Tổng luận Thần học. Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo
Phụ đề: Từ câu hỏi 15 đến câu hỏi 38
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1-T2
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007308
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 412
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
CÂU HỎI 15: VỀ Ý TƯỞNG 5
1. Có các ý tưởng trong Thiên Chúa không? 5
2. Có nhiều nhiều ý tưởng không? 8
3. Thiên Chúa có ý tưởng về tất cả mọi sự vật mà Ngài tri thức không? 12
CÂU HỎI 16: SỰ THẬT 16
1. Phải chăng sự thật chỉ ở trong trí năng? 17
2. Phải chăng sự thật chỉ ở trong trí năng hợp thành và phân chia? 21
3. Phải chăng sự thật và hữu thể là những từ ngữ khả hoán? 23
4. Sự tốt, theo thể cách luân lý có hiện hữu trước sự thật không? 25
5. Thiên Chúa là sự thật? 28
6. Có một sự thật mà tùy theo đó tất cả mọi sự vật đều thật không? 30
7. Phải chăng sự thật thụ tạo thì vĩnh cửu? 33
8. Phải chăng sự thật thì bất biến? 36
CÂU HỎI 17: SỰ SAI LẦM 40
1. Phải chăng sự sai lầm hiện hữu trong các sự vật? 40
2. Phải chăng có sai lầm trong giác quan? 44
3. Sự sai lầm ở trong trí năng 47
4. Sự thật và sự sai lầm có tương phản không? 50
CÂU HỎI 18: SỰ SỐNG CỦA THIÊN CHÚA 54
1. Phải chăng sự sống thuộc về tất cả mọi sự vạt thiên nhiên? 54
2. Phải chăn sự sống là một hành động? 58
3. Sự sống được nói về Thiên Chúa có thích hợp không? 61
4. Phải chăng tất cả mọi sự vật là sự sống trong Thiên Chúa 66
CÂU HỎI 19: Ý CHÍ CỦA THIÊN CHÚA 70
1. Có ý chí trong Thiên Chúa không? 71
2. Thiên Chúa muốn các sự vật khác với Ngài không? 73
3. Bất cứ cái gì Thiên Chúa muốn, Ngài muốn cách tất yếu không? 76
4. Ý chí của Thiên Chúa là nguyên nhân của các sự vật? 81
5. Có nguyên nhân nào được chỉ cho Thiên Chúa không? 84
6. Ý chí Thiên Chúa luôn luôn được thỏa mãn không? 88
7. Ý chí của Thiên Chúa hay thay đổi không? 92
8. Ý chí của Thiên Chúa đặt tất-yếu-tính trên các sự vật được Thiên Chúa muốn? 96
9. Thiên Chúa muốn các sự xấu không? 99
10. Thiên Chúa có tự do ý chí không? 103
11. Ý chí ký hiệu được phân biệt trong Thiên Chúa không? 104
12. Năm ký hiệu ý chí được chỉ về cho ý chí của Thiên Chúa cách thích đáng không? 107
CÂU HỎI 20: TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA 111
1. Tình yêu hiện hữu trong thiên Chúa không? 112
2. Thiên Chúa yêu thương tất cả các sự vật không? 116
3. Thiên Chúa yêu thương tất cả các sự vật bằng nhau không? 119
4. Thiên Chúa có đặc biệt yêu thương các sự vật tốt lành hơn không? 121
CÂU HỎI 21: VỀ SỰ CÔNG BÌNH VÀ NHÂN TỪ CỦA THIÊN CHÚA 127
1. Có sự công bình trong Thiên Chúa không? 127
2. Sự công bình của Thiên Chúa là sự thật không? 132
3. Phải chăng sự nhân từ được chỉ về Thiên Chúa? 134
4. Trong tất cả các hành động của Thiên Chúa có sự nhân từ và sự công bình không? 136
CÂU HỎI 22: SỰ QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA 140
1. Sự quan phòng được chỉ về Thiên Chúa có thích hợp không? 141
2. Phải chăng mọi vật đều lệ thuộc vào sự quan phòng của Thiên Chúa? 144
3. Thiên Chúa trực tiếp quan phòng tất cả mọi sự vật không? 150
4. Sự quan phòng của Thiên Chúa đặt tất-yêu-tính lên trên những gì Ngài trông …. 153
CÂU HỎI 23: SỰ TIỀN ĐỊNH 156
1. Thiên Chúa có tiền định cho nhân loại không? 157
2. Sự tiền định đặt cái gì trong người được tiền định? 160
3. Thiên Chúa có bắt một số người bị phạt đời đời không? 163
4. Kẻ được tiền định được Thiên Chúa tuyển chọn không? 166
5. Sự tiền-tri-thức về công đức là nguyên nhân của sự tiền định không? 169
6. Phải chăng sự tiền định chắc chắn? 176
7. Số các kẻ được tiền định chắc chắn không? 179
8. Sự tiền định có thể được tán trợ do lời cầu nguyện của các Thánh không? 183
CÂU HỎI 24: QUYẾN SÁCH HẰNG SỐNG 187
1. Quyển sách hằng sống cũng là một với tiền định không? 187
2. Quyển sách hằng sống chỉ liên hệ với sự sống vinh phúc của kẻ được tiền định? 190
3. Có ai bị xóa tên khỏi sách hằng sống không? 193
CÂU HỎI 25: NĂNG LỰC CỦA THIÊN CHÚA 196
1. Có năng lực trong Thiên Chúa không? 196
2. Năng lực của Thiên Chúa thì vô cùng 199
3. Thiên Chúa toàn năng 202
4. Thiên Chúa có thể làm những cái gì đã qua, đã không hiện hữu không? 208
5. Thiên Chúa làm được những điều Ngài không làm không? 211
6. Thiên Chúa có thể làm tốt hơn điều Ngài làm không? 215
CÂU HỎI 26: HẠNH PHÚC CỦA THIÊN CHÚA 219
1. Hạnh phúc thuộc về Thiên Chúa? 219
2. Thiên Chúa được gội là hạnh phúc tùy theo trí năng Ngài? 221
3. Thiên Chúa là hạnh phúc cho mỗi đấng Thánh? 223
4. Tất cả mọi hạnh phúc được bao gồm trong hạnh phúc của Thiên Chúa? 225
KHÁI LUẬN VỀ BA NGÔI  
CÂU HỎI 27: SỰ PHÁT XUẤT CỦA CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA 227
1. Có sự phát xuất trong ngôi vị Thiên Chúa? 228
2. Có sự phát xuất nào trong Thiên Chúa được gọi là sự sinh sản không? 232
3. Có sự phát xuất nào khác hiện hữu trong Thiên Chúa, ngoài sự ... của Ngôi Lời? 235
4. Sự phát xuất của tình yêu trong Thiên Chúa là sự sinh sản không? 238
5. Có hơn hai sự phát xuất trong Thiên Chúa không? 241
CÂU HỎI 28: CÁC TƯƠNG QUAN CỦA THIÊN CHÚA 244
1. Có các tương quan thực tại trong Thiên Chúa không? 244
2. Tương quan trong Thiên Chúa cũng là một với yếu tính Thiên Chúa không? 249
3. Các tương quan trong Thiên Chúa thật sự phân biệt nhau không? 253
4. Phải chăng trong Thiên Chúa có bốn tương quan thức tại: Tư cách Cha …. 255
CÂU HỎI 29: CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA 260
1. Định nghĩa tiếng "Ngôi vị" 261
2. Phải chăng Ngôi Vị cũng là một với ngôi (bản vị), sự lập hữu và yếu 265
3. Tên Ngôi Vị có được nói về Thiên Chúa không? 268
4. Tiếng Ngôi Vị có nghĩa là sự tương quan không? 272
CÂU HỎI 30: PHỨC SỐ TÍNH CỦA CÁC NGÔI VỊ TRONG THIÊN CHÚA 278
1. Có nhiều ngôi vị trong Thiên Chúa không? 278
2. Có bao nhiêu ngôi vị trong Thiên Chúa? 281
3. Các từ ngữ chỉ số lượng có biểu thị cái gì trong Thiên Chúa không? 286
4. Từ ngữ Ngôi Vị có thể chung cho Ba Ngôi không? 290
CÂU HỎI 31: CÁI GÌ THUỘC VỀ ĐƠN NHẤT TÍNH HOẶC PHỨC TÍNH TRONG THIÊN CHÚA? 293
1. Có ba ngôi trong Thiên Chúa không? 294
2. Đức Chúa Con khác Đức Chúa Cha không? 297
3. Phải chăng tiếng "mọt mình" duy nhất, độc nhất  (Solus, Seul) được thêm vào cho từ ngữ thuộc về yếu tính trong Thiên Chúa? 301
4. Tiếng "duy nhất" hay "một mình" có thể thêm vào từ ngữ thuộc ngôi vị 305
CÂU HỎI 32: SỰ TRI THỨC VỀ CÁC NGÔI VỊ THIÊN CHÚA 309
1. Các ngôi vị Thiên Chúa có thể được tri thức do trí năng tự nhiên không? 309
2. Có những ý niệm trong Thiên Chúa không? 316
3. Có năm ý niệm không? 321
4. Chúng ta có thể có nhiều ý kiến tương phản về các ý niệm không? 325
CÂU HỎI 33: NGÔI VỊ CỦA ĐỨC CHÚA CHA 327
1. Đức Chúa Cha là nguyên lý có thích hợp không? 327
2. Tên "Cha" một cách đích xác là tên của một Ngôi Vị Thiên Chúa không? 330
3. Tên "Cha" một cách ưu tiên được ứng dụng cho Thiên Chúa với tính cách là một tên thuộc về ngôi vị không? 333
4. Không được sinh sản là điều riêng biệt cho Đức Chúa Cha không 337
CÂU HỎI 34: NGÔI VỊ CỦA ĐỨC CHÚA CON 343
1. Lời trong Thiên Chúa là tên thuộc về ngôi vị không? 343
2. Lời là tên chính xác của Đức Chúa Con không? 350 
3. Tên Ngôi Lời bao hàm tương quan với các thụ tạo không?  353 
CÂU HỎI 35: HÌNH ẢNH 357 
1. Hình ảnh trong Thiên Chúa được nói cách ngôi vị không? 357 
2. Tên Hình Ảnh chính xác cho Đức Chúa Con không? 359 
CÂU HỎI 36: NGÔI VỊ CỦA ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN  363 
1. Tên "Đức Chúa Thánh Thần" là tên riêng biệt của ngôi vị Thiên Chúa nào không?  364 
2. Đức Chúa Thánh Thần phát xuất bởi Đức Chúa Con không?  367 
3. Đức Chúa Thánh Thần phát xuất bởi Đức Chúa Cha nhờ Đức Chúa Con? 375
4. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con là một nguyên lý đơn nhất của Đức Chúa Thánh Thần không? 379
CÂU HỎI 37: TÊN CỦA ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ TÌNH YÊU 386
1. Tình yêu là tên chính xác của Đức Chúa Thánh Thần không? 386
2. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con yêu nhau do Đức Chúa Thánh Thần không? 391
CÂU HỎI 38: TÊN CỦA ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN LÀ ÂN HUỆ 397
1. Ân Huệ là tên thuộc ngôi vị không ? 397
2. Ân Huệ là tên chính xác của Chúa Thánh Thần không? 401
Mục lục 404