Entre la foi et l'incroyance
Tác giả: Alfred Loisy
Ký hiệu tác giả: LO-A
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Pháp
Số cuốn: 1

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0012740
Nhà xuất bản: Éditions du Centurion
Năm xuất bản: 1968
Khổ sách: 20
Số trang: 232
Kho sách: Kho A (Ban Triết)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích