Tổng luận Thần học. Đức khôn ngoan
Phụ đề: Vấn đề 47 đến 56
Tác giả: St.Thomas Aquinas
Ký hiệu tác giả: TOAQ
Dịch giả: Joachim Nguyễn Văn Liêm, OP
DDC: 230.046 - Các trường phái và hệ thống thần học
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: P2-2
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0000638
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0000639
Nhà xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2002
Khổ sách: 21
Số trang: 280
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Vấn đề 47. Về chính đức khôn ngoan 23
Vấn đề 48. Về những thành phần của đức khôn ngoan 94
Vấn đề 49. Về những thành phần kể như toàn túc của đức khôn ngoan 104
Vấn đề 50. Về những thành phần chủ vị của đức khôn ngoan 138
Vấn đề 51. Về những thành phần tiềm năngcủa đức khôn ngoan 152
Vấn đề 52. Về ơn chỉ dụ 174
Vấn đề 53. Về sự khờ dại 194
Vấn đề 54. Về tật biếng nhác 220
Vấn đề 55. Về những dối tật có dáng dấp như đức khôn ngoan 234
Vấn đề 56. Về những giới luật thuộc đức khôn ngoan 266
MUC LỤC 276