Dẫn nhập Đức tin Kitô giáo
Tác giả: ĐGH. Benedicto XVI
Ký hiệu tác giả: BEN
Dịch giả: Athanasiô Nguyễn Quốc Lâm, Phạm Hồng Lam
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 3

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0015215
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 522
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015216
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 522
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0015240
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2023
Khổ sách: 21
Số trang: 522
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
Lời giới thiệu của ĐGM. Phaolô Bùi Văn Đọc 15
Lời tựa cho ấn bản đầu tiên 1968 19
Lời tựa cho lần tái bản thứ Mười 1969 23
Lời tựa cho ấn bản mới 2000  25
DẪN NHẬP: TÔI TIN - AMEN"  
Chương Một: Đức tin trong thế giới hôm nay 53
I. Hoài nghi và tin - Tình cảnh của con người trước vấn đề Thiên Chúa 53
II. Bước nhảy của đức tin - Phác thảo về bản chất của đức tin 64
III. Tin, một lựa chọn khó khăn trong thế giới hôm nay 71
IV. Giới hạn của quan niệm hiện đại về thực tại và chỗ đứng của niềm tin 78
a. Giai đoạn thứ nhất: Sự phát sinh của quan niệm "duy lịch sử" 80
b. Giai đoạn hai: Biến chuyển hướng đến tư duy kỹ thuật 86
c. Câu hỏi về chỗ đứng của đức tin 91
V. Đức tin có nghĩa là Tín Thác và Hiểu 94
VI. Sự hữu lý của Đức Tin 102
VII. "Con tin vào Chúa"                                                                                                                       108
Chương Hai: Đức tin với dung mạo Giáo Hội  111
I. Ghi nhận sơ khởi về lịch sử và cấu trúc của Kinh Tin Kính Các Tông Đồ 111
II. Giới hạn và tầm quan trọng của bản văn 115
III. Tuyên tín và Tín điều 118
IV. Symbolum diễn tả cấu trúc của đức tin 122
a)  Đức Tin và Lời 122
b)  Đức tin như là "Tín biểu" (Symbolum) 131
PHẦN THỨ NHẤT: THIÊN CHÚA  
Chương Một: Những vấn nạn sơ khởi quanh chủ đề về Thiên Chúa 139
I. Tầm mức của vấn đề 139
II. Tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất 148
Chương Hai: Niềm tin vào Thiên Chúa trong Kinh Thánh 157
I. Câu chuyện bụi gai bốc cháy 158
II. Thiên Chúa của các tổ phụ là tiền đề của niềm tin vào Yavê Thiên Chúa 166
III. Yavê, Thiên Chúa các Tổ phụ và Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô 172
IV. Ý niệm tên (danh) 182
V. Hai khía cạnh của khái niệmThiên Chúa trong Kinh Thánh 185
Chương Ba: Thiên Chúa của đức tin và Thiên Chúa của các triết gia 189
I. Giáo hội sơ khai đứng về phía triết học 189
II. Cái nhìn mới về Thiên Chúa của các triết gia 197
III. Vấn đề được phản ánh trong Kinh Tín Kính 205
Chương Bốn: Con người thời đại và việc tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa 209
I. Vị trí hàng đầu của logos 210
II. Thiên Chúa chủ vị 220
Chương Năm: Niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi 225
I. Tiếp cận vấn đề 226
a.  Khởi điểm của niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi 226
b.  Những xác tín mang tính chất quyết định đối với đức tin  231
c.  Những giải đáp vô vọng 234
d. Giáo lý Ba Ngôi và thần học phủ định 239
II. Về ý nghĩa của mầu nhiệm 250
a. Tín điều xét dưới khía cạnh quy định về ngôn ngữ 254
b. Khái niệm ngôi vị 255
c. Trở lại với Kinh Thánh và ý nghĩa của đời sống Kitô hữu 260
PHẦN THỨ HAI: ĐỨC GIÊSU - KITÔ  
Chương Một: Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi 273
I. Vấn đề niềm tin vào Đức Giêsu hôm nay 273
II. Giêsu là Đấng Kitô: Hình thái căn bản của lời tuyên xưng đức tin vào Đức Kitô 279
1. Thế lưỡng nan của thần học hiện đại: Chúa hay Kitô? 279
2. Hình ảnh Đức Kitô trong lời tuyên tín 287
3. Khởi điểm của lời tuyên tín: Thập Giá 292
4. Giêsu là Đấng Kitô 295
III. Giêsu - Kitô - Thiên Chúa thật và người thật 299
1. Khởi điểm của vấn đề 299
2. "Giêsu lịch sử": Mốt giải thích của thời hiện đại 299
3. Giáo lý đức tin về Đức Kitô: một giáo lý có căn cứ vững vàng 308
IV. Những nẻo đường suy tư Kitô học 328
1. Thần học Nhập Thể và thần học Thập Giá  328
2. Kitô học và giáo lý về Cứu Độ 331
3. Đức Kitô, "Con Người cuối cùng" 336
Phụ trương: cấu trúc Kitô giáo 351
1. Cá thể và Toàn thể. 353
2. Nguyên lý "Cho" 363
3. Định luật Incognito (Ẩn dấu) 367
4. Định luật "Siêu Bội" 371
5. Hoàn tất và hy vọng 378
6. Giá trị hàng đầu của "nhận lãnh " và tính hiện thực Kitô giáo 384
7. Tóm tắt: "Bản chất của Kitô giáo" 389
Chương Hai: Các tín khoản khác về Đức Kitô phát xuất từ lời tuyên tín nền tảng 393
I. "Chịu thai bởi phép Chúa Thánh Thần, sinh bởi trinh nữ Maria" 393
II. "Chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và táng xác" 409
III. "Xuống ngục tổ tông" 428
IV. "Kẻ chết sống lại" . 439
V. "Lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha toàn năng" 453
VI. "Và Người sẽ đến để phán xét kẻ sống và kẻ chết" 464
PHẦN THỨ BA: THÁNH THẦN VÀ GIÁO HỘI  
Chương Một: Tính thống nhất nội tại của các tín khoản cuối cùng trong tín biểu. 481
Chương Hai: Hai vấn đề chính phát xuất từ tín khoản về Chúa Thánh Thần và Giáo Hội 491
I. Giáo hội thánh thiện, Công giáo 492
II. "Thân xác sống lại" 505
a. Niềm hy vọng sống lại theo Tân Ước 505
b. Ý nghĩa của sự bất tử theo đức tin Kitô giáo 514
c. Vấn đề xác sống lại 518