Đức tin của người Công giáo
Tác giả: Vô danh
Ký hiệu tác giả: VO-D
DDC: 234.23 - Đức tin
Ngôn ngữ: Việt
Số cuốn: 4

Hiện trạng các bản sách

Mã số: 617BC0006390
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006392
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006393
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
Mã số: 617BC0006394
Nhà xuất bản: Editions Brepols Turnhout
Khổ sách: 20
Số trang: 266
Kho sách: Kho B (Ban Thần)
Tình trạng: Hiện có
» Thêm vào danh sách tác phẩm yêu thích
PHẦN DẪN NHẬP  
Chương I: Ý nghĩa đức tin 5
Chương II: Các nguồn của đức tin 12
Chương III: Nhìn tổng quát về khoa tín lý 26
PHẨN I: NGUỒN CỦA SỰ SỐNG  
Chương I: Có Thiên Chúa 32
Chương II: Chúng ta biết gì về Thiên Chúa 42
Chương III: Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 52
PHẦN II: CHÚA BAN SỰ SỐNG  
Mở đề: Đức tin và khoa học 64
Chương I: Sáng tạo vũ trụ 69
Chương II: Thiên Chúa sáng tạo con người 73
Chương III: Tạo dựng các thiên thần 80
Chương IV: Thiên Chúa tiếp tục sáng tạo 91
PHẦN III: CON NGƯỜI MẤT SỰ SỐNG  
Chương I: Mất sự sống: sự kiện lịch sử 96
Chương II: Mất sự sống: hậu quả 100
Chương III: Sau khi mất sự sống: vấn đề đau khổ 105
Chương IV: Sau khi mất sự sống: hứa hẹn và hy vọng 114
PHẦN IV: CON NGƯỜI ĐƯỢC TRẢ LẠI  
Chương I: Đức Trinh nữ Maria 121
Chương II: Đấng trả lại sự sống: Đức Giêsu Kitô 126
Chương III: Sự sống được trả lại thế nào: Sự chết của Chúa Kitô 150
Chương IV: Sự sống được trả lại thế nào: Sự sống lại và lên trời 159
PHẦN V: TRUYỀN ĐẠT SỰ SỐNG  
Mở đầu: Giáo hội là gì?  168
A. Giáo hội, lịch sử Giáo hội 168
Chương I: Sự kiện Chúa Kitô sáng lập Giáo hội 172
Chương II: "Phép lạ của Giáo hội" trải qua các thời đại. 178
B. Giáo hội: Bản tính Giáo hội  
Chương III: Những đặc điểm chính yếu của Giáo hội 190
Chương IV: Giáo hội "Nhiệm thể Chúa Kitô" 198
C. Giáo hội: Vai trò của Giáo hội  
Chương V: Phương diện khác nhau của sứ mệnh của Giáo hội 221
Chương VI: Ngoài Giáo hội có được rỗi linh hồn không? 225
PHẦN VI: ĐỜI SỐNG SUNG MÃN  
Chương I: Đời sống ơn thánh tới đời sống vinh quang 234
Chương II: Đời đời mất sự sống: Hỏa ngục 242
Chương III: Phải chậm lại mới được sống đời đời: Luyện ngục 246
Chương IV: Được sống đời đời: Thiên đàng 248
Người Kitô hữu với vấn đề cứu rỗi thế giới 253
TỔNG KẾT: NGƯỜI KITÔ HỮU VỚI VẤN ĐỀ CỨU RỖI THẾ GIỚI 253