Các tác phẩm của tác giả J.M.M. Hoàng Mạnh Hiền, OP