Une introduction à la foi catholique
Tác giả: Charles Ehlinger
Ký hiệu tác giả: EH-C
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 2

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0009583
Nhà xuất bản: Salvator
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 653
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0012617
Nhà xuất bản: Paris
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 19
Số trang: 653
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích