L'hommage différé au Père Chenu
Tác giả: Claude Geffré
Ký hiệu tác giả: GE-C
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006870
Nhà xuất bản: Cerf
Năm xuất bản: 1990
Khổ sách: 22
Số trang: 270
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
  CONTENTS  
  Foreword 1
I The Bavarian background 5
II Augustine and the Church 27
III Bonaventure and saving history 51
IV Christian brotherhood 66
V The event of the Council 76
VI Reflections on the Creed 104
VII More ecclesiological essays 133
VIII The eschatology theme 155
IX The preacher 188
X The liturgist 207
XI Back to foundations 225
XII The prefect 241
  Conclusion 292
  Bibliography 297
  Index 333