Tổng luận Thần học. Thiên Chúa tam vị
Phụ đề: Vấn đề 27 đến 43
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-T2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000640
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 683
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000642
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 683
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu 3
Dẫn nhập tổng quát 5
Dẫn nhập vào vấn đề 27 41
Vấn đề 27. Về sự phát xuất của các Ngôi vị Thiên Chúa 72
Mục 1 -  Nơi Thiên Chúa có sự phát xuất chăng? 72
Mục 2 - Nơi Thiên Chúa có sự phát xuất nào được gọilà sự sinh sản chăng? 78
Mục 3 - Nơi Thiên Chúa ngoài sự sinhsản còn có nhiệm xuất nào nữa chăng? 84
Mục 4 -  Phải chăng nơi Thiên Chúa, nhiệm xuất tình yêu là nhiệm sinh? 88
Mục 5 - Nơi Thiên Chúa, ngoài hai phát xuất, còn có phát xuất nào nữa chăng? 92
Dẫn nhập vào vấn đế 28 96
Vấn đề 28. Những tương quan nơi Thiên Chúa 116
Mục 1 -  Nơi Thiên Chúa có những tương quan thực định chăng? 116
Mục 2 -  Nơi Thiên Chúa, tương quan có đồng nhất với yếu tính chăng? 112
Mục 3 - Nơi Thiên Chúa, các tương quan có thực sự phân biệt nhau chăng? 130
Mục 4 - Phải chăng nơi Thiên Chúa chỉ có bồn  mối tương quan thực định là: phụ hệ, tử hệ, nhiệm xuy và nhiệm xuất suông? 132
Dẫn nhập vào vấn đề 29 140
Vấn đề 29. Về những Ngôi vị Thiên Chúa 160
Mục 1 -  Về câu định nghĩa của ngôi vị 160
Mục 2 - Phải chăng ngôi vị cũng đồng nghĩa với bản vị, với sự lập hữu và với yếu tính 168
Mục 3 - Có thể dùng danh từ “ngôi vị” khi bàn về Thiên Chúa chăng? 172
Mục 4 - Phải chăng danh từ “ngôi vị” biểu thị tương quan? 178
Dẫn nhập vào vấn đề 30 188
Vấn để 30. Về sự đa phức của các Ngôi vị nơi Thiên Chúa 198
Mục 1 -  Nơi Thiên Chúa có thể công nhận nhiều ngôi vị chăng? 198
Mục 2 -  Nơi Thiên Chúa có nhiều hơn ba ngôi vị chăng? 202
Mục 3-  Những hạn từ số định có thêm gì vào Thiên Chúa chăng? 208
Mục 4 - Danh từ “Ngôi vị”có thể là danh từ phổ hợp cho cả ba Ngôi chăng? 214
Dẫn nhập vào vấn đề 31 220
Vấn đề 31. Về những hạn từ liên hệ đến sự đơn nhất và đa phức nơi Thiên Chúa 222
Mục 1 -  Nơi Thiên Chúa có tam vị chăng? 222
Mục 2 -  Chúa Con có là ai khác với Chúa Cha chăng? 228
Mục 3 - Nơi Thiên Chúa có thể thêm kiểu nói đọc chuyên "một mình"  vào hạn từ chỉ yếu tính chăng? 234
Mục 4 -  Kiểu nói độc chuyên có thể đi với hạn từ chỉ ngôi vị chăng? 240
Dẫn nhập vào vấn đề 32 246
Vấn đề 32. Về sự nhận biết các Ngôi vị Thiên Chúa 264
Mục 1- Tam vị Thiên Chúa có thể được nhận biết bằng lý lẽ tự nhiên chăng? 264
Mục 2 - Nơi Thiên Chúa ta có nên đặt ra những đặc niệm chăng? 274
Mục 3 -  Phải chăng là có năm đặc niệm? 282
Mục 4 -  Có nên chủ trương đối ngược về những đặc niệm chăng? 288
Dẫn nhập vào vấn đề 33 290
Vấn đề 33. Về Ngôi Chúa Cha 300
Mục 1- “Là nguyên khởi” có phù hợp với Chúa Cha chăng? 300
Mục 2 - Phải chăng danh từ “Cha” là tên riêng của một ngôi vị Thiên Chúa? 304
Mục 3 - Danh từ "Cha" áp dụng vào Thiên Chúa có ưu tiên là danh từ chỉ ngôi vị chăng? 308
Mục 4 - Bất thụ sinh có phải là đặc trưng của Chúa Cha chăng? 314
Vấn đề 34. Về Ngôi Chúa Con 322
Mục 1 -  Nơi Thiên Chúa, Lời có phải là danh xưng ngôi định chăng? 332
Mục 2 - Lời có phải là biệt danh của Chúa Con chăng? 342
Mục 3 - Danh xưng Lời có hàm chứa tương quan với vật thụ tạo chăng? 346
Vấn đề 35. Về hình ảnh 352
Mục 1- Nơi Thiên Chúa “Hình ảnh” có phải là danh xưng chỉ ngôi chăng? 352
Mục 2 -  Hình ảnh có phải là biệt danh của Chúa Con chăng? 356
Vấn đề 36. Về Ngôi Chúa Thánh Thần 380
Mục 1 - Danh xưng của Thánh Thần có phải là biệt danh của Thiên Chúa nào chăng? 380
Mục 2 - Chúa Thánh Thần có phát xuất từ Chúa Con chăng? 386
Mục 3 - Chúa Thánh Thần có phát xuất từ Chúa Cha “qua” Chúa Con chăng? 396
Mục 4 - Phải chăng Chúa Cha và Chúa Con là một nguyên khởi của Chúa Thánh Thần? 402
Vấn đề 37. Về danh xứng của Chúa Thánh Thần là tình yêu 410
Mục 1- Tình yêu có phải là biệt danh của Chúa Thánh Thần chăng? 410
Mục 2 -  Phải chăng Chúa Cha và Chúa Con yêu nhau nơi Chúa Thánh Thần? 418
Vấn để 38. Về danh xưng “Hồng ân” của Chúa Thánh Thần 424
Mục 1 -  Hạn từ “Hồng ân” có phải là danh xưng ngôi định chăng? 426
Mục 2 -  Hồng ân có phải là biệt danh của Chúa Thánh Thần chăng? 430
Dẫn nhập vào vấn đề 39 434
Vấn đề 39. về những Ngôi vị trong tương quan với yếu tính 442
Mục 1 -  Nơi Thiên Chúa yếu tính có đồng nhất với Ngôi vị chăng? 442
Mục 2 -  Có buộc tuyên xưng rằng ba Ngôi thuộc về một yếu tính chăng? 446
Mục 3 -  Có được qui gán những danh từ chỉ yếu tính cho Ba Ngôi theo số ít chăng? 452
Mục 4 - Những danh xưng chỉ yếu tính cụ thể có thể ám chỉ ngôi vị chăng? 458
Mục 5 -  Những danh xưng chỉ yếu tính cách trừu tượng có thể ám chỉ ngôi vị chăng? 466
Mục 6 -  Có thể qui gán những ngôi vị cho những danh từ chỉ yếu tính chăng? 472
Mục 7 -  Có phải biệt ứng những danh từ chỉ yếu tính cho các ngôi vị chăng? 474
Mục 8 - Các thánh tiến sĩ có biệt ứng nhứng thuộc tình cốt yếu cho các ngội vị cách thích hợp chăng? 480
Dẫn nhập vào vấn đề 40 494
Vấn đề 40. Đối chiếu nhứng ngội vị  với nhứng tương quan và với những đặc trưng 510
Mục 1 - Tương quan có đồng nhất với ngôi vị chăng? 510
Mục 2 -  Các ngôi vị có phân biệt nhau do những tương quan chăng? 516
Mục 3 - Nếu lấy tria khôn mà giải trừ những tương quan khỏi các ngôi vị thì có còn những bản vị chăng? 522
Mục 4 - Có phải tương niệm những đặc niệm như có trước nhứng đặc trưng chăng? 528
Dẫn nhập vào vấn đề 41 532
Vấn đế 41. Về những ngôi vị đối chiếu với các hành vi đặc niệm 546
Mục 1 - Có phải qui gán những hành vi đặc niệm cho các ngôi vị chăng? 546
Mục 2 -  Những hành vi đặc niệm có hữu ý chăng? 552
Mục 3 - Các hành vi đặc niệm có phát xuất từ tha thể nào chăng? 558
Mục 4 -  Nơi Thiên Chúa có tiềm năng đối với những hành vi đặc niệm chăng? 566
Mục 5 - Tiềm năng để tái sinh có biểu thị tương quan mà không biểu thị yếu tính chăng? 570
Mục 6 -  Hành vi đặc niệm có thể chung chỉ nơi nhiều ngôi vị chăng? 576
Dẫn nhập vào vấn đề 42 580
Vấn đề 42. Về sự bằng nhau và giống nhau của các ngôi vị Thiên Chúa 594
Mục 1 -  Các Ngôi vị Thiên Chúa có bằng nhau chăng? 596
Mục 2 - Ngôi vị nhiệm xuất và nguyên khởi của mình, như Chúa Con và Chúa Cha có đồng hằng cửu chăng? 602
Mục 3 - Giữa các Ngôi vị Thiên Chúa có trật tự về bản tính chăng? 608
Mục 4 -  Chúa Con có cao sang bằng Chúa Cha chăng? 612
Mục 5 - Chúa Con có ở trong Chúa Cha, và có ngược lại chăng? 618
Mục 6 - Chúa Con có quyền năng bằng Chúa Cha chăng? 620
Dẫn nhập vào vấn để 43 624
Vấn đề 43. Về sự đặc cử của các Ngôi vị Thiên Chúa 640
Mục 1 -  Được đặc cử có phù hợp với Ngôi Thiên Chúa nào chăng? 642
Mục 2 - Việc đặc cử thì hằng cửu hay chỉ hữu thời thôi? 644
Mục 3 - Sự đặc cử vô hình của ngôi vị Thiên Chúa có biệu thị băng nguyên ơn thánh hoá chăng? 648
Mục 4 - Được đặc cử có phù hợp với Chúa Cha chăng? 652
Mục 5 - Được đặc cử cách vô hình có phù hợp với Chúa Con chăng? 656
Mục 6 - Sự đặc cử vô hình có thể hiện nơi mọi người thông dự thánh sủng chăng? 660
Mục 7 - Việc đặc cử hữu hình có phù hợp với Chúa Thánh Thần chăng? 664
Mục 8 - Phải chăng mối ngôi vị chỉ được đặc cử bởi ngôi vị  phát xuất ra mình từ hằng cửu? 672