Logos 08: Môi sinh nhân bản toàn diện
Tác giả: Nhiều tác giả
Ký hiệu tác giả: NHI
DDC: 253.05 - Ấn phẩm định kỳ về mục vụ Kitô giáo
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: S8
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0014546
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014943
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0014944
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2022
Khổ sách: 21
Số trang: 264
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
LỜI GIỚI THIỆU 5
* Bảo vệ môi sinh là hiện thực thiên ý 9
Lm. Gioan Bosco Nguyễn Hữu Thy, oc.  
* Oiko- Nomia, Mối ưu tự nhiên về mái nhà chung 55
Lm. Athanase Nguyễn Quốc Lâm  
* Khái niệm chính yếu về môi sinh toàn diện pháy triển của nó trong học thuyết xã hội Công Giáo 89
Đức hồng y Peter K. A Turkson  
Chuyển ngữ: Lm. Augustine Minh Hải Trán, USA  
* Từ sinh thái nhân bản đến sinh thái toàn diện 117
Lm. Phaotô Nguyễn Minh Chính  
* Giáo dục sinh thái toàn diện trong Laudato Si' 155
Lm. Giuse Huỳnh Văn Sỹ  
* Linh đạo món quà: Một cách nhìn về linh đạo môi sinh 191
Lm. Giuse Nguyễn Trọng Sơn  
VĂN KIỆN GIÁO HỘI 209
* Sứ điệp video của Đức thánh Cha Phanxicô gửi các tham dự viên "Coinidovvn", Sự kiện kỹ thuật số" 211
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Cao Minh Triết  
* Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho Cop 26 219
Chuyển ngữ: Chủng sinh Phêrô Nguyễn Ngọc  
* Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các tham dự viên hội nghị khoáng đại của bộ Giáo lý đức tin 227
Chuyển ngữ: Mađalêna Phạm Thị Thúy  
* Sức lệnh của Đức Thánh Cha tuyên phong tước vị tiến sĩ Hội Thánh cho thánh Irênê thành Lyon 233
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang  
* Tông thư dưới dạng tự sắc "Motu Proprio" của Đức Thánh Cha Phanxicô, Fidem servare, nhằm đổi mới cơ cấu nọi bộ của bộ Giáo lý đức tin 235
Chuyển ngữ: Lm. Phaolô Nguyễn Thành Sang  
* Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi các thành viên Tu nghị 28 của tu hội Salêdiêng Don Bosco 239
Chuyển ngữ: Lm. Giuse Nguyễn Văn Am, S.D.B.  
* Thư của Đức Thánh Cha gửi các tu sĩ Gerard Francisco Timiner, OP 257
Chuyển ngữ: Văn phòng Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam