Tổng luận Thần học. Thiên Chúa và thứ tự sáng tạo
Phụ đề: Từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 14
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Lm. Giuse Trần Ngọc Châu
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: Q1-T1
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0007307
Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ
Khổ sách: 21
Số trang: 334
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI NÓI ĐẦU 5
CÂU HỎI 1: BẢN TÍNH VÀ ĐỐI TƯỢNG MÔN HỌC THÁNH 7
Tiết 1: Ngoài triết học, cần phải có môn học nào khác không? 8
Tiết 2: Môn học thánh phải chăng là một khoa học? 10
Tiết 3: Môn học thánh phải chăng là một khoa học đơn nhất? 12
Tiết 4: Môn học thánh phải chăng là một khoa học thực tiễn? 14
Tiết 5: Phải chăng môn học thánh cao quý hơn các khoa học khác? 16
Tiết 6: Phải chăng môn học thánh là sự khôn ngoan? 19
Tiết 7: Phải chăng Thiên Chúa là chủ thể của môn học thánh? 22
Tiết 8: Môn học thánh có phải là môn học biện luận? 24
Tiết 9: Phải chăng Kinh Thánh sử dụng phép ẩn dụ? 28
Tiết 10: Phải chăng trong Kinh Thánh, từ ngữ có nhiều ý nghĩa? 31
CÂU HỎI 2: SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA 34
Tiết 1: Phải chăng sự hiện hữu của Thiên Chúa thì hiển nhiên? 35
Tiết 2: Có thể minh chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa? 38
Tiết 3: Thiên Chúa hiện hữu 41
CÂU HỎI 3: ĐƠN GIẢN TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 47
Tiết 1: Phải chăng Thiên Chúa là một vật thể? 48
Tiết 2: Phải chăng Thiên Chúa là hỗn hợp chất thể và mô thể? 52
Tiết 3: Phải chăng Thiên Chúa chính là yếu tính, hoặc bản tính của Ngài? 55
Tiết 4: Nơi Thiên Chúa yếu tính và hiện hữu đồng nhất? 57
Tiết 5: Phải chăng Thiên Chúa chứa đựng trong một giống? 60
Tiết 6: Nơi Thiên Chúa có tùy thể không? 63
Tiết 7: Nơi Thiên Chúa hoàn toàn đơn giản 65
Tiết 8: Thiên Chúa tham dự vào sự hỗn hợp của các vật khác 68
CÂU HỎI 4: CÁC SỰ HOÀN HẢO CỦA THIÊN CHÚA 72
Tiết 1: Thiên Chúa hoàn hảo 73
Tiết 2: Các sự hoàn hảo của mọi vật, có ở nơi Thiên Chúa không? 75
Tiết 3: Có thụ tạo nào tương tự như Thiên Chúa không? 78
CÂU HỎI 5: SỰ TỐT TỔNG QUÁT 82
Tiết 1: Sự tốt có thực sự phân biệt với hữu thể không? 83
Tiết 2: Phải chăng sự tốt có trước hữu thể trong trật tự ý tưởng? 85
Tiết 3: Phải chăng mọi hữu thể đều tốt? 89
Tiết 4: Sự tốt có yếu tính nguyên nhân mục đích không? 91
Tiết 5: Yếu tính của sự tốt ở tại sự giới hạn, loại và trật tự? 93
Tiết 6: Sự tốt được phân chia thành sự lương thiện, sự ích lợi và vui thú 97
CÂU 6: SỰ TỐT CỦA THIÊN CHÚA 100
Tiết 1: Sự tốt thuộc về Thiên Chúa? 100
Tiết 2: Phải chăng Thiên Chúa là sự tốt tột bực? 102
Tiết 3: Phải chăng duy Thiên Chúa có sự tốt cách yếu tính? 105
Tiết 4: Phải chăng tất cả mọi vật đều tốt do sự tốt của Thiên Chúa? 107
CÂU 7: VÔ-CÙNG-TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 110
Tiết 1: Thiên Chúa vô cùng 111
Tiết 2: Ngoài Thiên Chúa, có vật nào vô cùng cách yếu tính không? 113
Tiết 3: Có vật nào vô cùng cách hiện thể về lượng không? 116
Tiết 4: Số nhiều vô cùng có sự hiện hữu thực sự nơi các vật không? 119
CÂU HỎI 8: SỰ HIỆN HỮU CỦA THIÊN CHÚA TRONG CÁC VẬT 123
Tiết 1: Thiên Chúa ở trong tất cả mọi vật 124
Tiết 2: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi 127
Tiết 3: Thiên Chúa ở khắp nơi do yếu tính, năng lực và sự hiện hữu 130
Tiết 4: Chỉ Thiên Chúa mới ở khắp mọi nơi 134
CÂU HỎI 9: BẤT DỊCH TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 138
Tiết 1: Thiên Chúa hoàn toàn bất khả di dịch 138
Tiết 2: Bất di dịch tích chỉ thuộc về Thiên Chúa 141
CÂU HỎI 10: VĨNH CỬU TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 146
Tiết 1: Lời định nghĩa vĩnh cửa tính là "sự chiếm hữu đồng thời nguyên vẹn và hoàn… 147
Tiết 2: Thiên Chúa vĩnh cửu 150
Tiết 3: Vĩnh cửu tính chỉ thuộc về Thiên Chúa 153
Tiết 4: Vĩnh cửu tính có phân biệt với thời gian không? 155
Tiết 5: Sự khác biệt kỳ gian với thời gian 159
Tiết 6: Phải chăng chỉ có một kỳ gian như chỉ có một thời gian và một vĩnh cửu tính? 163
CÂU HỎI 11: ĐƠN NHẤT TÍNH CỦA THIÊN CHÚA 167
Tiết 1: Đơn nhất thể thêm gì cho hữu thể không? 167
Tiết 2: Đơn nhất thể và phức số thể đối lập nhau không? 171
Tiết 3: Phải chăng Thiên Chúa đơn nhất? 174
Tiết 4: Thiên Chúa tột bực đơn nhất 177
CÂU HỎI 12: THIÊN CHÚA ĐƯỢC NHẬN BIẾT BỞI CHÚNG TA NHƯ THẾ NÀO? 180
Tiết 1: Có trí năng thụ tạo nào nhận thức được yếu tính của Thiên Chúa không? 181
Tiết 2: Yếu tính của Thiên Chúa được nhận thấy bởi trí năng thụ tạo nhờ sự tương tự.. 185
Tiết 3: Yếu tính Thiên Chúa được trông thấy bởi con mắt xác thịt không? 189
Tiết 4: Trí năng thụ tạo, do năng lực tự nhiên của mình, có thể trông thấy yếu tính.. 192
Tiết 5: Trí năng thụ tạo có cần đến ánh sáng thụ tạo nào để trông thấy yếu tính của.. 196
Tiết 6: Trong các hữu thể …có phải hữu thể này trông thấy hoàn hảo hơn hữu thể kia không? 199
Tiết 7: Những kẻ trông thấy yếu tính Thiên Chúa, có lãnh hội Thiên Chúa không? 202
Tiết 8: Những kẻ trông thấy yếu tính Thiên Chúa, thấy tất cả mọi sự trong Thiên Chúa không? 207
Tiết 9: Cái gì được trông thấy…phải chăng được trông thấy nhờ những sự tượng tự nào? 211
Tiết 10: Những kẻ trông thấy Thiên Chúa nhờ yếu tính Thiên Chúa, đồng thời cùng một lúc nhận biết …Thiên Chúa không? 214
Tiết 11: Trong đời sống tại thế, người ta có thể trông thấy yếu tính Thiên Chúa không 216
Tiết 12: Thiên Chúa có thể được tri thức ở đời này bởi trí năng tự nhiên không? 220
Tiết 13: Do ân sủng, có thể đạt tới sự tri thức về Thiên Chúa cao hơn là do trí năng tự nhiên 223
CÂU HỎI 13: TÊN CỦA THIÊN CHÚA 226
Tiết 1: Có thể đặt tên cho Thiên Chúa không? 227
Tiết 2: Có tên nào được ứng dụng cho Thiên Chúa cách bản thể không? 230
Tiết 3: Có tên nào được ứng dụng cho Thiên Chúa, cách chính xác không? 235
Tiết 4: Những tên ứng dụng cho Thiên Chúa, là những tên đồng nghĩa không? 238
Tiết 5: Cái gì được nói về Thiên Chúa …bằng cách đơn giản không? 240
Tiết 6: Các tên được chỉ về Thiên Chúa, được chỉ về các thụ tạo bằng cách nguồn gốc không? 245
Tiết 7: Những danh xưng nói về Thiên Chúa phải chăng là có tính nhất thời? 249
Tiết 8: Tên "Thiên Chúa" là tên của bản tính không? 255
Tiết 9: Danh xưng "Thiên Chúa" có thể được thông phần không? 258
Tiết 10: Tên nầy "Thiên Chúa" được ứng nghiệm cho Thiên Chúa cách đơn nghĩa … sự tin tưởng không? 262
Tiết 11: Phải chăng danh xưng "Đấng hiện hữu" là danh xưng chính xác nhất của Thiên Chúa? 266
Tiết 12: Các mệnh đề khẳng định có thể được đặt ra về Thiên Chúa không? 269
CÂU HỎI 14: VỀ SỰ TRI THỨC CỦA THIÊN CHÚA 273
Tiết 1: Có tri thức trong Thiên Chúa không? 275
Tiết 2: Thiên Chúa tri thức chính Ngài không? 277
Tiết 3: Thiên Chúa lĩnh hội chính Ngài không? 281
Tiết 4: Hành động của trí năng Thiên Chúa có phải là bản thể của Thiên Chúa không? 283
Tiết 5: Thiên Chúa có tri thức các sự vật khác với chính Ngài không? 286
Tiết 6: Phải chăng Thiêc Chúa tri thức các sự vật khác với chính Ngài, bằng sự tri thức riêng của Ngài? 289
Tiết 7: Phải chăng sự tri thức của Thiên Chúa là thứ tri thức suy luận? 295
Tiết 8: Phải chăng sự tri thức của Thiên Chúa là nguyên nhân của các vật? 297
Tiết 9: Thiên Chúa có tri thức về các sự vật không hiện hữu chăng? 300
Tiết 10: Thiên Chúa tri thức nhưng cái xấu không? 303
Tiết 11: Thiên Chúa tri thức các sự vật đơn độc không? 306
Tiết 12: Thiên Chúa có thể tri thức các sự vật vô cùng không? 309
Tiết 13: Có sự tri thức của Thiên Chúa về các sự vật bất tất vị lai không? 313
Tiết 14: Thiên Chúa tri thức bất cứ sự gì có thể được phát biểu không? 319
Tiết 15: Sự tri thức của Thiên Chúa thay đổi không? 321
Tiết 16: Thiên Chúa có sự tri thức suy lý các sự vật không? 324