Tổng luận Thần học. Đức khôn ngoan
Phụ đề: Từ câu hỏi 47 đến câu hỏi 80
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q2-P2-T3
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0001592
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 453
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0007323
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 453
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 47: BẢN TÍNH CỦA ĐỨC TRÍ THUẬT (16 Tiết) 5
Tiết 1: Đức trí thuật ở trong ý chí hoặc ở trong trí năng? 6
cũng ở trong trí năng suy lý? 8
Tiết 3: Đức trí thuật có sự hiểu biết về các đơn độc thể? 11
Tiết 4: Đức trí thuật là nhân đức? 12
Tiết 5: Đức trí thuật là nhân đức đặc biệt? 14
Tiết 6: Phải chăng đức trí thuật đem lại cho các luân đức mục đích của chúng nó? 17
Tiết 7: Đức trí thuật thiết lập điểm trung dung cho các luân đức? 19
Tiết 8: Việc ra lệnh là hành động chủ yếu của đức trí thuật? . 21
Tiết 9: Sự ân cần hay sự cẩn thận quy về đức trí thuật? 23
Tiết 10: Đức trí thuật mở rộng đến việc điều hành nhiều người? 25
Tiết 11. Đức trí thuật liên hệ với điều tốt riêng  thuộc về cũng một loại  như đức trí thuật mở rộng đến điểu tốt chung? 27
Tiết 12. Đức trí thuật hiện hữu ở nơi dân chúng  hoặc chỉ  hiện hữu ở nơi các nhà vua mà thôi? 29
Tiết 13: Phải chăng đức trí thuật hiện hữu nơi các tội nhân? 31
Tiết 14: Đức trí thuật gặp được ở mọi người lương thiện? 34
Tiết 15: Phải chăng đức trí thuật hiện hữu trong chúng ta bởi bản tính? 36
Tiết 16: Phải chăng người ta có thể mất đức trí thuật bởi sự quên? 38
CÁC PHẦN CỦA ĐỨC TRÍ THUẬT  
CÂU HỎI 56: CÁC GIỚI MỆNH LIÊN HỆ VỚI ĐỨC TRÍ THUẬT (2 Tiết) 129
Tiết 1: Các giới mệnh liên hệ đức trí thuật 129
Tiết 2: Các giới mệnh liên hệ với các tật xấu đối 'lập với đức trí thuật 131
ĐỨC CÔNG BÌNH 133
CÂU HỎI 57: QUYỂN LỘI (4 Tiết) 133
Tiết 1: Quyền lợi là đối tượng của đức công bình? 134
và quyển lợi thiết định thì thích hợp không? 137
Tiết 3: Quyền lời quốc tế đồng nhất với quyển lợi tự nhiên không? 139
Tiết 4. Phải chăng con người ta phải phân biệt quyền lợi của ông chủ và quyền lợi của người cha? 141
CÂU HỎI 58: ĐỨC CỒNG BÌNH (12 Tiết) 144
Tiết 1: Đức công bình là gì? 144
Tiết 2: Đức công bình luôn luôn thể hiện với kẻ khác? 148
Tiết 3: Đức công bình là một nhân đức? 150
Tiết 4: Đức công binh có chủ thể là ý chí? 152
Tiết 5: Đức công bình là nhân đức tổng quát? 154
Tiết 6. Là nhân đức tổng quát, đức công bình lẫn lộn với nhân đức khác không? 155
Tiết 7: Có nhân đức công bình đặc thù? 159
Tiết 8: Đức công binh đặc thù có chất thể riêng? 161
Tiết 9. Đức công bình quan hệ với các đam mê , hoạc chirt quan hệ với các hoạt động tính? 163
Tiết 10: Điểm trung dung của đức công bình là đặc tính đối tượng? 165
Tiết 11.Hành cộng của đức công bình cốt tại trả lại cho người điều mắc nợ họ? 168
Tiết 12: Đức công bình là luân đức lớn nhất trong các luân đức? 170
CÂU HỎI 59: SỰ BẤT CÔNG (4 Tiết) 173
Tiết 1: Sự bất công là tật xấu đặc biệt? 173
Tiết 2. là điều riêng của con người bất công? 175
Tiết 3: Người ta có thể chịu một sự bất công cách do ý chí không? 177
Tiết 4: Sự bất công theo giống của mình, là trọng tội không? 180
CÂU HỎI 60: SỰ PHÂN XỬ (6 Tiết) 182
Tiết 2: Phải chăng việc phân xử thì hợp pháp? 182
Tiết 3: Phải chăng người ta phải phân xử các sự ngờ vực? 185
Tiết 4: Sự hoài nghi phải được giải thích cách thuận lợi? 187
Tiết 5. Sự phân xử phải luôn luôn được đưa ra cách phù hợp  với các luật thành văn? 190
Tiết 6: Sự phân xử trở nên tỳ khuyết do sự tiếm đoạt? 193
CÁC PHẦN CỦA ĐỬC CÔNG BÌNH 195
CÂU HỎI 61: SỰ PHÂN BIỆT CỦA ĐỨC CÔNG BÌNH GIAO HOÁN VỚI ĐỨC CÔNG BÌNH PHÂN PHỐl (4 Tiết) 198
Tiết 1: Có hai loại đức công bình: phân phối và giao hoán? 199
Tiết 2. Phải chăng điểm trung dung được quyết định theo cũng một thể cách ở đức công bình giao hoán và ở đức công binh phân phối? 201
Tiết 3. Phải chăng đức công bình phân phối và đức công bình giao hoán có cũng một thể chất? 204
Tiết 4. Phải chăng trông một bà thức của loại mình, đức công binh đổng nhất hóa với tính hỗ tương? 207
CÂU HỎI 62: sự TRẢ LẠI (8 Tiết) 211
Tiết 1: Sự trả lại là hành động của nhân đức nào? 211
Tiết 2. Việc trả laoij tất cả những gì người ta đã lấy trộm , đã đánh cắp, cần thiết cho sự cứu rỗi không? 213
Tiết 3: Người ta có phải trả lại nhiều hơn điều minh đã lấy không? 216
Tiết 4: Người ta phải trả lại điểu mình đã lấy trộm? 218
Tiết 5. Người ta phải trả lại cho người mà mình  đã lãnh nhận nơi họ một điều gì không? 220
Tiết 6: Chính kẻ đã lấy phải trả lại không? 223
Tiết 7: Có người nào khác phải trả lại không? 226
Tiết 8: Người ta phải trả lại không trì hoãn không? 229
CÁC TẬT XẤU ĐỐI LẬP VỚI CÁC PHẦN CHỦ THỂ CỦA ĐỨC CÔNG BÌNH 231
CÂU HỎI 63: sự THIÊN VỊ Đốl VỚI CON NGƯỜI (4 Tiết) 231
Tiết 1: Sự thiên vị đối với con người là tội? 231
Tít 2. Có sự thiên vị đối với con người trong sự phân pháp của thiêng liêng không? 234
Tiết 3: Có thiên vị đối với con người trong việc đem lại các vinh dự không? 238
Tiết 4: Có thể có sự thiên vị đối với con người trong sự phân xử không? 240
CÂU HỎI 64: SỰ GIẾT NGƯỜI (8 Tiết) 243
Tiết 1: Làm chết thú vật và cây cối có tội không? 244
Tiết 2: Được phép giết tội nhân không? 246
Tiết 3: Tư nhân, hoặc chỉ chính quyền mà thôi, được phép giết tội nhân? 248
Tiết 4: Giáo sĩ được phép giết tội nhân không? 250
Tiết 5: Được phép giết mình không? 253
Tiết 6: Người ta được phép giết người công chính không? 256
Tiết 7: Người ta được phép giết kẻ khác để tự vệ không? 259
Tiết 8: Sự giết người do tình cờ là trọng tội không? 262
CÂU HỎI 65: CÁC TỘI BẤT CÔNG KHÁC DO SỰ HÀNH HUNG ĐỐI  VỚI CON NGƯỜI (4 Tiết) 265
Tiết 1: Sự làm cụt các chi thể 265
Tiết 2: Sự đánh đập 268
Tiết 3: Sự bỏ tù 270
Tiết 4. Tôi do các sự hành hung này trở nên nặng hơn bởi vì chúng phạm đến con người liên kết với những người khác không? 272
CÂU HỎI 66: SỰ TRỘM CẮP VÀ Sự CƯỚP BÓC (9 Tiết) 275
Tiết 1: Sự chiếm hữu các của cải bên ngoài thì tự nhiên đối với con người? 275
Tiết 2: Việc chiếm hữu làm của riêng một trong các của cải này hợp pháp không? 277
Tiết 3: Sự trộm cắp cốt tại việc Iấy cách kín đáo của cải người khác? 280
Tiết 4: Sự cướp bóc là tội phân biệt với sự trộm cắp cách loại thuộc? 282
Tiết 5: Mọi sự trộm cắp là tội? 284
Tiết 6: Sự trộm cắp là trọng tội? 287
Tiết 7: Người ta được phép trộm cắp trong trường hợp khẩn yếu? 289
Tiết 8: Mọi sự cướp bóc là trọng tội? 291
Tiết 9: Sự cướp bóc là tội nặng hơn sự trộm cắp? 293
Quyển II, Phần 2, Tập 3, Câu 47-80 449
Tiết 1: Sự nói xấu là tội phân biệt với sự phỉ báng? 374
Tiết 2: Tội nói xấu và tội phỉ báng, tội nào nặng nhất 376
CÂU HỎI 75: SỰ NHẠO BÁNG (2 Tiết) 379
Tiết 1: Sự nhạo báng là tội đặc biệt? 379
...