Nền tảng luân lý thần học. Đức tin
Tác giả: Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Ký hiệu tác giả: HO-T
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Tập - số: T1
Số cuốn: 5

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0002648
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 473
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002649
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 473
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002650
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 473
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0002763
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 473
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0010351
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Năm xuất bản: 2011
Khổ sách: 21
Số trang: 473
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
DẪN NHẬP 9
PHẦN I: NỀN TẢNG LUÂN LÝ THẦN HỌC  
Chương I: Dẫn nhập  
I. Những khái niệm mở đầu 9
II. Lịch sử vắn gọn của luân lý thần học 18
III. Luân lý thần học và những môn học đồng minh 34
IV. Nguồn của luân lý thần học 41
V. Phương pháp, tầm quan trọng và sự phân chia của luân lý thần học 56
Chương II: Đời sống người tín hữu là theo Đức Kitô  
I. Đời sống người tín hữu là lời mời gọi sống cuộc đời Đức Giêsu 58
II. Đời sống người Kitô là tham dự vào mầu nhiệm Phục sinh 60
III. Theo Đức Kitô cụ thể là tuân giữ các điều răn của Chúa 62
IV. Người Kito phải được Thánh Thần hướng dẫn 63
Chương III: Đời sống Kitô là đời sống con người  
I. Những hành vi của con người - hành vi nhân linh 64
II. Những ngăn trở của hành vi nhân linh 73
a. Các yếu tố trực tiếp ảnh hưởng trên công việc của lý trí 73
b. Những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới sự tự do chọn lựa của ý muốn 79
c. Các yếu tố gián tiếp ảnh hưởng tới công việ của lý trí và ý chí 82
Chương IV: Đời sống Kitô là đời sống luân lý  
I. Những yếu tố quyết định luân lý tính của hành vi nhân linh 96
II. Nguyên lý hai hiệu quả 105
Chương V: Quy luật khách quan của đời sống Kitô là luật luân lý  
I. Luật luân lý tự nhiên 111
II. Luật luân lý tích cực của Chúa hay là luật siêu nhiên 118
III. Giáo luật 120
IV. Luật dân sự 121
V. Luật và bác ái 122
VI. Tính nhân nhượng và epikeia 122
VII. Bó buộc chính yếu của luật 124
VIII. Tuân giữ luật 124
IX. Thời gian để thi hành luật 125
X. Một vài điểm liên quan đến việc chu toàn luật 126
XI. Buộc phải tránh trường hợp phạm luật 128
XII. Dịp tội gồm các loại 128
XIII. Nguyên tắc 129
XIV. Bó buộc không được xui khiến người khác phạm luật 130
XV. Nguyên tắc 129
XVI. Không được cộng tác với người phạm luật 131
XVII. Nguyên tắc 132
XVIII. Thực hành mục vụ 135
XIX. Bó buộc của luật ngừng lại 135
XX. Vài điểm liên quan đến luật dân sự 136
XXI. Thực hành mục vụ 138
XXII. Luật hình sự 139
XXIII. Chống lại quyền bính, cách mạng, bạo lực... 140
Chương VI: Luật chủ quan của đời sống Kitô lương tâm  
I. Nói chung 147
II. Lương tâm và lề luật 151
III. Các loại lương tâm 155
IV. Nguyên lý 155
V. Ngờ vực - nghi nan - ý kiến 158
VI. Sự dụng ý kiến cái nhiên  159
VII. Hệ thống thuyết cái nhiên 163
VIII. Những hệ thống khác 165
IX. Vài kết luận 167
X. Những nguyên lý liên quan tới việc áp dụng thuyết cái nhiên 167
XI. Một câu hỏi 169
XII. Lương tâm bối rối 170
XIII. Lương tâm nhiệm nhặt 170
XIV. Lương tâm phóng túng 175
XV. Đào tạo lương tâm ngay thẳng 176
XVI. Luân lý huống cảnh 178
Chương VII: Những hành vi lạc hướng của đời sống Kitô: Tội lỗi  
Mục 1: Tội lỗi nói chung  
I. Mở đầu 185
II. Các loại tội 187
III. Các loại và các bậc của tội riêng 197
IV. Tội nặng và tội nhẹ 200
V. Các yếu tố làm ra tội nặng 203
VI. Sự chọn lựa nền tảng 208
VII. Tội nhẹ 214
VIII. Những bất toàn 217
IX. Phân biệt loại và số tội 219
X. Những căn cớ của tội 223
XI. Cám dỗ và sự bó buộc phải lướt thắng 228
XII. Hậu quả của tội lỗi 230
Mục 2: Tội bề trong  
I. Ước muốn xấu 233
II. Những thỏa mãn trong lòng hay những vui thú 234
III. Vui thú tội lỗi 235
Mục 3: Các mối tội đầu  
I. Kiêu ngạo 238
II. Hà tiện hay sự thèm muốn, tham lam, keo kiệt 242
III. Khát vọng dâm dục 245
IV. Tức giận hay hờn giận 246
V. Mê ăn uống 248
VI. Ghen ghét hay ghen tuông 257
VII. Lười biếng thiêng liêng 259
Phụ thêm  
I. Một số tội rất nặng 261
II. Những tội nghịch đến Chúa Thánh Thần 268
III. Ơn cứu độ Đức Kitô 269