Tổng luận Thần học. Về việc Thiên Chúa cai quản vũ trụ
Phụ đề: Vấn đề 103 đến 119
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P1-T6
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000625
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000627
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2003
Khổ sách: 21
Số trang: 566
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vấn đề 103. Về sự cai quản vạn vật nói chung 20
Vân đề 104. Về những công hiệu của việc cai quản nói riêng 60
Dẫn nhập vào vấn đề 105: Về việc Thiên Chúa huy động vạn vật 84
Vấn đề 105. Về việc Thiên Chúa huy động các vật thụ tạo 106
Dẫn nhập vào vấn đề 106: Về việc các thiên thần soi sáng cho nhau 144
Vấn đề 106. Thụ tạo này huy động thụ tạo kia như thế nào? 150
Dẫn nhập vào vấn đề 107: Về ngôn ngữ của các thiên thần 172
Vấn đề 107: Về những đàm đạo của các thiên thần 176
Dẫn nhập vào vấn đề 108-109: Về phẩm trật và ca đoàn các thiên thần 196
Vấn đề 108. Về việc xếp đặt các thiên thần theo phẩm trật và hàng ngũ 204
Vấn đề 109. Về sự xếp đặt hàng ngũ của các ác thần 256
trên những vật thể 270
những thụ tạo hữu chất 274
Dẫn nhập vào vấn đề 111. Về sứ vụ của thiên thần đối với loài người 294
Vấn đề 111. Về tác động của các thiên thần trên phàm nhân 300
Dẫn nhập vào vấn đề 112. Sứ vụ của các thiên thần đối với loài người 320
Vấn đề 112. Về sứ vụ của các thiên thần 324
Dẫn nhập vào vấn đề 113. Về các thiên thần bản mệnh 346
Vấn đề 113. Về sự bảo vệ của các hảo thần 352
Dẫn nhập vào vấn đề 114. Về sự tấn công của ma quỉ 384
Vấn đề 114. Về sự xông đánh của ma quỉ.... 392
Dẫn nhập vào vấn đề 115. Về tác động của các vật thể 412
Vấn đề 115. Về tác động của thụ tạo hữu chất 418
Dẫn nhập vào vấn đề 116. Về định mệnh 456
Vấn đề 116. Về định mệnh 460
vào việc Thiên Chúa cai quản thế giới 478
Vân đề 117. Về những điều thuộc hoạt động của con người 480
Dẫn nhập vào vấn đề 118-119. Về sự truyền sinh của con người 506
Vấn đề 118. Về việc con người phát xuất về phần linh hồn từ con người 510
Vấn đề 119. Việc sinh sản con người về thân thể 534