Tổng luận Thần học. Về hạnh phúc con người
Phụ đề: Vấn đề 1 đến 5
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000607
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000610
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 377
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Dẫn nhập tổng quát vào phần II 5
Dẫn nhập vào khảo luận về hạnh phúc của con người (vđ.1-5) 19
Dẫn nhập vào vấn đề 1. về mục đích tối hậu của con người 24
Lời nói đầu 62
Vấn đề 1. Về mục đích tối hậu của con người 62
Mục 1: Hành động vì mục đích có phù hợp với con người chăng? 64
Mục 2: Hành động vì mục đích có phải là điều riêng biệt của bản tính có lý trí chăng? 68
Mục 3: Phải chăng những hành vi nhân tính được định loại bởi mục đích? 74
Mục 4: Cuộc đời con người có mục đích tối hậu nào chăng? 78
Mục 5: Một người có thể có nhiều mục đích tối hậu chăng? 84
Mục 6: Con người có vì mục đích tối hậu mà ưa muốn tất cả những chi nó ưa muốn chăng? 90
Mục 7: Phải chăng chỉ có một mục đích tối hậu chung cho mọi người? 92
Mục 8: Phải chăng chỉ có một mục đích tối hậu chung cho mọi thụ tạo? 96
Dẫn nhập vào vấn đề 2. về hạnh phúc khách thể của con người 100
Vấn đề 2. Hạnh phúc con người hệ tại những điều thiện nào? 140
Mục 1: Hạnh phúc của con người có hệ tại những tài sản chăng? 142
Mục 2: Hạnh phúc của con người có hệ tại những vinh dự chăng? 146
Mục 3: Hạnh phúc của con người có hệ tại danh tiếng hoặc danh vọng chăng? 150
Mục 4: Hạnh phúc của con người có hệ tại quyền hành chăng? 154
Mục 5: Hạnh phúc của con người có hệ tại  điều thiện nào của thân thể chăng? 160
Mục 6: Hạnh phúc của con người có hệ tại khoái lạc chăng? 164
Mục 7: Hạnh phúc của con người có hệ tại một điều thiện nào của linh hồn chăng? 170
Mục 8: Hạnh phúc của con người có hệ tại điều thiện thụ tạo nào chăng? 176
Dẫn nhập vào vấn đề 3. Về cốt tính của việc chinh phục hạnh phúc 182
Vấn đề 3. Hạnh phúc là gì? 222
Mục 1: Hạnh phúc có phải là điều tự hữu nào chăng? 224
Mục 2: Hạnh phúc có phải là một hoạt động chăng? 226
Mục 3: Hạnh phúc là hoạt động của giác quan hay của hiểu biết mà thôi? 234
Mục 4: Nếu hạnh phúc hệ tại hoạt động của trí năng  thì hoạt động của trí khôn hay của ý chí? 238
Mục 5: Hạnh phúc là hoạt động của trí khôn trừu tượng hay thực hành? 244
Mục 6: Hạnh phúc có hệ tại việc nghiên cứu các khoa học trừu tượng chăng? 250
Mục 7: Hạnh phúc có hệt tại việc hiểu biết  cac bản thể phân lập, ấy là các thiên thần chăng? 256
Mục 8: Hạnh phúc của con người có hệ tại thị kiến, yếu tính của Thiên Chúa chăng? 260
Dẫn nhập vào vấn đề 4.  Về trạng thái hạnh phúc của con người 264
Vấn đề 4. Về những điều cần để đạt hạnh phúc 280
Mục 1: Sự Vui thú có cần thiết cho hạnh phúc chăng? 280
Mục 2: Trong hạnh phúc, sự nhìn thấy có chính yếu hơn là sự vui thú chăng? 284
Mục 3: Sự nắm vững có cần để được hạnh phúc chăng? 288
Mục 4: Sự ngay thẳng của ý chí có cần để được hạnh phúc chăng? 292
Mục 5: Thân thể có cần cho hạnh phúc của con người chăng? 296
Mục 6: Sự hoàn bị nào đó của thân thể có cần cho hạnh phúc chăng? 306
Mục 7: Có ngoại thiện nào cần cho hạnh phúc chăng? 312
Mục 8: Sự sum họp của bầu bạn có cần cho hạnh phúc chăng? 316
Dẫn nhập vào vấn đề 5. Về việc đạt tới hạnh phúc 320
Vấn để 5. Về việc đạt tới hạnh phúc 332
Mục 1: Con người có thể đạt tới hạnh phúc chăng? 334
Mục 2: Người nọ có thể hạnh phúc hơn người kia chăng? 338
Mục 3: Có ai có thể đạt tới hạnh phúc ở đời này chăng? 342
Mục 4: Hạnh phúc mà ta đã đạt được có thể mất đi chăng? 346
Mục 5: Con người có thể nhờ những năng lực  tự nhiên của mình mà đạt đến hạnh phúc chăng? 352
Mục 6: Con người có thể nhờ hoạt động của thụ tạo cao cấp nào đó mà đạt tới hạnh phúc chăng? 358
Mục 7: Con người có cần đến những công việc nào đó để được Thiên Chúa cho đạt tớ hạnh phúc chăng? 362
Mục 8: Phải chăng mọi người đều ước muốn hạnh phúc? 368
Mục lục 374