là chung cho nhiều ngôi vị không? 81
Câu hỏi 42: SỰ BẰNG NHAU VÀ SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA BA NGÔI VỊ THIÊN CHÚA 84
Tiết 1: Có sự bằng nhau trong Thiên Chúa không? 85
Tiết 2: Ngôi vị phát xuất đồng vĩnh cửu với nguyên lý của Ngài như Đức Chúa Con với Đức Chúa Cha không? 90
Tiết 3: Trong các Ngôi vị Thiên Chúa hiện hữu trật tự bản tính không? 95
Tiết 4: Đức Chúa Con bằng Đức Chúa Cha trong sự cao cả không? 97
Tiết 5: Đức Chúa Con ở trong Đức Chúa Cha và ngược lại không? 101
Tiết 6: Đức Chúa Con bằng Đức Chúa Cha trong năng lực không? 103
Câu hỏi 43: SỰ SAI ĐI CỦA CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA 107
Tiết 1: Một ngôi vị Thiên Chúa được sai đi, có thích hợp không? 108
Tiết 2: Sự sai đi vĩnh cửu hoặc thời gian? 110
Tiết 3: Sự sai đi vô hình của một Ngôi vị Thiên Chúa chỉ hiện hữu theo ân huệ, ơn công chính hóa không? 113
Tiết 4: Đức Chúa Cha có thể được sai đi không? 116
Tiết 5: Có thích hợp Đức Chúa Con được sai đi cách vô hình không? 118
Tiết 6: Sự sai đi vô hình đến với tất cả các kẻ dự phần ân sủng không? 122
Tiết 7: Có thích hợp với Chúa Thánh Thần được sai đi cách hữu hình không? 125
Tiết 8: Một ngôi vị Thiên Chúa chỉ được sai đi bởi ngôi vị mà do đó Ngài phát xuất từ vĩnh cửu không? 130
KHÁI LUẬN VỀ SỰ SÁNG TẠO 133
CÂU HỎI 44: SỰ SẢN XUẤT CÁC THỤ TẠO BỞI THIÊN CHÚA VÀ NGUYÊN NHÂN ĐỆ NHẤT CỦA TẤT CẢ CÁC VẬT 133
Tiết 1: Một cách tất yếu, tất cả các hữu thể phải được sáng tạo? 134
Tiết 2: Chất thể đệ nhất được Thiên Chúa sáng tạo không? 137
Tiết 3: Nguyên nhân mô phạm là cái gì khác Thiên Chúa không? 141
Tiết 4: Thiên Chúa là nguyên nhân mục đích của tất cả các vật không? 144
ĐẤNG SÁNG TẠO 147
Câu hỏi 45: THỂ CÁCH LƯU XUẤT CỦA CÁC VẬT TỪ NGUYÊN LÝ ĐỆ NHẤT 147
Tiết 1: Sáng tạo là tạo thành từ một vật gì từ hư vô không? 148
Tiết 2: Thiên Chúa có thể sáng tạo vật gì không? 151
Tiết 3: Sự sáng tạo là một cái gì trong thụ tạo không? 155
Tiết 4: Được sáng tạo thuộc về các hợp vật và các vật lập hữu không? 158
Tiết 5: Sự sáng tạo chỉ thuộc về Thiên Chúa mà thôi không? 160
Tiết 6: Sáng tạo là riêng biệt thuộc về ngôi vị nào không? 166
Tiết 7: Trong thụ tạo, một cách tất yếu, gặp được dấu vết của Ba Ngôi không? 169
Tiết 8: Sự sáng tạo vào các công trình của bản tính và nghệ thuật không? 172
Câu hỏi 46: SỰ BẮT ĐẦU THỜI GIAN CỦA CÁC THỤ TẠO 176
Tiết 1: Vũ trụ các thụ tạo đã luôn luôn hiện hữu không? 176
Tiết 2: Thế gian đã bắt đầu là một tín điều không? 185
Tiết 3: Sự sáng tạo các vật đã có từ lúc bắt đầu thời gian không? 191
Câu hỏi 47: SỰ PHÂN BIỆT CÁC VẬT CÁCH TỔNG QUÁT 195
Tiết 1: Phải chăng nhiều vật và phân biệt các vật là do Thiên Chúa? 196
Tiết 2: Sự không bằng nhau của các vật hiện hữu, phải chăng do Thiên Chúa? 200
Tiết 3: Có một thế gian duy nhất hay không? 204
Câu hỏi 48: SỰ PHÂN BIỆT CỦA CÁC VẬT TRONG ĐẶC THÙ 207
Tiết 1: Sự xấu là một bản tính không? 208
Tiết 2: Sự xấu được gặp trong cấc sự vật không? 212
Tiết 3: Sự xấu hiện hữu trong sự tốt là chủ thể của nó không? 215
Tiết 4: Sự xấu làm hư hỏng sự tốt trọn vẹn không? 217
Tiết 5: Sự xấu một cách đầy đủ, được phân chia ra hình phạt và tội lỗi không? 221
Tiết 6: Hình phạt có yếu tính của sự xấu nhiều hơn là tội lỗi phải không? 224
Câu hỏi 49: NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ XẤU 227
Tiết 1: Sự tốt có phải là nguyên nhân của sự xấu không? 227
Tiết 2: Sự tốt tối thượng, tức là Thiên Chúa là nguyên nhân của sự xấu không? 231
Tiết 3: Có sự xấu tối thượng là nguyên nhân của tất cả sự xấu không? 234
THẢO LUẬN VỀ THIÊN THẦN 239
Câu hỏi 50: BẢN TÍNH CÁC THIÊN THẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU CÁCH TUYỆT ĐỐI 239
Tiết 1: Thiên thần hoàn toàn vô hình không? 240
Tiết 2: Thiên thần được cấu tạo bằng mô thể và chất thể không? 243
Tiết 3: Các Thiên thần hiện hữu với số to lớn không? 246
Tiết 4: Các Thiên thần phân biệt nhau theo loại không? 252
Tiết 5: Các Thiên thần bất khả diệt không? 255
Câu hỏi 51: CÁC THIÊN THẦN TRONG SỰ ĐỐI CHIẾU VỚI CÁC VẬT THỂ 258
Tiết 1: Các Thiên thần có vật thể phối hợp với mình theo thể cách bản tính không? 259
Tiết 2: Các Thiên thần nhận lấy các vật thể không? 262
Tiết 3: Các Thiên thần thi hành các hành động sống trong các vật thể đã được nhận lấy không? 265
Câu hỏi 52: CÁC THIÊN THẦN TRONG TƯƠNG QUAN VỚI NƠI CHỐN 271
Tiết 1: Thiên thần ở trong nơi không? 271
Tiết 2: Thiên thần có thể ở nhiều nơi cùng một lúc không? 273
Tiết 3: Nhiều Thiên thần có thể ở cùng một nơi không? 276
Câu hỏi 53: SỰ CHUYỂN ĐỘNG VỀ NƠI CỦA CÁC THIÊN THẦN 279
Tiết 1: Thiên thần có chuyển động về nơi không? 279
Tiết 2: Thiên thần đi ngang qua khoảng ở giữa không? 283
Tiết 3: Sự chuyển động của Thiên thần có trong chốc lát không? 287
Câu hỏi 54: SỰ TRI THỨC CỦA CÁC THIÊN THẦN 292
Tiết 1: Hành động hiểu biết của các Thiên thần là bản thể của Ngài không? 293
Tiết 2: Trong Thiên thần, hiểu biết là hiện hữu không? 296
Tiết 3: Năng lực hiểu biết của Thiên thần là yếu tính của Ngài không? 298
Tiết 4: Trong Thiên thần có trí năng tác động và trí năng thụ động không? 301
Tiết 5: Phải chăng chỉ có một tri thức thuộc trí năng trong các Thiên Thần? 303
Câu hỏi 55: TRUNG GIAN CỦA SỰ TRI THỨC CỦA THIÊN THẦN 306
Tiết 1: Các Thiên thần hiểu biết tất cả mọi sự vật do bản thể của Ngài không? 307
Tiết 2: Các Thiên thần hiểu biết nhờ ảnh niệm đã rút lấy từ các vật không? 310
Tiết 3: Thiên thần phẩm cao hiểu biết nhờ các ảnh niệm phổ quát hơn Thiên thần phẩm thấp không? 313
Câu hỏi 56: SỰ TRI THỨC CỦA CÁC THIÊN THẦN VỀ CÁC VẬT VÔ CHẤT 317
Tiết 1: Thiên thần hiểu biết chính mình không? 317
Tiết 2: Thiên thần này hiểu biết Thiên thần khác không? 320
Tiết 3: Thiên thần với năng lực tự nhiên của mình, hiểu biết Thiên Chúa không? 324
Câu hỏi 57: SỰ TRI THỨC CÁC THIÊN THẦN VỀ CÁC VẬT CHẤT HỮU CHẤT 328
Tiết 1: Các Thiên thần hiểu biết các vật hữu chất không? 329
Tiết 2: Thiên thần hiểu biết đơn-độc-thể không? 332
Tiết 3: Các Thiên thần hiểu biết vị lai không? 336
Tiết 4: Các Thiên thần hiểu biết các tư tưởng bí mật không? 340
Tiết 5: Các Thiên thần hiểu biết các mầu nhiệm của ân sủng không? 344
MỤC LỤC 348